Зміст


Глава 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні комерційним банком 5
1.1. Реформа обліку і звітності в Україні 5
1.2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку 8
1.3. Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення 16
Контрольні запитання 19
Вправи для самостійної роботи 19
Глава 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України 22
2.1. Об’єкти обліку і бухгалтерські рахунки 22
2.2. План рахунків і принципи його побудови 26
Глава 2. Частина II
2.3. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку 33
2.4. Параметри і форми аналітичного обліку 35
2.5. Банківська документація 40
Контрольні запитання 41
Вправи для самостійної роботи 41
Глава 3. Організація бухгалтерського процесу 44
3.1. Зміст обліково-операційної роботи і побудова бухгалтерського апарату 44
3.2. Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку 47
Контрольні запитання 50
Вправи для самостійної роботи 50
Глава 4. Облік операцій з формування статутного капіталу банку 52
4.1. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку 52
4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку 52
Контрольні запитання 56
Вправи для самостійної роботи 56
Глава 5. Облік міжбанківських розрахунків 57
5.1. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських
рахунків 57
5.2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які
здійснюються через НСЕП при НБУ 59
5.3. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій 63
5.4. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими
кореспондентськими угодами 65
5.5. Правила виконання та обліку НБУ операцій за кореспондентським рахунком
комерційного банку при наявності ухвали судів України щодо арешту грошових
коштів, а також безспірне списання коштів 67
Контрольні запитання 68
Вправи для самостійної роботи
Глава 6. Платіжні рахунки і облік розрахункових операцій 70
6.1. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку 70
6.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями 75
6.3. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями 76
6.4. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями 77
6.5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками 78
6.6. Облік операцій при розрахунках акредитивами 79
6.7. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення
коштів 82
Контрольні запитання 82
Вправи для самостійної роботи 83
Глава 7. Частина І. Облік кредитних операцій 85
7.1. Організація обліку кредитних операцій 85
7.2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру 93
Глава 7. Частина ІІ
7.3. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття
можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів 97
7.4. Облік операцій кредитного характеру 102
7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру 107
Контрольні запитання 109
Вправи для самостійної роботи 109
Глава 8. Облік касових операцій 111
8.1. Організація касової роботи 111
8.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки 111
8.3. Облік операцій видаткових кас 112
8.4. Інкасація грошової виручки 113
8.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах 114
8.6. Ревізія цінностей 115
8.7. Синтетичний облік касових операцій 115
Контрольні запитання 116
Вправи для самостійної роботи 116
Глава 9. Касове виконання Державного бюджету України 117
9.1. Організація касового виконання Державного бюджету України 117
9.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України 118
9.3. Касове виконання місцевих бюджетів 121
Контрольні запитання 123
Вправи для самостійної роботи 123
Глава 10. Облік депозитних і довірчих операцій 125
10.1. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій 125
10.2. Облік депозитних операцій 126
10.3. Облік довірчих операцій 128
Контрольні запитання 128
Вправи для самостійної роботи 128
Глава 11. Облік операцій з цінними паперами 130
11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними 130
11.2. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу 132
11.3. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери 134
11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери 136
11.5. Облік пасивних операцій з цінними паперами за власними борговими
зобов’язаннями 142
Контрольні запитання 144
Вправи для самостійної роботи 144
Глава 12. Частина І. Облік валютних операцій 145
12.1. Сутність валютних операцій 145
12.2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті 147
12.3. Неторговельні операції з валютними цінностями 151
Глава 12. Частина ІІ
12.4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків 159
12.4.1. Запровадження кореспондентських відносин 159
12.4.2. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів 161
12.5. Інші валютні операції 172
Контрольні запитання 175
Вправи для самостійної роботи 175
Глава 13. Частина І. Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів 177
13.1. Документальне забезпечення обліку 177
13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів 180
13.3. Облік зношення основних засобів 182
13.4. Облік вибуття об’єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна
передача 183
13.5. Облік оперативного лізингу 184
13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту 185
13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів 186
Глава 13. Частина ІІ
13.8. Облік нематеріальних активів 188
13.9. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів 190
Контрольні запитання 195
Вправи для самостійної роботи 195
Глава 14. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних 198
14.1. Об’єкти обліку в складі доходів і витрат банку 198
14.2. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком 200
14.3. Облік доходів і витрат банку 203
14.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку 207
Контрольні запитання 210
Вправи для самостійної роботи 210
Глава 15. Облік податків, зборів і внесків до державних та недержавних цільових 212
15.1. Види податків, які сплачують комерційні банки 212
15.2. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників
транспортних засобів, з громадян 213
15.3. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних
зборів 218
15.4. Облік внесків до державних цільових фондів 220
15.5. Облік місцевих податків і зборів 223
15.6. Фінансові санкції та їх облік 224
15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків 225
Контрольні запитання 225
Вправи для самостійної роботи 226
Глава 16. Звітність комерційних банків 228
16.1. Необхідність та користувачі звітності комерційних банків 228
16.2. Класифікація звітності комерційних банків 231
16.3. Характеристика звітності комерційних банків 234
16.3.1. Основна фінансова звітність 234
16.3.2. Допоміжна фінансова звітність 238
16.3.3. Звітність про депозитну діяльність банку 241
Контрольні запитання 242
Глава 17. Внутрішній аудит комерційного банку 244
17.1. Внутрішньобанківський аудит у системі внутрішнього контролю 244
17.2. Внутрішній аудит касових операцій 245
17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій 247
17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій 248
17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій 249
17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами 251
17.7. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат 253
17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку 255
Контрольні запитання 256
Вправи для самостійної роботи 257
Додатки. Частина I 258
Додатки. Частина II
Список літератури 259


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)