Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> ГЛАВА 11 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними

ГЛАВА 11 ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними


Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право володіння, визначають взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачають виплату доходу в формі дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними і на пред’явника. Їх можна використовувати для розрахунків, а також як заставу для забезпечення платежів і кредитів.

Відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» в Україні можуть перебувати в обігу такі види цінних паперів:

— акції;

— облігації внутрішніх державних (республіканських) і місцевих позик;

— облігації підприємств;

— казначейські зобов’язання;

— ощадні сертифікати;

— векселі;

— приватизаційні цінні папери.

Цінні папери підрозділяють на два види:

— дольові (пайові) цінні папери — це акції, що відтворюють частку вкладу юридичної або фізичної особи в загальному обсязі створюваного капіталу;

— боргові цінні папери і облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі.

При роботі з цінними паперами у взаємовідносини вступають два учасники — інвестор-покупець (юридична або фізична особа); емітент-продавець (юридична особа).

Відновлення втрачених цінних паперів здійснюється державними органами, підприємствами, організаціями і установами, що їх випустили.

Передача нащадкам цінних паперів здійснюється у відповідності з громадянським законодавством України.

Схема основних операцій з цінними паперами наведена нижче:

Комерційні банки здійснюють різні операції з цінними паперами, випущеними як іншими емітентами, так і власне банками. Останні підрозділяються на активні та пасивні.

Пасивні операції включають у себе випуск банком цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, ощадних сертифікатів) з метою залучення грошових коштів.

Активні операції передбачають придбання банком зазначених цінних паперів з метою їх перепродажу або участі в управлінні іншими підприємствами та одержання від цих операцій спекулятивного доходу або дивідендів.

Порядок обліку цінних паперів у комерційних банках регламентується інструкціями, листами та доповненнями до них Національного банку України. Розглянемо основні принципи цього обліку.

Банки здійснюють вкладення в придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком з метою одержання прибутку у вигляді дивідендів або дисконту, премії, відсотків від їх наступного перепродажу.

З цією ж метою цінні папери можуть бути прийняті на зберігання і виконання з ними дохідних операцій за дорученням клієнтів.

Вкладення банку в цінні папери класифікуються за терміном, портфельними видами і обліковуються на таких рахунках:

№ з/п Групи (види) придбаних цінних паперів за цільовим призначенням Рахунки, на яких вони обліковуються
1. Портфельні короткострокові в

Портфель цінних паперів на продаж

кладення (до 1 року)

Синтетичний рахунок № 310 «Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж четвертого порядку для банківських і небанківських установ» Аналітичні рахунки № 3102,  3103 (щодо емітентів та випуску цінних паперів)

2. Портфельні довгострокові вкл

Портфель цінних паперів на інвестиції

адення (понад 1 рік)

№ 320 «Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції» з відповідними аналітичними рахунками

3. Портфель пайової участі (вкладень у асоційовані компанії) Синтетичний рахунок

№ 410 «Вкладення в асоційовані компанії» з відповідними аналітичними рахунками

4. Портфель вкладень у дочірні компанії № 420 «Вкладення у дочірні компанії»

5.

Боргові цінні папери та інвестиції
Придбані:

— за номіналом;

— з дисконтом;

— з премією;

— між датами сплати відсотків (купонів);

— реалізовані до строку їх погашення.

Рахунки групи балансового рахунку № 321 «Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції» (за видами емітентів — державні, недержавні тощо)
Рахунок № 3216 «Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції»
Рахунок № 3217 «Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції»

Належність вкладень до першої (на продаж) групи обмежена календарним роком, після чого їх автоматично переводять у другу групу цінних паперів — на інвестиції, а також навпаки. Це повинно здійснюватися дуже рідко і лише за відповідною постановою Правління банку або наказом керівництва.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)