Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій

17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій


Мета внутрішньобанківського аудиту валютних операцій — з’ясувати:

— чи дотримуються банком норми валютного регулювання;

— наскільки правомірно здійснюються валютні операції;

— достовірність відображення в обліку;

— постійний контроль за розрахунково-грошовими операціями з метою запобігання порушень, фінансових санкцій податкових органів та вишукання резервів зростання прибутковості валютних операцій. Основні законодавчі та нормативні документи, якими необхідно послуговуватися при внутрішньобанківському аудиті валютних операцій:

1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютний контроль» № 15-93 від 19.02.93 р.

2. Інструкція НБУ «Про порядок застосування статті 16 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютний контроль» № 15-93 від 19.02.93 р.

3. Телеграма НБУ «Про комісійні збори в інвалюті» № 19009/ 1035 від 31.05.93р.

4. Указ президента України «Про невідкладні заходи щодо посилення валютного контролю» № 195/193 від 08.06.93 р.

5. Інструкція НБУ «Про порядок здійснення розрахунків з експортно-імпортних операцій за умови відтермінування платежів або поставок» № 139 від 16.06.94 р. з доповненнями № 19011/649 від 24.02.95 р.

6. Телеграма НБУ «Тимчасовий порядок ведення уповноваженими банками України відкритої валютної позиції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України» № 1 від 03.01.96 р.

7. Телеграма НБУ «Операції з міжнародних розрахунків у національних валютах країн СНД» № 13-112/383-1265 від 11.03.96 р.

8. Телеграма НБУ «Роз’яснення з питань придбання валюти на УМВБ і міжбанківському ринку» № 13-312/198-2106 від 17.04.96 р.

Документами, які підлягають перевірці та систематичному контролю за валютними операціями, е:

— первинні документи (митні декларації, рахунки-фактури і валютні документи при акредитивній формі розрахунків);

— облікова первинна документація;

— міжнародні контракти, угоди;

— кредитні угоди;

— регістри бухгалтерського обліку (машинограми, обіговосальдові відомості);

— бланки на дату перевірки.

Відповідно до мети аудиту валютних операцій питання, що перевіряються, і одержані результати доцільно відображати в окремій оцінковій таблиці-програмі для висновків і вжиття заходів з метою усунення виявлених порушень.

№ з/п Що перевіряється Повинно бути з’ясовано
1. Валютна ліцензія 1. Наявність відкритих рахунків (наприклад, позичкових і вкладних), які не вказані в ліцензії

2. Операції здійснюються в філіях за умови дозволу на їх проведення тільки в Головній конторі.

3. Наявність в установі банку внутрішніх нормативних документів, що регламентують ті або інші операції

2. Правомірність використання рахунків 1. Наявність журналу і самої реєстрації валютних рахунків

2. Однаковість системи валютних рахунків у Головній конторі та філіях

3. Реальність дебіторської заборгованості (за строками давності, за банкрутами, що перебувають у розшуку)

3. Перевірка правильності й повноти обліку використання бланків суворої звітності 1. Несистемний облік бланків без обліку їх на відповідних позабалансових рахунках

2. Нецільове використання позабалансових рахунків

3. Недотримання визначеної форми бланків

4. Переоцінка валютного балансу 1. Своєчасність

2. Правильність розрахунків. У зв’язку зі зміною офіційного курсу національної валюти

3. Правильність віднесення результатів переоцінки на окремий рахунок

5. Ведення кореспондентських відносин через рахунок «ностро» 1. Наявність і повнота матеріалів, зібраних для запровадження корвідносин

2. Наявність альбомів підписів банків-кореспондентів, а також архівація замінених альбомів

6. Ведення позицій за кореспондентськими рахунками Розбіжність між даними обліку за балансом і виписками з коррахунку, що виявляється шляхом звірки: валютного балансу, виписок за транзитними рахунками і коррахунках із банків кореспондентів (за рахунками «ностро»)
7. Кредити в інвалюті 1. Наявність заборгованості видачі кредитів у готівковій валюті фізичним особам, не зареєстрованим як підприємці.

2. Відповідність вимогам щодо нарахування відсотків і ведення відомостей для цього

3. Використання валюти як предмета застави лише за наявності індивідуальної ліцензії НБУ

8.

8.1

8.2

8.3

Ведення рахунків клієнтів

Юридичне оформлення рахунків

Підтвердження залишків на рахунках клієнтів

Приходні операції

Законність відкриття рахунків: наявність підтвердження податкового органу про реєстрацію

1. Шляхом звірки даних за балансом з залишками на рахунках клієнтів

2. Шляхом запитів на підтвердження від окремих клієнтів

Наявність розходжень шляхом звірки даних за блок-рахунками клієнтів з виписками за коррахунками банку

8.4 Видаткові операції 1. Законність здійснення імпортних операцій клієнтури за наявністю первинних документів, які обґрунтовують переведення коштів

2. Правильність ведення журналу обліку попередньої сплати клієнтів

3. Правильність закриття попередніх сплат на основі митних декларацій або інших документів

8.5 Готівково-грошові операції Законність видачі валютної готівки із каси банку клієнтам (на відрядження і з іншою метою)
9. Операції обмінних пунктів 1. Законність відкриття обмінного пункту

2. Правильність бухгалтерського обліку

3. Періодичність і якість контролю з боку банку

4. Можливі зловживання

5. Шляхом аналізу рівень доходності й економічна доцільність конкретного обмінного пункту на предмет

10. Валютна позиція 1. Правильність визначення ліміту установі банку згідно нормативів НБУ

2. Наявність контролю за перевищенням суми визначеного ліміту

11. Операції за рахунком «лоро» 1. Обгрунтованість перерахувань клієнтами банку на рахунки «лоро» відповідно до вимог НБУ

2. Наявність кореспондентських угод

3. Розбіжність між даними обліку залишків за балансом банку і виписками з рахунку «лоро» клієнтів

12. Біржові операції 1. Законність придбання валюти на міжбанківському ринку

2. Правильність обліку відповідно до вимог НБУ

13. Доходи і витрати 1. Законність одержаних доходів від валютних операцій

2. Правильність формування обліком витрат за валютними операціями.

3. Винні в штрафних санкціях за порушення валютного законодавства

14. Стан обліку валютних операцій в цілому Відображення в обліку валютних операцій відповідно з планом рахунків, вказівками щодо його застосування та інструкціями НБУ

До найбільш поширених типових порушень, що виявляються при внутрішньобанківському аудиті валютних операцій, належать:

— невірність проведення переоцінки статей балансу в іноземній валюті на окремі звітні дати;

— порушення вимог валютного законодавства;

— недотримання умов, що передбачають зарахування виручки в банку на рахунок експортера;

— несвоєчасне зарахування на валютний рахунок клієнтів надходжень в іноземній валюті в повному обсязі;

— недотримання вимог щодо обгрунтування переказів за кордон.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)