Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій) скачати онлайн-> 2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях

2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях


Баланс – це прийом надання економічної інформації, який досить широко використовується в економічній роботі. Це зручний наглядний прийом, який дає можливість охарактеризувати явище, що вивчається, з різних сторін в економічних дослідженнях. Баланс може бути бухгалтерський та статистичний. Так, бухгалтерський баланс дозволяє охарактеризувати ресурси підприємства по складу і джерелам їх утворення; статистичний баланс – використання робочого часу по відпрацьованому і невідпрацьованому часу по різним чинникам. Баланс може бути поданий або двосторонньою таблицею (баланс фінансового стану підприємства), або у вигляді простої таблиці, де ціле поділяється на складові частини (баланс робочого часу, баланс основних коштів, робочої сили). Бухгалтерський баланс звичайно подають у вигляді двосторонньої таблиці (табл. 2.7), для статистичного – характерно розкладання цілого на складові частини (табл. 2.8).
Таблиця 2.7 – Баланс підприємства

Актив Код рядка Пасив Код рядка
1. Необоротні активи 1. Власний капітал
Нематеріальні активи: Статутний капітал 300
Залишкова вартість 010 Пайовий капітал 310
Первинна вартість 011 Додатковий вкладений капітал 320
Знос 012 Інший додатковий капітал 330
Незавершене будівництво 020 Резервний капітал 340
Основні засоби: Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Залишкова вартість 030 Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1 380

Таблиця 2.8 – Баланс робочого часу на підприємстві, чол. – год.

А. Загальний фонд часу.
І. Повний календарний фонд часу, в тому числі: 292000
– святкові і вихідні дні 80000
– чергові відпустки 25000
– неробочий час в робочі дні 8300
ІІ. Максимально можливий фонд робочого часу

Б. Фактичне використання часу

178700
І. Відпрацьований час 134025
ІІ. Робочий час, невикористаний по поважним причинам 30827
ІІІ Втрати робочого часу 13848
ІV. Відпрацьовано в понаднормовий час. 4200

В бухгалтерському балансі використовують вартісні показники, в статистичному – і вартісні і натуральні. Баланс дозволяє наочно уявити явище, що вивчається, так як у балансі звичайно порівнюються дані, отриманні із різних джерел. За допомогою балансу можна показати зв’язок між окремими показниками у формі рівняння підсумків, які одержані в результаті різних математичних дій над показниками, що зіставляються. Однак, для складання балансової таблиці необхідна висока організація облікової роботи, бо використовують різні показники, які пов’язані друг з другом. Тому теоретично існують різні види таблиць, балансів, але на підприємствах і у виробничій діяльності вони використовуються рідко – обов’язковим для підприємства є бухгалтерський баланс.
В бухгалтерському обліку баланс є основною складовою фінансової звітності і є втіленням принципу безперервності. Баланс характеризує склад засобів підприємства та джерел їх утворення на конкретну дату в грошовій формі. Бухгалтерський баланс складається у вигляді двосторонній таблиці, в якій засоби підприємства характеризуються за їх складом та джерелами.
По складу засоби підприємства (активи) в бухгалтерському балансі поділяються на необоротні та оборотні, а за джерелами – на власні та зобов’язання, крім того, ще виділяють – видатки майбутніх періодів та доходи майбутніх періодів. Загальну схему балансу згідно П(с)БО № 2 «Баланс» можливо представити в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Загальна схема бухгалтерського балансу

Актив Пасив
І розділ. Необоротні активи І розділ. Власний капітал
ІІ розділ. Оборотні активи ІІ розділ. Забезпечення наступних

виплат і платежів

ІІІ розділ. Витрати майбутніх періодів ІІІ розділ. Довгострокові зобов’язання
ІV розділ. Поточні зобов’язання
V розділ. Доходи майбутніх періодів
Баланс Баланс

Схему бухгалтерського балансу затверджує та розробляє кожна держава. Тому підходи та принципи складання бухгалтерського балансу є єдиними, але схеми індивідуальні. В додатках наведені приклади таких схем.
Таблиця 2.10 – Економічна характеристика складу бухгалтерського балансу

Показник Визначення поняття Момент виникнення Оцінка Класифікація
Зобов’язання Майбутні платежі за товари, послуги, бюджету, працівникам та ін. Реєструються в обліку тільки тоді, коли виникає заборгованість по ним Сума грошей, необхідна для оплати заборгованості Довгострокові поточні забезпечення
Власний капітал Інвестиції та фінансовий результат діяльності підприємства Згідно установчим документам або розрахунку фінансових результатів Сума грошей, які указані в установчих документах та в розрахунку фінансових результатів Уставний (пайовий) капітал, нерозподілений прибуток
Необоротні активи Засоби, які мають строк служби більш одного року, використовуються в діяльності підприємства В момент придбання або виготовлення За фактичною (історичною) собівартістю Нематеріальні активи, основні засоби, інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість
Оборотні активи Засоби, кошти та платежі, які підприємство використовує в поточній діяльності Реєструються в обліку в момент надходження або в момент, коли виникає заборгованість по ним За фактичною (історичною) собівартістю, або як сума грошей необхідних для оплати заборгованості Запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій)