Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій) скачати онлайн-> 2.7 Звіт про фінансові результати

2.7 Звіт про фінансові результати


Одним з основних принципів обліку є принцип періодичності, який дозволяє розподілити діяльність підприємства на періоди з ціллю визначення фінансового результату. В Законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» звітним періодом є календарний рік, крім того, виділяють проміжні періоди – квартали. В практичній діяльності підсумки роботи підприємства обчислюють кожного місяця. В залежності від фінансового результату на підприємстві розраховують податки на прибуток, коректують роботу підприємства в поточному періоді, аналізують показники ефективності діяльності, планують напрямки роботи.
Такий підхід дозволяє користувачам (інвесторам), оцінити результати діяльності підприємства в попередні періоди, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси або можливий ризик недосягнення рентабельності підприємства.
Загальною формою розрахунку фінансового результату є формула:
Дохід – Витрати = Прибуток (Збиток)
В бухгалтерському обліку показники дохід, витрати, прибуток збираються на рахунках класів 7 «Доходи», 9(8) «Витрати». В цілому схему розрахунку фінансових результатів можна представити на схемі:

Витрати Дохід
13 80 90
20 91 70
22 81 92 71 36
63 93 79 72 37
65 82 94 73 34
66 83 95 74
63 84 97 44 98 75
Чистий прибуток Податок на прибуток

Схема 2.2 – Порядок формування фінансових результатів згідно П(с)БО
Звіт по формі № 2 складається накопиченим підсумком з початку року та відноситься до річної та квартальної форм звітності. Це таблиця, де окремі показники доходів, витрат та фінансових результатів наведені в такій послідовності, що дозволяє підставляти їх в затвердженому алгоритмі та виходити на кінцевий показник – чистий прибуток (збиток). Особливістю таблиці є те, що всі показники наводять за два періоди – звітний та попередній звітній період. Такий підхід дозволяє одночасно проводити аналіз змін доходів, витрат, фінансових результатів в динаміці. Звіт по формі № 2 складається з трьох розділів: І Фінансові результати. ІІ Елементи операційних витрат. ІІІ Розрахунок показників прибутковості акцій.
На базі П(с)БО 3, діяльність підприємства поділяється на звичайну та надзвичайну. Звичайна поділяється в свою чергу, на операційну, фінансову і інвестиційну.
Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційними та фінансовими згідно П(с)БО 2 та П(с)БО 4.
Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін і складу власного та позикового капіталу підприємства згідно П(с)БО 4.
Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, яка не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів П(с)БО № 4.
І розділ звіту по формі № 2 складається на основі принципу нарахування і відповідності доходів та витрат. Оцінка доходів може бути достовірно визначена в момент находження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства, (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників) – п.7 П(с)БО№3.
Оцінка витрат може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які приводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) – п. 8 П(с)БО№3.
Наприклад. Підприємство виготовлює продукцію собівартістю 5 грн./од. Та реалізує її по цині 12,0 грн./од. В звітному періоді воно відвантажило 1000,0 одиниці та одержало грошових коштів 6000,0 грн. Крім того було виготовлено в звітному періоді 3000,0 од. продукції. В звіті про фінансові результати було наведено:
Дохід – ПДВ – Витрати = Прибуток
12000,00 – 2000,0 – 5000,0 = 5000,0
(12,0•1000) (20%) (5,0•1000)

Таким чином, доходи та витрати показують в фінансовій звітності на дату відвантаження, незалежно від терміну надходження грошових коштів.
В Звіті про фінансові результати запис інформації проводиться в чіткому порядку та послідовності. Спочатку необхідно показати доходи від діяльності, далі витрати і окремо фінансовий результат. Форма запису вертикальна і умовна. Перший розділ можливо поділити на операційну, інвестиційну, фінансову та надзвичайну діяльність. По кожному напрямку діяльності необхідно розрахувати фінансовий результат як і в цілому за весь період діяльності. Така форма запису ілюструє відповідь на запитання «Чому ми потратили ці гроші та що нам це дало?», тобто класифікує статті за функціональним напрямком.
Таблиця 2.15 – Фінансовий результат діяльності підприємства з операційної
діяльності

Найменування статті Код Сума, тис. грн. Коментар
Дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 010 30,0 Основна сума
пдв 015 5,0 (-) відняти від 010
Акцизний збір 020 (-) відняти від 010
025 (-) відняти від 010
Інші відрахування з доходу 030 (-) відняти від 010
Чистий дохід 25,0 035 = 010 – 015 – 020 – 025 – 030
Собівартість реалізованої продукції 040 12,0 (-) відняти від 035
Валовий прибуток 13,0 050 = 035 – 040
Валовий збиток 055 = 035-040
Інші операційні доходи 060 (+) додається до 050 (055)
Адміністративні витрати 070 4,0 (-) відняти від 050 (055)
Витрати на збут 080 1,0 (-) відняти від 050 (055)
Інші операційні витрати 090 2,0 (-) відняти від 050 (055)
Фінансовий результат від операційної діяльності:


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій)