Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 17.2. Внутрішній аудит касових операцій

17.2. Внутрішній аудит касових операцій


Під розрахунково-касовим обслуговуванням банку розуміємо прийом, видачу і збереження грошових знаків. Його здійснюють через операційну касу банку, до складу якої (залежно від кількості клієнтів і обсягів операцій) можуть входити прибуткові й видаткові каси, прибутково-видаткові каси, каси розміну грошей, вечірні каси та каси перерахунку грошової виручки.

Облік касових операцій в банках України регламентується:

1. Інструкцією Національного банку України щодо організації емісійно-касової роботи в установах банків України за № 1 від 07.07.94 р.

2. Інструкцією Національного банку України щодо організації роботи з готівкового обігу установами банків України за № 4 від 20.06.95 р.

Перелічені нормативні документи передбачають:

— загальний порядок ведення касових операцій;

— правила зберігання грошових знаків;

— правила перевезення грошових знаків;

— порядок заміни і знищення пошкоджених банкнот і монет;

— порядок складання і подання звітності по касі. Документальними джерелами для здійснення внутрішнього аудиторського контролю касових операцій є:

— первинні касові документи;

— касові журнали на приход і видаток;

— касові книги;

— довідки касирів приходних і видаткових кас;

— виписки з особистих рахунків клієнтів, журнал реєстрації приходних і видаткових касових документів.

Деякі фахівці з банківського аудиту, зокрема, доцент кафедри банківської справи Фінансової академії при уряді Російської Федерації С. О. Горіна (див. список літератури в кінці підручника), радить планувати і проводити аудит касових операцій на основі програмно-контрольної оцінкової таблиці. За своєю побудовою вона є не тільки переліком питань, які необхідно з’ясувати під час перевірки, не лише розкриває технологію аудиторського процесу касових операцій, але й дає можливість здійснювати їх оцінку щодо законності, доцільності й правильності документального оформлення.

Нижче наводимо цю оцінкову таблицю, сформувавши її зміст відповідно до вимог Закону «Про банки і банківську діяльність в Україні» та вимог інструкцій і методичних вказівок НБУ з ведення касових операцій.

№ з/п Аудитором перевіряється Повинно бути встановлено
1. Стан угод про повну матеріальну відповідальність осіб, що працюють з готівкою та іншими цінностями Наявність угод з матеріально відповідальними особами і юридична правильність їх оформлення
2. Дотримання порядку здійснення операцій в приходних касах 1. Правильність оформлення первинних документів, заповнення і ведення журналів їх реєстрації

2. Ідентичність даних первинних документів з даними касових журналів і книг, довідок, виписок з особистих рахунків клієнтів

3. Дотримання порядку здійснення операцій у вечірніх касах та касах перерахування Правильність заповнення супровідних відомостей до сумки з грошовою виручкою та документального оформлення інкасованої грошової виручки
4. Дотримання порядку здійснення операцій видатковими касами 1. Правильність заповнення реквізитів видаткових первинних касових документів

2. Ідентичність даних останнім даним касових книг і журналів, а також випискам з особових рахунків клієнтів

3. Правильність ведення книги реєстрації сум, виданих під звіт касиру грошового сховища

5. Дотримання порядку звірки і заключення операційної каси; організація контролю за видачею грошей 1. Ідентичність даних касових обігів і даних касових книг та журналів

2. Наявність підписів касирів і операційних працівників

6. Дотримання повноти і вірності обміну цінностей у сховищах 1. Правильність комплектації та розфасування грошей і цінностей

2. Правильність ведення книги обліку цінностей, що знаходяться в сховищах

7. Дотримання касового планування і ліміту залишків каси банку 1. Наявність касових планів клієнтів

2. Наявність встановлених банком лімітів клієнтам за залишком готівки грошей в їх касах

3. Дотримання клієнтами ліміту

8. Дотримання ліміту розрахунків готівкою Наявність ліміту для банку та його дотримання
9. Дотримання правил касових операцій з валютною готівкою 1. Правильність заповнення первинних касових документів на надходження та видачу готівкової валюти

2. Ідентичність даних первинних документів і даних касових книг та журналів

10. Стан звітності про касові обіги банку 1. Правильність обліку касових операцій в цілому (висновок)

2. Достовірність звітності про касові обіги в банку

3. Дотримання строків звітності

З урахуванням спеціалізації банку, обсягів тих чи інших операцій, замовлень керівництва тощо, у наведену таблицю можуть бути внесені зміни щодо кількості питань, які необхідно з’ясувати.

По закінченні перевірки касових операцій здійснюється оцінка стану їх організації та ведення обліку і розробляються управлінські або адміністративні заходи щодо ліквідації порушень і недоліків та облікові заходи щодо вдосконалення облікового контролю.

Досвід свідчить, що найбільш типовими порушеннями, виявленими під час перевірки касових операцій, бувають:

— порушення ліміту каси;

— порушення граничних норм розрахунку готівкою грошей;

— неправильне документування і ведення касових операцій;

— виправлення в приходних і видаткових касових документах;

— несвоєчасне проведення інвентаризації каси і т. п.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)