Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 7.2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру

7.2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру


Для отримання кредиту клієнт звертається в кредитний відділ з клопотанням, до якого додаються документи, які дозволяють прийняти рішення щодо доцільності такої кредитної операції. Пакет документів може відрізнятись залежно від комерційної операції, що кредитується, та категорії позичальника.

Документи передаються для вивчення та аналізу уповноваженим підрозділам банку. У випадку прийняття позитивного кредитного рішення укладається кредитна угода, де констатуються умови кредитної операції. Після цього кредитний інспектор оформляє бухгалтерські документи, які містять вказівки щодо відкриття позичкового рахунку та видачі кредиту. Ці документи повинні містити дозвільні підписи керівника банку або уповноважених ним для виконання зазначених операцій посадових осіб.

Оформлені згідно банківських вимог документи передаються в обліково-операційний відділ для виконання. Приблизний перелік цих документів наступний:

— розпорядження кредитного відділу;

— примірник кредитної угоди;

— угода застави (або інша форма забезпечення);

— строкове зобов’язання; зведене зобов’язання;

— картка із взірцями підписів керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки підприємства, посвідчена в установленому порядку.

Форми та зміст розпорядження кредитного відділу, строкового зобов’язання та зобов’язання-доручення розробляються банками самостійно. У додатках 12— 14 наведено орієнтовні зразки цих документів.

У розпорядженні кредитного відділу повинен зазначатись наданий особовому позичковому рахунку позичальника номер рахунку, а також загальні рекомендовані й додаткові параметри, що характеризують позичальника та кредитну угоду і які необхідні для виконання аналітичного обліку. На основі даних розпорядження здійснюється реєстрація позичкового особового рахунку в книзі відкритих рахунків.

Строкове зобов’язання являє собою юридичний документ, який служить основою для погашення кредиту. Кількість примірників строкового зобов’язання залежить від способу погашення кредиту:

водночас, по частинах або після закінчення обумовленого періоду.

Облік операцій з видачі кредиту. Схеми бухгалтерських проводок з видачі позики залежать від способу надання кредиту та його забезпечення:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Позика видається із зарахуванням на поточний рахунок:

а) якщо позичальник —

клієнт банку;
б) якщо позичальник — клієнт іншого банку або власне банк

Позичковий рахунок

Позичковий рахунок

Поточний рахунок

Коррахунок у НБУ (або в
іншому банку)

2 Позика видається готівкою:
а) підприємству на закупівлю сільськогосподарської продукції;
б) фізичній особі на поточні потреби:

Позичковий рахунок

Позичковий рахунок

Банкноти і монети в касі банку

Банкноти і монети в касі банку

3, Кредит видається:

б) на придбання розрахункової чекової книжки

Позичковий рахунок

Позичковий рахунок

Кошти в розрахунках або поточний рахунок
Кошти в розрахунках
4. Одночасно із проводками з видачі позики обліковується строкове зобов’язання на позабалансовому рахунку Інші цінності та документи Контррахунок
№9910

Кредит надається позичальнику одноразово у повній сумі й зараховується на розрахунковий (поточний) рахунок або видається готівкою.

Якщо банк вважає за потрібне запровадити більш жорсткий контроль за цільовим використанням кредиту, позика видається частинами безпосередньо на сплату грошово-розрахункових документів за цінності та затрати, що кредитуються. Операції з видачі відображаються наступною бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку
«Позичковий рахунок»;

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України (або в іншому банку)» (рахунок № 1500).

Бухгалтерські проводки при відкритті банком обов’язкової кредитної лінії та її використанні клієнтом наведені нижче:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Відкриття обов’язкової кредитної лінії (у повній сумі контрактного зобов’язання)

Клієнту

Інші зобов’язання з кредитування, які надані
клієнтам № 9129
Контррахунок
№990
2. Перерахування комісії за відкриття кредитної лінії клієнтом Поточний рахунок

№ 2600

Комісійні доходи за кредитне обслуговування
№6111
3. Видача клієнту позики у межах відкритої кредитної лінії і одночасно виконання банком позабалансового зобов’язання Позичковий рахунок

Контррахунок
9900

Поточний рахунок № 2600

Інші зобов’язання № 9129

4. Відмова клієнта від подальшого використання кредитної лінії Контррахунок
№ 9900
Інші зобов’язання №9129

Операції з відкриття банком клієнту підтвердженої кредитної лінії обліковуються позасистемно. Про проведення операції здійснюється запис у картці або журналі обліку відкритих підтверджених кредитних ліній.

