Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій) скачати онлайн-> 7.Статистична звітність

7.Статистична звітність


Звітність підприємства це система показників, які характеризують роботу підприємства за період. Крім того, звітність – останній етап облікового циклу.
В сучасних умовах наряду з фінансовою (бухгалтерською) звітністю підприємства заповнюють і статистичну звітність.
Статистичний звіт – документ, в якому наведено статистичні дані про роботу підприємства; він представляється до спеціальної установи (регіональний орган державної статистики) в затверджені терміни за підписами уповноважених осіб.
Ціллю статистичних звітів є надання інформації державі про соціально-економічні явища на конкретному підприємстві. Базою для складання статистичних звітів є дані бухгалтерського обліку, тому бухгалтерії поряд з фінансовою (бухгалтерською) звітністю заповнюють, або надають інформацію для статистичних звітів.
В сучасних умовах одночасно діють такі види статистичної звітності.
Державна статистична звітність – це статистична звітність, форми якої затверджуються Державним комітетом статистики, або за його згодою, регіональними органами державної статистики.
Для державної статистичної звітності характерні показники, загальні для різних видів діяльності – звіт про труд, про використання робочого часу та інші.
Державна статистична звітність – може бути регулярною. Вона збирається з певною періодичністю (як правило, місячна, квартальна, піврічна, річна), або разова, коли статистичні спостереження проводяться лише на певну дату.
Форми державної статистичної звітності розробляються органами державної статистики.
Така звітність має забезпечувати загальнодержавні інтереси і нести в собі інформацію переважно соціально-економічного характеру, що забезпечує обґрунтований аналіз розвитку народного господарства України або її регіонів та задовольняє потреби управління на державному рівні.
Форми регулярної державної статистичної звітності на наступний рік, як правило, затверджуються до 1 травня поточного року; форми, що вводяться в оперативному порядку, не пізніше ніж за 3 місяця до моменту введення їх у дію.
Форми і програми одноразових державних спостережень затверджуються не пізніше, ніж за 5 місяців до початку обстеження.
Строк дії форм регулярної державної статистичної звітності, як правило, має бути розрахований не менш як на 3 роки. Кожна пропозиція про внесення будь-яких змін діючої форми повинна впливати з конкретних реальних соціально-економічних обставин і бути в достатній мірі обґрунтована.
Обсяг державної статистичної звітності в цілому по народному господарству України визначається в Загальнодержавному табелі форм державної статистичної звітності. До табелю щорічно вносяться зміни та доповнення.
Галузева статистична звітність розроблюється та затверджується безпосередньо відповідними міністерствами, відомствами, державними комітетами, концернами, за погодженнями з Держкомстатом України. Вони мають міжгалузевий або обмежений галузевий характер. Форми такої звітності розповсюджують відповідні міністерства і відомства. Ціллю таких форм вдосконалення інформації для вивчення та аналізу ходу економічних реформ, урахувати практику міжнародних статистичних організацій і, разом з тим, виключити можливість подальшого збільшення загальних обсягів показників державної статистичної звітності з відповідних питань.
Статистичну звітність залізниці можливо поділити на такі основні розділи: статистика перевезень вантажу та пасажирів, статистика рухомого складу; статистика технічного забезпечення, статистика капітальних інвестицій та матеріально-технічного постачання.

Форма звітності Строк подання Хто надає Структура і зміст форми Примітки
2 4 5 6 7
№1 – підприємництво (річна) «Обстеження діяльності підприємства (організації)за рік» 15 лютого Підприємства і організації, що є юридичними особами 1. Демографічна ситуація на підприємстві. 2 Розподіл обсягу виробленої реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами діяльності. 3. Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг). 4. Закони. 5. Чисельність працівників та їх оплата праці.6. Валові інвестиції в основний капітал. 7. Показники по місцевих одиницях. Місцевою одиницею є виділений на окремий баланс підрозділ підприємства (філія, представництво тощо), який розташований на відокремленій території та здійснює один або кілька видів діяльності
№І – ПВ (термінова) місячна «Звіт з праці» 7 числа після звітного періоду Усі підприємства, установи організації 1. Чисельність нарахована заробітна плата, робочий час.

2. Виплата заробітної плати на 1 число після звітного місяця.

За цією ж формою складається також звіт за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік
№З – ПВ (термінова – квартальна) «Звіт про використання робочого часу» 7 числа після звітного періоду Усі підприємства, установи організації 1. Використання робочого часу

2. Рух робочої сили

3. інформація про укладення колективних договорів

Заповнюється наростаючим підсумком з початку року
№1 – Б термінова – місячна «Звіт про фінансові результати і дебіторську заборгованість» На 20 день після звітного періоду Усі підприємства Розділ 1. Фінансові результати

Розділ 2. Дебіторська та кредиторська заборгованість (в т.ч. між підприємствами України, з суб’єктами країн СНД та інших країн)

Заборгованість проставляється загальною сумою та з неї прострочена
№22 (поштова) «Основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства за рік» 20 лютого Усі промислові підприємства 1. Продукція (обсяг в оптових цінах підприємств без ПДВ і АЗ). 2. Основні фонди (середньорічна вартість). 3. Праця (чисельність працівників і фонд оплати праці)
№б (поштова) «Рентабельність виробничих окремих видів продукції « 15 лютого Промислові підприємства 1. Оптова ціна одиниці продукції. 2. Звітна собівартість одиниці. 3. Обсяг товарної продукції в оптових цінах і по звітній собівартості. 4. Рентабельність (або збитковість) в % – х у собівартості Рентабельність визначається як відношення різниці обсягу товарної продукції витрат на її виробництво до витрат на виробництво за кожним видом продукції.
№5 – ЗЕЗ (місячна) «Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування» 10 числа після звітного періоду Підприємства, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність 1. Найменування товарів

2. Найменування валют 3. Кількість та вартість у валюті найкращу

Усі дані наводять у розрізі країн, які торгують, і країн походження (призначення) товарів
№9 – ЗЕЗ «Звіт про експорт (імпорт ) послуг (квартальна – річна)» 10 числа після звітного періоду 1. Найменування послуг

2. Найменування валют 3. Вартість у валюті найкращу

Усі дані наводять у розрізі країн
№ІІ – ОФ (поштова, річна) «Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)» 6 лютого Усі підприємства і організації 1. Наявність та рух основних фондів (за галузями)

2. Склад основних фондів.

3. Ремонт основних фондів

Довідково:

1. ОФ взяті в оренду.

2. Здані в оперативну оренду.

3. Законсервовані ОФ тощоПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бухгалтерська звітність підприємств (Конспект лекцій)