Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами

17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами


Операції банків з цінними паперами поділяються на активні та пасивні.

Пасивні операції — це випуск (емісія) банками власних цінних паперів з метою залучення коштів та кредитних ресурсів.

Активні операції — це придбання банками цінних паперів з метою участі в управлінні і одержання дивідендів або з метою одержання спекулятивного доходу.

Розглянемо основні принципи внутрішньобанківського аудиту найважливіших видів цінних паперів, що обертаються на фінансовому ринку України:

— акцій власної емісії:

— облігацій внутрішньої державної позики;

— придбаних акцій не власної емісії;

— векселів.

Метою внутрішнього аудиту цінних паперів є:

1) перевірка дотримання встановлених вимог при операціях з цінними паперами;

2) перевірка стану обліку цінних паперів. Основними нормативними документами, що регулюють діяльність банків на ринку цінних паперів в Україні, є:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 872-ХІІ від 20.03.91р.

2. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» (Цінні папери в Україні.— К.: УФБ, 1993).

3. Положення про переказний і простий вексель (Фінансовий Київ, 1992, №30).

4. Постанова Кабінету Міністрів і НБУ «Про застосування векселів у господарському обороті України» № 528 від 10.09.92 р.

5. Лист НБУ «Про порядок обліку і видачі простих і переказних векселів» № 22001/279 від 01.12.94 р.

6. Про порядок проведення банками операцій з векселями. Національний банк України, 1993 р.

7. Постанова Правління НБУ «Про порядок ліцензування банків в Україні» № 77 від 27.03.96 р.

8. Телеграма НБУ «Про джерела придбання комерційними банками облігацій державних внутрішніх позичок» № 15010/124-1747 від 25.04.95 р.

9. Телеграма НБУ «Положення про порядок проведення операцій з облігаціями внутрішньої державної позики в установах банків України» № 347 від 23.02.96 р.

10. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від ЗО. 10.96 р.

Документальними джерелами інформації для аудиторської перевірки є:

— бланки цінних паперів;

— проспекти емісії;

— дані аналітичного обліку (балансового і позабалансового) цінних паперів;

— первинні документи, що підтверджують рух цінних паперів;

обігово-сальдові відомості;

— журнали реєстрації акціонерів;

— різні журнали для реєстрації, обліку, руху окремих видів цінних паперів;

— баланси банку на звітні дати.

Перевірку та її узагальнення рекомендуємо здійснювати на основі детальної програми у вигляді контрольних запитань, які нами деталізовані й систематизовані за максимально ймовірною кількістю операцій і ситуацій, що можуть бути здійснені з цінними паперами. Ця контрольна програма має вигляд оцінкової таблиці.

№ з/п Що перевіряється Повинно бути з’ясовано
І. Загальні положення
1. Наявність документів, що узаконюють право банку на операції з цінними паперами 1. Наявність ліцензії НБУ. Виконання вимог.
2. Наявність зареєстрованого і оплаченого статутного фонду в розмірі не менше 1 млн ЕКЮ.
3. Наявність затверджених НБУ Голови Правління і головного бухгалтера
4. Наявність служби внутрішнього аудиту
5. Достатність спорядження банку технічними засобами
6. Достатність формування резервного фонду
7. Достатність формування страхового фонду
8. Відповідність економічних показників упродовж року
9. Беззбиткова діяльність протягом року
10. Безпека кредитного портфелю — сума проблемних кредитів не повинна перевищувати суми сформованих резервного і страхового фондів
11. Наявність позитивного аудиторського висновку.
12. Відсутність порушень банком чинного банківського законодавства протягом року.
13. Відповідність практично здійснюваних операцій проліцензованим
II. Види цінних паперів: акції, облігації, векселі
2. Перевірка правильності проведення операцій з акціями власної емісії 1. Наявність юридично-нормативних і облікових документів:

а) засновницької угоди банку;

б) статуту банку;

в) рішення про випуск акцій банку;

г) реєстру акціонерів;

д) виписок за операціями обліку акціонерних внесків

2. Відображення обліком операцій за статутним фондом

3. Правильність ведення реєстру акціонерів і достатність даних про акціонерів

4. Правильність оформлення первинної підписки

5. Правильність оформлення операцій з обліку курсової різниці від реалізації акцій

6. Правильність реєстрації випуску цінних паперів

7. Відповідність нормативу розподілу статутного фонду між учасниками згідно з чинним законодавством

8. Щодо випуску акцій власної емісії перевіряється, чи не перевищено річний термін утримання викуплених, не перепроданих акцій

9. Куди відносять витрати з придбання, виготовлення акцій.

10. Правильність ведення реєстру (журналу) акціонерів

11. Правильність позабалансового обліку

3. Операції купівлі-продажу акцій інших суб’єктів господарювання 1. Ведення журналу обліку руху акцій

2. Правильність обліку операцій з придбання акцій

3. Відповідність бухгалтерських проводок укладеним угодам

4. Правильність обліку доходів віл операцій з акціями

4. Операції з державними облігаціями 1. Відповідність методики обліку чинним нормативним документам

2. Повнота відображення здійснюваних операцій в облікових реєстрах

3. Правильність обліку:

а) брокерських операцій;

б) інвестиційних операцій

4. Дотримання строків переоцінки і правильність обчислення сум переоцінки (якщо вона здійснюється)

5. Правильність ведення журналу операцій з державними цінними паперами (за випусками)

5. Операції з купівлі-продажу векселів 1. Правомірність здійснення операцій

2. Дотримання порядку прийому векселів до обліку

3. Правильність оформлення векселів, реквізитів і підписів на векселі та їхньої звірки з реквізитами кожного індосаменту за строками і сумами

4. Правильність ведення книги реєстрації всіх векселів, що надійшли в банк, з присвоєнням кожному порядкового номера

5. Забезпеченість векселів товарними і грошовими цінностями

6. Правильність оформлення векселів

7. Правильність зарахування на рахунки придбаних векселів залежно від їх номінальної вартості

8. Правильність обліку на позабалансовому рахунку

9. Обгрунтованість встановлення дисконту на куплені векселі

10. Доцільність окремих операцій щодо придбання векселів через труднощі погашення їх боржниками

11. Своєчасність опротестування і рівень втрат при цьому

12. Порядок прийому векселів на інкасо для одержання платежів та оплати векселя у строк (наявність перепоручительського підпису на векселі, своєчасність письмового повідомлення банку-платника, правильність ведення журналу, дотримання порядку зберігання)

До найбільш поширених типових порушень, що виявляються при внутрішньобанківському аудиті операцій з цінними паперами, належать:

— недотримання запровадженого порядку зберігання цінних паперів;

— неправильне ведення реєстраційних журналів;

— невірні розрахунки відсотків за доходами від цінних паперів;

— відсутність резервів під знецінення цінних паперів;

— несвоєчасність опротестування векселів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)