Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бюджетна система України (Артус М.М., Хижа Н.М.) скачати онлайн-> 4.3. Неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом

4.3. Неподаткові надходження та доходи від операцій з капіталом


Неподаткові надходження є важливим джерелом доходів бюджетів різних рівнів. Водночас їх обсяг значно менший від податкових надхо­джень. Частка неподаткових надходжень у доходах бюджетів різних рівнів коливається від 23,7 % у 2002р. до 29,9% у 2001р. У 2003 р. об­сяг неподаткових надходжень до бюджетів становив 18227,2 млн. грн або 29,2% доходів зведеного бюджету (2,1% від ВВП).

Таблиця 4.5

Структура неподаткових надходжень до бюджетів України у 2001-2003 pp.

Показник 2001 2002 2003
Сума, млн. грн Питома вага,% Сума, млн. грн Питома вага,% Сума,

млн. грн

Питома вага,%
Неподаткові надходження всього 16427,1 100,0 14696,7 100,0 18227,2 100,0
1. Доходи від власності та підприємни­цької діяльності 4467,4 27,2 1798,5 12,2 5158,8 28,3
2.Адміністра­тивні збори та платежі, доходи від не комерцій­ного та побіч­ного продажу 992,9 6,0 1007,8 6,9 1274,0 6,9
3.Надходження від штрафів та фінансових санкцій 156,3 1,0 137,0 0,9 306,7 1,6
4. Інші неподаткові надходження 10810,5 65,8 11753.4 80,0 11487,7 63,2

У структурі неподаткових надходжень найбільшу питому вагу зай­мають інші неподаткові надходження. У 2003 р. частка цих надход­жень зменшилася до 63,2%. Це зумовлено тим, що до інших надход­жень включається частина виручки від реалізації газу, що утримується як плата за його транзит через територію України. У 2003 р. таких надходжень до бюджету не було.

Близько третини неподаткових надходжень у 2003 р. припадало на доходи від власності та підприємницької діяльності. Досить ваго­му складову цієї групи неподаткових надходжень становить рентна плата. Вона є однією з форм вилучення до бюджету частини прибут­ку суб´єктів підприємницької діяльності, одержання якого не зале­жить від їхньої господарської діяльності. Це, зокрема, внесення до Державного бюджету рентної плати нафтодобувними і газодобувними підприємствами у встановленому грошовому розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентної плати суб´єктами підпри­ємницької діяльності, що здійснюють транспортування трубо­провідним транспортом територією України природного газу та аміаку тощо.

Важливою складовою доходів бюджету є доходи від операцій з капіталом. Це надходження до бюджету, що мобілізуються неподат­ковим методом. До них належать три групи надходжень.

1.  Надходження від продажу основного капіталу. Вони включають надходження коштів від реалізації безгосподарного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів і знахідок, включаючи валютні цінності і кошти, власники яких неві­домі, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних ме­талів і дорогоцінного каміння, а також надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та майна, що зна­ходиться у комунальній власності.

2.  Надходження від реалізації державних запасів товарів. Вони включають надходження від реалізації державних запасів товарів, що містять надходження від реалізації матеріальних цінностей державно­го резерву, надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів. Про­даж земельних ділянок здійснюється відповідно до Земельного кодек­су України. Оскільки Закон України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» не прийнятий, то до розмежування земель державної і комунальної власності передбачається зараховува­ти 10% коштів від продажу земельних ділянок сільськогосподарсь­кого призначення до загального фонду Державного бюджету, а 90% – до відповідних бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Величина зазначених доходів залежить від об­сягів продажу і ціни.

Доходи від операцій з капіталом за три роки зросли майже у чоти­ри рази (з 458,3 млн. грн. 2001 р. до 1788,2 млн. грн. у 2003р.). їх частка у доходах бюджету за 2003 р. становить 2,4%.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бюджетна система України (Артус М.М., Хижа Н.М.)