Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 11.3. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери

11.3. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери


До довгострокових належать вкладення:

— на інвестиції;

— в асоційовані компанії;

— у дочірні компанії.

Розкриємо методику обліку кожного з зазначених видів вкладень.

При обліку вкладень у цінні папери на інвестиції необхідно враховувати і відображати такі особливості:

— формування ціни придбання;

— коригування один раз наприкінці року;

— оцінку їх за методом вартості, тобто за правилом нижчої вартості (балансової чи ринкової), зважаючи на принцип обережності, та створення спеціального резерву під знецінення цінних паперів на інвестиції.

Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери виглядає аким чином:

№ з/п Зміст операцій Бухгалтерські проводки Сума, грн.
дебет Кредит
Комерційний банк здійснив інвестицію, купивши довгострокові акції у відкритих акціонерних товариствах (ВАТ) за номінальною вартістю:

а) прості акції ВАТ-1 на суму

20 000 грн.;

б) привілейовані акції ВАТ-2 на суму 46 000 грн.;

в) прості акції ВАТ-3 на

суму 15 000 грн.
Разом — 81 000 грн.

№ 3203 «Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку на інвестиції» № 1200

«Коррахунок у Національному банку України»

81000

2. Наприкінці року (31 грудня)  коригується балансова (ціна придбання) вартість акцій за правилом нижчої вартості, у зв’язку з нижчою ринковою ціною окремих їх пакетів (див.  розрахунок);
Ринкові цінні папери Вартість придбання (балансова) Ринкова вартість Вартість переоцінки за нижчою ціною
Прості акції ВАТ-1 20000 19000 19000
Привілейовані акції ВАТ-2 46000 45000 45000
Прості акції ВАТ-3 15000 16000 15000
Підсумкова вартість портфеля 81 000 80000 79000
3. Згідно з правилом нижчої вартості зниження вартості портфеля на інвестиції буде відображено бухгалтерською проводкою № 7704 «Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції» № 3290 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції» 2000
4. 31 грудня ВАТ-1, ВАТ-2 та ВАТ-3 звітували про чистий прибуток у сумі 10 000 грн., із якого банк 25 % зараховує як одноразове збільшення своїх вкладень на інвестиції № 3203 «Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі банку па інвестиції» № 6300 «Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями» 2500

Облік довгострокових вкладень в асоційовані компанії за планом рахунків відображення цих операцій здійснюється на рахунках групи №410 «Вкладення в асоційовані компанії». Вкладення оцінюються за пайовим методом.

Суть пайового методу — це частка (пропорційна прибутку, на який має право банк-інвестор, еквівалентна частці власності, вкладеної ним у певну компанію. У межах цієї частки банк нараховує собі одержаний компанією прибуток, а також таку ж частину дивідендів від загальної суми цих дивідендів, визначеної банку компанією.

Відображення цих операцій розглянемо на прикладі:

№ з/п Зміст операцій Бухгалтерські проводки Сума, грн.
дебет кредит
1. 13.03.98 р. банк купив у компанії 10 000 простих акцій по 30 грн. за акцію на суму 30 000 грн., що складає 25 % усіх випущених компанією акцій № 410 «Вкладання в асоційовані компанії» № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 30000
2. 31.12.98 р. компанія звітувала про чистий прибуток в сумі 40 000 грн., із якого банк 25% зараховує як одночасне збільшення своїх вкладень і в асоційовану компанію (реінвестинія) та дивідендного доходу № 410 «Вкладення в асоційовані компанії» № 630 “Дивідендний (і дохід» 10000
3. сплатила дивіденди акціонерам у розмірі 3000 грн., з яких банку 25 %, — 750 грн. (3000 х 25 %) № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» № 410 «Вкладення в асоційовані компанії» 750
У випадку, коли дивіденди оголошені в поточному році, а сплачуються в наступному, банк-інвестор визнає їх за датою оголошення. Бухгалтерські проводки на їх нарахування і одержання складаються в такій кореспонденції рахунків:
4. 31.12.98 р. на зарахування збільшення своїх вкладень (див. операцію 2) у розмірі своєї частки № 410 «Вкладення в асоційовані компанії» № 630 «Дивідендний дохід» 10000
5. 31.12.98 р. на нарахування своєї частки дивідендів із прибутку № 3578 «Інші нараховані доходи» № 410 «Вкладення в асоційовані компанії» 750
6. 15.02.99 р. на отримання дивідендів № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» № 578 «Інші нараховані доходи» 750

Якщо ж банк здійснює довгострокове вкладення в дочірні компанії, то операції з ними відображаються за балансовими рахунками групи № 420 «Вкладення в дочірні компанії».

При цьому можливі два випадки: банк володіє або ні контрольним пакетом акцій. Якщо володіє, то він, як головна компанія, складає зведену консолідовану фінансову звітність —метод консолідації.

Ця звітність складається за двох умов: 1) якщо наявна можливість контролю дочірнього підприємства; 2) коли довгострокові вкладення доповнюють діяльність банку.

Якщо зазначені вимоги не виконуються, то придбані акції відображаються в балансі банку тільки як довгострокові вкладення в асоційовані компанії на балансових рахунках групи № 41( «Вкладення в асоційовані компанії» за ціною, визначеною пайовим методом, і за методикою обліку, розглянутою нами вище. При цьому номінальна вартість придбаних банком акцій (свідоцтв або( сертифікатів акцій) обліковується на позабалансовому рахунку

№ 9819 «Інші цінності та документи» в розрізі емітентів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)