8.6. Ревізія цінностей


Ревізія грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка стану їх зберігання виконується: не менше одного разу на півріччя;

станом на 1 січня; при зміні керівника, головного бухгалтера або завідувача каси; при зміні службових осіб, відповідальних за збереження цінностей; валютних цінностей — щомісяця; в усіх інших випадках — за розпорядженням загальних зборів акціонерів, Національного банку України тощо.

Ревізія проводиться раптово, з перевіркою всіх цінностей, за станом на одну й ту ж дату і в такій послідовності, яка б виключала можливість приховування розкрадання чи недостачі грошей і цінностей. Вона не повинна порушувати звичайного ходу операцій установ банку.

Грошові білети, монети та інші цінності перераховуються повністю; контрольне перераховування здійснюється особисто керівником ревізії.

Після перерахування грошових білетів, монети та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах, ревізуючі звіряють виявлені цінності з даними книг обліку готівки обігової (операційної) каси й інших цінностей, обліку грошей у фондах та наявності іноземної валюти та платіжних документів у іноземній валюті, щоденного балансу, аналітичного обліку і, крім того, перевіряють, чи всі вилучені для ревізії цінності повернені до грошового сховища.

Суми розписок та інших документів, не проведених через бухгалтерський облік, у виправдання залишку каси не приймаються і вважаються недостачею у касира. Виявлені надлишки каси повинні бути оприбутковані й поверненню не підлягають.

Про проведену ревізію цінностей складається акт за підписами всіх працівників, які брали участь у ревізії, і службових осіб, відповідальних за збереження цінностей.

У бухгалтерському обліку операції, пов’язані з ревізією, відображаються проводками.

1. На прибуткування надлишків:

Д-т рахунку
№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку»;

К-т рахунку
№ 680 «Непередбачені доходи».

2. Недостачі списуються у видаток по касі на особовий рахунок працівника (касира), в якого виявлена недостача, до її погашення:

Д-т рахунку

№ 355 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку» (рахунок 4-го порядку № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»);

К-т рахунку

№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

8.7. Синтетичний облік касових операцій

Облік найважливіших прибутково-видаткових касових операцій на бухгалтерських рахунках відображається за рахунком № 100 «Банкноти та монети» таким чином:

3 кредиту рахунків Дебет рахунку №100 Кредит рахунку №100 У дебет рахунків
№ 25,  26 Внесено клієнтами готівкою Видано готівкою клієнтам № 25, 26
№ 120 Одержано з коррахунку на поповнення каси Видано в підзвіт працівникам банку №3550,  3551
№3550,  3551 Повернено невикористані підзвітні суми Виплачена заробітна плата № 3652
№ 220, 221,  229 Погашена позичка готівкою Видана матеріальна допомога працівнику банку № 5020
№262 Здійснено вклади громадянами на депозит Здано готівку на Коррахунок №120
№500 Внесено засновниками в статутний фонд Оплачено одержані послуги, роботи № 740, 742,  743
№680 Прибуткуються надлишки каси за результатами ревізії Видана позичка клієнту фізичній особі №220, 221,  229
№ 1003 Прибуткується готівка з обмінного пункту Повернуто вклад (депозит) №262
Видано обмінному пункту № 1003
Списуються недостачі каси за результатами ревізії №355

Контрольні запитання

1. Що належить до грошових коштів банку?

2. Як відображаються грошові кошти в балансі та в інших формах звітності?

3. Назвіть систему документів, на основі яких здійснюється приймання готівки грошей в касу банку та їх облік у касовій книзі.

4. Перерахуйте документи, за якими видаються гроші з кас банку. Як здійснюється облік цього процесу в касовій книзі?

5. Схарактеризуйте систему документів, методику і технікуінкасації грошової виручки.

6. Як зберігаються і обліковуються готівка, цінності та документи в грошових сховищах?

7. Розкрийте методику і техніку ревізії цінностей в касах і грошових сховищах та оформлення її результатів.

8. У чому полягає синтетичний облік операцій з надходження та видачі готівки грошей?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Протягом операційного дня в прибуткову касу надійшла готівка грошей:

— виручка з реалізації від юридичних осіб                                                      5000 грн.

— з коррахунку на поповнення каси                                                                 1 30 000 грн.

— невикористаний залишок від підзвітної особи                                              50 грн.

— як погашення позички працівником банку                                                   1000 грн.

— на вклади від громадян                                                                               1300 грн.

— як прибуткування надлишку каси за результатами ревізії                           35 грн.

— Відобразіть в обліку (на бухгалтерських рахунках) операції щодо надходження готівки грошей в касу банку.

Вправа 2. Видано і списано готівку грошей з каси банку протягом операційного дня:

— юридичним особам на господарські потреби                                                          4700 грн.

— у підзвіт працівникам банку                                                                         300 грн.

— на позичку фізичній особі                                                                            3500 грн.

— для здачі на Коррахунок                                                                             70 000 грн.

— обмінному валютному пункту                                                                     2000 грн.

— як повернення фізичній особі депозиту                                                        4000 грн.

— списано недостачу каси за результатами ревізії                                         15 грн.

• Складіть бухгалтерські проводки з видачі та списання грошей з каси банку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)