Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 15.3. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів

15.3. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів


До непрямих податків відносять податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито.

Податок на додану вартість є частиною новоствореної вартості і сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.

Платниками ПДВ є суб’єкти підприємницької діяльності, що перебувають на території України, а також об’єднання та іноземні юридичні особи і громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу та іншу підприємницьку діяльність на території України.

Об’єктами оподаткування є обіг з реалізації товарів (робіт, послуг).

Банки України не є платниками ПДВ за основними видами суто банківських операцій згідно Закону України «Про податок на додану вартість», затвердженого Верховною Радою 03.04.97 р. за № 168/97-ВР. Звільненню підлягають:

— операції з залучення і розміщення грошових коштів за угодами позики, депозиту, вкладу, страхуванню і дорученню;

— операції з надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особам, які надали такі кредити, гарантії або поручительства;

— операції, пов’язані з обігом валюти, грошей і банкнот, що є законними засобами платежу (за винятком використовуваних з нумізматичною метою), а також цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікатів, векселів тощо).

Послуги банків, не зв’язані з переліченими вище операціями, підлягають оподаткуванню. Об’єктом оподаткування при реалізації послуг є виручка, одержана від надання:

— форфейтингових, факторингових, трастових операцій;

— послуг щодо здачі в оренду майна;

— послуг щодо зберігання документів і цінностей;

— послуг щодо транспортування готівки, грошей, інкасації;

— послуг щодо автоматизованої обробки даних і інформаційного забезпечення (крім послуг, пов’язаних з операціями за рахунками клієнтів);

— послуг щодо поручительства, надання гарантій і видач інших зобов’язань за третіх осіб;

послуг зв’язку, крім послуг, пов’язаних з операціями за рахунками клієнтів;

— послуг з підготовки кадрів і підвищення кваліфікації;

— консультаційних, правових, аудиторських, експертних, посередницьких, брокерських послуг;

— послуг з реалізації предметів застави, включаючи їх передачу заставотримачу при невиконанні передбаченого заставою зобов’язання;

— послуг населенню з надання в індивідуальне користування сейфів, прийому на збереження цінних паперів тощо;

— послуг на сторону позавідомчої охорони. В оподаткований обіг включаються суми, одержані від реалізації господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та основних засобів і нематеріальних активів, а також грошові кошти та інше майно, що одержують банки у вигляді фінансової допомоги, поповнення фондів спеціального призначення або скеровані на рахунок збільшення прибутку, а також одержані безкоштовно.

Ставка податку складає 20 % від суми об’єкта оподаткування.

У бухгалтерському обліку нарахування бюджету ПДВ відображається бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№ 741 «Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток», субрахунок № 7410 «Податок на додану вартість»;

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

При сплаті в бюджет нарахованого ПДВ кореспондують рахунки:

Д-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»;

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Щомісячну сплату ПДВ здійснюють за встановленими законодавством строками.

За ПДВ передбачено низку пільг, але у зв’язку з тим, що їх перелік постійно переглядається Кабінетом Міністрів України та Головною державною податковою адміністрацією України, вони не подані у підручнику.

Облік акцизного збору. Акцизний збір — це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції). Перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір та його ставки затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької діяльності — виробники підакцизних товарів (продукції), а також суб’єкти підприємницької діяльності, що імпортують підакцизні товари (продукцію).

Об’єктами оподаткування акцизним збором є:

а) обіги з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їх продажу, обміну та інші товари (продукцію), роботи (послуги), безоплатної передачі товарів (продукції) або з частковою їх сплатою;

б) обіги з реалізації (передачі) товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім обігів з реалізації (передачі) для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників;

в) митна вартість імпортних товарів (продукції), придбаних за іноземну валюту, крім тих, з яких відповідно до митного тарифу утримується мито.

Акцизний збір визначається за ставками у відсотках до обігу з продажу товарів, виходячи з їхньої вартості за ринковими (регульованими) цінами, що встановлені з урахуванням акцизного збору (без ПДВ). Вільна відпускна ціна з включенням акцизного збору визначається підприємствами за формулою:

ВЦ = (С + П): (100 – СА) х 100,

де ВЦ — вільна відпускна ціна; С — собівартість виробництва; СА — ставка акцизного збору у відсотках.

При закупівлі імпортних товарів (продукції) оподатковуваний обіг визначається, виходячи з їхньої митної вартості. Варто пам’ятати, Що для розрахунку даної вартості іноземна валюта перераховується у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діє на день подання митної декларації.

Обчислення акцизного збору на імпортні товари здійснюється за такими формулами:

а) за товари, що підлягають оподаткуванню митом і митними зборами:

А = (В + М) х СА : 100;

б) за інші товари:

А = (В х СА) : 100,

де А — акцизний збір; В — митна вартість імпортних товарів у національній валюті України; М — мито та митні збори; СА — ставка акцизного збору.

Акцизний збір не проводиться при реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт за іноземну валюту.

Не підлягає оподаткуванню обіг з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, вартість яких сплачують органи соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція тощо) за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції) за встановленими ставками.

Нарахування акцизного збору відображають бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№ 7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»;

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

На сплату бюджету акцизного збору складають бухгалтерську проводку:

Д-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»;

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Облік митних зборів. Митний збір — це обов’язковий грошовий збір, що утримується з фізичних та юридичних осіб за перевезення товарів (продукції) через державний кордон. Митні збори утримуються в іноземній валюті або валюті України до або в момент подання вантажної митної декларації (ВМД) і нараховуються у відсотках до митної вартості товарів або за фінансовими ставками.

При визначенні митної вартості й сплати зборів іноземна валюта перераховується в національну валюту України за курсом, який діє на день подання ВМД.

Сума митних зборів, що підлягає сплаті, зараховується на депозитний та валютний рахунки митниці.

За заявою підприємства і при наявності гарантій банку митниця має право відтермінувати або кредитувати сплату митних зборів на термін, який не перевищує одного місяця.

Запровадження пільг та зміна ставок зборів здійснюються Кабінетом Міністрів України.

Товари та інші предмети, за оформлення яких не були сплачені митні збори або на сплату зборів не було надано відстрочки пропусканню митними закладами не підлягають.

Мито на митні збори за імпортні товари відносять на збільшення вартості одержаних товарів (продукції) бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№ 3400 «Господарські матеріали на складі»,

або

Д-т рахунку

№ 3410 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі»,

або

Д-т рахунку

№ 443 «Капітальні вкладення в операційні основні засоби» (наприклад, в обладнання, що потребує монтажу),

або

Д-т рахунку

№ 453 «Капітальні вкладення в неопераційні основні засоби» (наприклад, в обладнання, що потребує монтажу);

К-т рахунку

№ 361 «Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (відповідний субрахунок).

Сума мита та митних зборів, що перерахована Державному митному комітету України, відображається бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№ 361 «Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (відповідний субрахунок);

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)