При здійсненні операції з видачі позики одночасно проводиться операція з обліку строкового зобов’язання (або зведеного зобов’язання) по номіналу за балансом:

Д-т рахунку
№ 9819 «Інші цінності та документи»:

К-т рахунку
№ 9910« Контррахунок».

Бухгалтер-операційник поміщає обліковане строкове зобов’язання в картотеку строкових зобов’язань. Картотека ведеться у розрізі позичальників, а серед позичальників — за строками погашення кредиту.

Кредитна угода передається в бухгалтерію для розміщення у сховищі та обліковується на позабалансовому рахунку «Інші цінності та документи» в умовній оцінці 1 грн.:

Д-т рахунку

№ 9819 «Інші цінності та документи»;

К-т рахунку
9910 «Контррахунок».

Форми забезпечення кредиту різноманітні: це може бути застава майна (у вигляді товарно-матеріальних цінностей, нерухомості, цінних паперів), угоди гарантії або поручительства. Облік залежить від форми забезпечення та місця знаходження застави:

Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
Отримання банком гарантії та поручительства за кредитами (за номіналом):
а) від банків
Контррахунок

№ 9900

Прості гарантії, що отримані від банків №9010
б) від клієнтів Контррахунок

№ 9900

Прості гарантії, що отримані від клієнтів №9031

Згідно з умовами угоди застави закладене майно може перебувати як у заставника, так і у заставоотримувача в експлуатації або на зберіганні. Операції з обліку застави відображаються наступними записами:

Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
Цінності, прийняти в забезпечення (за номіналом згідно

суми оцінки в угоді):
а) предмет застави залишається у клієнта

Контррахунок
№ 9900
Застава, за якої предмет застави залишається у заставника № 9500
б) предмет застави передається банку Контррахунок
№ 9900
Застава, за якої предмет застави передається банку №9501

Облік операцій з погашення кредитів та їх пролонгування.

За способом погашення розрізняють кредити, які погашаються: 1) водночас загальною сумою і 2) в розстрочку, тобто частинами суми. Спосіб погашення визначається, як правило, при структуризації позики. Кредитний працівник на основі вивчення прогнозу руху грошових потоків, що поданий клієнтом, спільно з ним визначає найбільш прийнятний спосіб погашення. Якщо обрано спосіб погашення в розстрочку, кредитний працівник складає графік погашення кредиту і розраховує суми до погашення основного боргу та відсоткові платежі по кожному строку.

Строки і суми погашення основного боргу відображаються в строковому зобов’язанні, яке надає клієнт при отриманні кредиту і на основі якого бухгалтер-операційник контролює погашення кредиту з боку клієнта. Бухгалтер щоденно проглядає картотеку і добирає зобов’язання, за якими настав строк погашення. Джерелом погашення кредиту виступають власні кошти клієнта.

Розглянемо облік операцій з погашення кредиту:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Кредит погашається у встановлений строк у повній сумі:
а) за меморіальним ордером кошти списуються з розрахункового рахунку; Поточний рахунок №2600 Позичковий рахунок
б) списується у витрати строкове зобов’язання; Контррахунок
№9910
Інші цінності та документи №9819
в) вилучається зі сховища кредитна угода; Контррахунок

№9910

Інші цінності та документи №9819
г) вилучається зі сховища угода застави; Контррахунок

№9910

Інші цінності та документи №9819
д) заставлене майно повертається клієнту; Застава, за якої предмет застави передається банку №9501 Контррахунок

№ 9900

е) списується отримана гарантія за кредит Прості гарантії, що отримані від клієнтів № 9031 Контррахунок

№ 9900

2 Кредит погашається кредитом іншого банку (платіжним дорученням) Коррахунок у НБУ № 1200

або

Позичковий рахунок
Коррахунокв іншому банку №1500
3. Фізична особа погашає позику шляхом:
а) внесення готівки в касу банку;

б) перерахуванням з вкладу

Банкноти та монети в касі банку № 1001
Депозитний рахунок
Позичковий рахунок

Позичковий рахунок

У випадку повного погашення кредиту, включаючи відсоткові платежі, банк повертає позичальнику цінності, цінні папери, які були прийняті у заставу. Такі операції виконуються з дозволу керівництва банку.

