Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 15.4. Облік внесків до державних цільових фондів

15.4. Облік внесків до державних цільових фондів


До державних цільових фондів відносять: пенсійний фонд; фонд соціального страхування; фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; фонд сприяння зайнятості населення; на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг; державний іноваційний фонд.

Облік внесків до пенсійного фонду і фонду соціального страхування. Внески до пенсійного фонду зобов’язані сплачувати усі підприємства, які використовують найману працю (у тому числі з іноземними інвестиціями), громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їхній праці, та адвокати.

Для підприємств, закладів і організацій усіх форм власності запроваджено тариф обов’язкових внесків до пенсійного фонду в розмірі 32 %, а на соціальне страхування — 4 % фонду оплати праці та інших виплат, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню прибутковим податком (за невеликим винятком). Громадські організації пенсіонерів та інвалідів; підприємства і заклади, створені за рахунок коштів цих організацій з метою розв’язання статутних завдань; підприємства, де інваліди складають більше половини від загальної чисельності працюючих, сплачують 5 % фонду оплати праці.

До пенсійного фонду працюючі громадяни вносять 1 % нарахованої їм суми оплати праці; громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно на їхній праці, а також адвокати — 9 % суми доходу; підприємства. незалежно від форм власності та господарювання, виду діяльності й галузевої належності, об’єднання громадян-підприємців, які використовують найману працю — у розмірі 33,3 % суми винагород, які виплачуються громадянам за угодами цивільно-правового характеру: громадяни, які бажають зарахувати до стажу роботи, що дає право на пенсію, періоди трудової діяльності, коли вони не підлягали державному соціальному страхуванню,— у розмірі 33,3 % суми усіх видів отриманого і скоригованого заробітку (доходу).

Внески до пенсійного фонду обчислюються щомісячно. Вони сплачуються одночасно зі сплатою прибуткового податку з громадян після закінчення календарного місяця, але не пізніше терміну одержання в закладах банку коштів на виплату належних громадянам сум.

На певні види оплати праці та інші виплати страхові внески не нараховуються. Зокрема, це компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога при звільненні; компенсаційні виплати (добові за відрядженнями і виплати замість добових); вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків або сума коштів для їх відшкодування; вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, мийних та знешкоджувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування; суми відшкодування затрат та інших компенсацій у зв’язку з переведенням, зарахуванням або скеруванням робітників і службовців на роботу в іншу місцевість; доплати і надбавки до заробітної плати замість добових у випадках, коли постійна робота проходить у дорозі чи має роз’їзний характер або у зв’язку зі службовими поїздками в межах обслуговуючих дільниць; заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю (суботники, недільники тощо), яка перераховується до відповідного бюджету або з доброчинною метою; суми відшкодувань заподіяної працівникові шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків; стипендії, що виплачуються підприємствами і організаціями слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, скерованим на навчання з відривом від виробництва; допомога, яка виплачується за рахунок підприємства, закладу, організації молодим спеціалістам під час відпустки після закінчення вищого або середнього спеціального закладу; на неоподатковану суму матеріальної допомоги; на компенсаційні витрати, які виплачуються громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (на оздоровлення, при звільненні, на харчування, винагорода за вислугу років, різні види допомоги на Дітей); на допомогу сім’ям з дітьми, що виплачується з Державного та місцевих бюджетів; на виплати з коштів фонду соціального страхування України і пенсійного фонду України (крім коштів, спрямованих на оплату праці).

Підприємства, громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їхній праці;

адвокати; громадяни-підприємці, які використовують найману працю зобов’язані вести облік розрахунків внесків до пенсійного фонду та витрачання його коштів.

На суму утримань обов’язкових страхових внесків із оплати праці працюючих громадян (1,9 або 33,3 %) здійснюється запис:

Д-т рахунку

№ 3652 «Нарахування працівникам банку по заробітній платі»;

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

Суми, які відраховують до пенсійного фонду (32 %) та фонду соціального страхування (4 %) відображаються:

Д-т рахунку

№ 7401 «Внески на державне соціальне страхування» (як витрати на утримання персоналу);

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язкоеими платежами» (відповідні аналітичні рахунки за розрахунками з пенсійним фондом і фондом соціального страхування). При перерахуванні коштів до зазначених фондів операції в обліку відображають як:

Д-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»;

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Облік внесків до фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Фонд утворюється за рахунок внесків підприємств і господарських організацій, незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, у розмірі 5 % від фактичних сум витрат на оплату праці з віднесенням сплачених сум на собівартість продукції (робіт, послуг):

Д-т затратних рахунків (№ 740 та ін.);

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами». При перерахуванні коштів фонду здійснюють запис:

Д-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»;

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Сплата внесків здійснюється щомісячно, не пізніше дати виплати заробітної плати.

Облік внесків до фонду сприяння зайнятості населення. Госпрозрахункові підприємства, об’єднання, організації, які є юридичними особами і перебувають на самостійному балансі, негоспрозрахункові кооперативи, заклади й організації, що отримують доходи від виробничо-господарської чи фінансово-комерційної діяльності, а також особи, які використовують працю окремих громадян за угодами зобов’язані щомісяця сплачувати внески до фонду зайнятості населення у розмірі 1,5% від фактичних сум витрат на оплату праці з віднесенням сплачених сум на собівартість продукції (робіт, послуг):

Д-т затратних рахунків (№ 740 та ін.);

К-т рахунку

№ 3620 (окремий субрахунок фонду зайнятості населення).

Нараховані суми коштів до фонду сприяння зайнятості населення перераховують міським та районним центрам зайнятості:

Д-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами»;

К-т рахунку

№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».

Сплата внесків здійснюється щомісячно, не пізніше дати виплати оплати праці.

Облік внесків на будівництво, ремонт і утримання автомобільних шляхів та збору на дорожні роботи. Внески здійснюються для реалізації програм розвитку шляхового господарства. Банківські установи відраховують з цією метою 1,2 % від суми реалізації. Відрахування банківських установ на будівництво та ремонт автомобільних шляхів включають до складу їх витрат:

Д-т рахунку

№ 7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток»;

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

Підприємства, об’єднання, організації, а також підприємці незалежно від форм власності, що реалізують споживачам автомобільний бензин, дизельне пальне, мастила, зріджений та стиснений газ для заправки автотранспорту, сплачують збір на дорожні роботи в розмірі 7 % від обсягів їх реалізації. Реалізація зазначених матеріалів підприємствам і населенню здійснюється за цінами, збільшеними на суму збору від продажу паливно-мастильних матеріалів.

На суму збору дебетують рахунок № 340 «Господарські матеріали» (щодо палива) і кредитують рахунок № 361 «Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку». Зарахування коштів на спеціальний рахунок облшляхобуду проводять такими кореспонденціями:

Д-т рахунку № 361;

К-т рахунку № 1200.

Збір на дорожні роботи сплачується щомісячно, до 20 числа місяця, наступного за звітним. Внески на будівництво, ремонт і утримання автомобільних шляхів перераховуються щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Облік внесків до державного іноваціного фонду. Державний іноваційний фонд створений для фінансування та матеріально-технічної підтримки заходів щодо забезпечення розвитку і використання досягнень науки та техніки в Україні.

Установи банків відраховують до фонду кошти у розмірі 1 % обсягу реалізації робіт, послуг, за винятком суми ПДВ і акцизного збору, з віднесенням цих коштів на собівартість своїх послуг бухгалтерською проводкою:

Д-т рахунку

№7419 «Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку па прибуток»;

К-т рахунку

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами».

Термін сплати до державного іноваційного фонду — щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)