13.8. Облік нематеріальних активів


Згідно з «Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів за № 250 від 3,04.93 р., у складі нематеріальних активів відображаються придбані банком права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, місцем на фондовій біржі, об’єктами інтелектуальної власності на інші подібні майнові права, програмне забезпечення ЕОМ тощо.

Характерною особливістю об’єктів нематеріальних активів є тривалий період їх використання і поступова передача вартості через нарахування зношування на витрати банку за нормами, визначеними банком експертним шляхом, враховуючи термін їх використання. Якщо цей термін визначити неможливо, то норми зношення запроваджуються з розрахунку на десять років (але не більше терміну діяльності установи банку). Для їх обліку передбачено активний рахунок № 4300 «Нематеріальні активи».

Аналітичний облік ведеться в книзі пооб’єктного обліку нематеріальних активів стосовно показників: початкової вартості, строку корисного використання, суми щомісячно зараховуваного зношення і залишкової вартості об’єкта.

Нематеріальні активи можуть купуватися, отримуватися безкоштовно, а також безоплатно передаватися і реалізовуватися, що в обліку відображається відповідними бухгалтерськими проводками. Розглянемо їх.

Придбання об’єктів нематеріальних активів. В їх вартість входить і податок на додану вартість, який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам, як це здійснюється для торговлі й виробничих підприємств, з бюджету, а покривається за рахунок власного прибутку. Тому:

— якщо це об’єкт виробничого призначення, то на його величину зменшується вартість об’єкта, що включається до складу основних засобів, щоб не завищувати в подальшому нарахування зношення, які відносять на собівартість банківських послуг;

— якщо це об’єкт невиробничого характеру, призначений для культурно-побутового і соціального обслуговування працівників банку, то ПДВ включається у вартість об’єкту цих основних засобів. При цьому нараховувана в подальшому амортизація буде віднесена за рахунок власного прибутку (ФЕС). Придбання в обліку відображають наступним чином:

а) наприклад, продавцю здійснено попередню оплату згідно з угодою за програмне забезпечення ЕОМ:

Д-т рахунку

№3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;

б) при надходженні від продавця програмного забезпечення ЕОМ згідно з рахунком-фактурою або накладною, вартість якого включає в себе і податок на додану вартість:

Д-т рахунку

№ 4310 «Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»;

К-т рахунку

№ 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;

в) програмне забезпечення вводиться в експлуатацію і зараховується до складу нематеріальних активів (оприбуткування в межах основних засобів):

Д-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи»;

К-т рахунку

№ 4310 «Капітальні вкладення за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами».

Безоплатне придбання нематеріальних активів. Нематеріальні активи можуть надходити у вигляді дарунка від фізичних та юридичних осіб. Безоплатне отримання їх враховується за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за даними документів приймання-передачі.

На підставі акту приймання-передачі вартість безкоштовно отриманих нематеріальних активів відображається проводкою:

Д-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок);

К-т рахунку
№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів).

Облік зношення нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Протягом терміну експлуатації об’єктів нематеріальних активів банк щомісяця розраховує суму їх амортизації (зношення) і відносить її на витрати банку. Нарахування зношення не припиняється, якщо об’єкти перебувають у запасі. Для розрахунку зношення повинна бути відома вартість об’єктів і визначена для неї норма у відсотках. Нарахування зношення припиняється при досягненні її рівня до балансової вартості об’єкта нематеріальних активів. Для нарахування зношення складають проводку:

Д-т рахунку

№ 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів», субрахунок № 7423 «Амортизація»;

К-т рахунку

№ 4309 «Знос нематеріальних активів».

Облік вибуття об’єктів нематеріальних активів. Вибуває повністю амортизований (зношений) об’єкт, розмір зношення якого досяг балансової вартості об’єкта:

К-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок).

Списання з балансу неповністю зношеного об’єкта нематеріальних активів (наприклад, будівлі виробничого призначення):

а) на суму зношення:

Д-т рахунку
№ 4309 «Зношення нематеріальних активів»;

К-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи»;

б) на балансову вартість:

Д-т рахунку
№ 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів)
або № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;

К-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи».

Реалізація нематеріальних активів. Тут може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації на перевищення виручки (як доходу). Наприклад, реалізовано об’єкт за 1500 грн. при балансовій вартості 1000 грн. і зношенні 200 грн., складається бухгалтерська проводка:

а) на суму зношення:

Д-т рахунку

№ 4309 «Знос нематеріальних активів»                                                               200 грн.

К-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи»                                                                          200 грн.

б) на суму перевищення:

Д-т рахунку

№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»       1 500 грн.

К-т рахунків:

№ 4300 «Нематеріальні активи»                                                                          800 грн.

№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів)       700 грн.

в) на надходження оплати:

Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному бачку України»                                      1 500 грн.

К-т рахунку

№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку»       1 500 грн.

Якщо ж виручка нижча балансової вартості, то вона відображається на рахунку № 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів». Наприклад, якщо балансова вартість об’єкта становить 1 500 грн., зношення — 400 грн., а виручка — 1 000 грн., то складається бухгалтерська проводка такого змісту:

Д-т рахунків:

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»                                      1 000 грн.,

№ 4309 «Зношення нематеріальних активів»                                                                  400 грн.,

7490 «Негативний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів) 100 грн.

К-т рахунку:

№ 4300 «Нематеріальні активи»                                                                          1 500 грн.

Безоплатна передача нематеріальних активів відображається такими ж бухгалтерськими проводками, як і їхня реалізація.

При безкоштовній передачі нематеріальних активів операції відображаються через реалізацію з нарахуванням, згідно з чинним законодавством, податку на додану вартість із залишкової вартості.

При інвентаризації нематеріальних активів як таких, що не мають матеріально-фізичних ознак, їх наявність встановлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, а також за документами, якими підтверджуються майнові права. Програмне забезпечення обчислювальної техніки перевіряється за наявністю відповідних носіїв, пояснень та інструкцій щодо їх застосування, а також експлуатаційним випробуванням у роботі. За усіма нематеріальними активами інвентаризаційною комісією встановлюється наявність розпорядчого документа керівника установи про затвердження термінів використання нематеріальних активів і норми їх зношення (амортизації).

Принципи методичного відображення в обліку результатів інвентаризації нематеріальних активів аналогічні методиці з основними засобами (див. п. 13.7).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)