Кошти на погашення кредиту з інших банків перераховуються або з використанням платіжного доручення, оформленого позичальником, або вимогою-дорученням, яке оформляє банк-кредитор. Строкове зобов’язання або зведене зобов’язання вилучається у витрати лише при їх погашенні у повній сумі. Якщо погашення здійснюється частково, то на звороті робиться позначка про суму та дату платежу, а зобов’язання залишається у картотеці і не підлягає списанню на витрати.

При прийнятті рішення щодо пролонгування кредиту складається додаток до кредитної угоди, і клієнт замінює строкове зобов’язання на зобов’язання з новими строками погашення.

Облік операцій з пролонгування кредиту:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Пролонгована заборгованість за кредит згідно з доповненням до кредитної угоди Пролонгована заборгованість за кредитами Позичковий рахунок з обліку строкової заборгованості
2 Списання у витрати строкового зобов’язання з початковими строками №9910 №9819
3. Оприбуткування в картотеку строкового зобов’язання з новим строком погашення №9819 №9910

При настанні строку погашення кредиту і відсутності у клієнта достатньої суми коштів для його погашення уповноважені підрозділи банку починають проводити роботу з проблемними кредитами.

У день визначеного строку погашення частина непогашеної або непогашена заборгованість за кредитом переноситься на рахунок прострочених позик. При цьому на основі меморіального ордеру здійснюється запис:

Д-т рахунку з обліку простроченої заборгованості;

К-т позичкового рахунку.

У випадку забезпечення кредиту заставою майна банк отримує право на заставлене майно. Якщо майно знаходиться у заставника, він •зобов’язаний передати його на відповідальне зберігання в банк. При цьому здійснюються наступні проводки за позабалансовими рахунками:

1) Д-т— 9500;  2) Д-т—9900:

К-т — 9900; К-т — 9501
і списується з позабалансового рахунку акт передачі заставленого майна:

Д-т— 9910;

К-т—9819.

В аналітичному обліку до позабалансових рахунків № 9819,9500, 9501 ведуться картки обліку застави, забезпечення. З метою звіряння наявності цінностей, документів, цінних паперів у сховищі та даних обліку щокварталу повинна здійснюватися інвентаризація за позабалансовими рахунками.

Після реалізації заставленого майна і надходження виручки банк складає наступні проводки:

№ з/п Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку
1. Надходження виручки за реалізовану заставу на коррахунок банку Коррахунок у НБУ№1200 Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку № 2909
2 Скерування виручки на погашення простроченої заборгованості за основний борг № 2909 Рахунок з обліку прострочених позик
3. Якщо сума виручки перевищує розмір основного боргу, різниця скеровується на погашення прострочених відсоткових платежів за кредит № 2909 Рахунок з обліку прострочених доходів за кредитами
4. Невикористана сума виручки повертається на поточний рахунок клієнта № 2909 Розрахунковий рахунок

№ 2600

Періодично, один раз на місяць або квартал, банк повинен аналізувати якість кредитного портфеля. Підлягає інвентаризації та аналізу заборгованість за кредитами, яка обліковується на рахунках прострочених позик з метою виявлення сумнівної. Остання підлягає перенесенню на рахунок з обліку сумнівної заборгованості.

Трансформація заборгованості оформляється проводкою:

Д-т «Сумнівна заборгованість за кредитами»;

К-т «Прострочена заборгованість за кредитами». Таким чином, на рахунках з обліку сумнівної заборгованості обліковується заборгованість за кредитами, повернення яких на сьогодні майже неможливо.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)