Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур) скачати онлайн-> 17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку

17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку


3 метою виявлення помилок і порушень у бухгалтерському обліку розрахунків з оподаткування, своєчасного їх виправлення і, таким чином, упередження штрафних санкцій та пені, що можуть бути нараховані податковими органами, здійснюється внутрішній аудит достовірності оподаткування комерційного банку.

При проведенні внутрішньобанківського аудиту необхідно керуватися такими основними законодавчими документами з оподаткування, що регламентують як базу, так і ставки різних видів податків та методику їх нарахування:

1. Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94-ВР від 28.12.94 р. та Правилами його застосування (що діяли Ідо 01.07.97р.).

2. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283/97-ВР від 22.05.97 р.

3. Законом України «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03.04.97 р. та ін.

Розглянемо основні принципи методичного спрямування Внутрішньобанківського аудиту провідних видів оподаткування:

— внутрішньобанківського аудиту податку на прибуток;

— внутрішньобанківського аудиту податку на додану вартість;

— внутрішньобанківського аудиту податку з власників транспортних засобів і в дорожні фонди;

— внутрішньобанківського аудиту податку на землю;

— внутрішньобанківського аудиту місцевих податків. Матеріали перевірки: регістри аналітичного і синтетичного обліку, податкові декларації та інша фінансова звітність, баланси та звіти про фінансові результати банку та їх розподіл тощо.

Для проведення аудиту різних видів податків пропонуємо скористатися оцінковою таблицею, яка є одночасно і програмою перевірки дотримання нормативів документів та правильності виконання провідних фінансово-господарських операцій.

№ з/п Що перевіряється Повинно бути з’ясовано
1 Оподаткування прибутку 1. Відповідність розрахунку податку чинній законодавчій базі

2. Методична і технічна перевірка правильності визначення прибутку до оподаткування за даними обліку щодо достовірності складання звіту про прибутки і збитки

2. Податок на додану вартість 1. Правильність визначення об’єкта оподаткування

2. Правильність нарахувань податку і складання декларації

3. Дотримання банком строків перерахування податків у бюджет

4. Неправильність відображення в обліку і недонарахування при реалізації основних засобів, малоцінних, господарських матеріалів

3. Податки з власників транспортних засобів і в дорожні фонди 1. Відповідність порядку і строків сплати податків чинному законодавству

2. Заниження нарахувань через приховування окремих видів транспорту або заниження обсягів виручки від реалізації як розрахункової бази

3. Відсутність аналітичного розділеного обліку даних обох видів податків

4. Податок на землю 1. Наявність юридичних документів щодо закріплення за банками земельних ділянок у користування, або як придбану власність, або взятих в оренду

2. Правильність проведення нарахувань, складання звітності, дотримання строків і повноти сплати

5. Місцеві податки 1. Дотримання бази оподаткування і визначених ставок

2. Правильність відображення в бухгалтерському обліку, оскільки частина місцевих податків відноситься на результати діяльності банку

Контрольні запитання

1. У чому полягає суть внутрішнього аудиту банку?

2. Визначіть місце і роль внутрішньобанківського аудиту в системі внутрішнього фінансово-господарського контролю.

3. Доведіть необхідність внутрішньобанківського аудиту касових операцій.

4. Назвіть найбільш типові порушення і можливі зловживання при оприбуткуванні готівки в касі.

5. Наведіть основні типові порушення і можливі зловживання при видачі готівки з каси.

6. У чому полягає мета аудиту розрахункових операцій?

7. Схарактеризуйте обгрунтованість і законність розрахункових операцій.

8. У чому полягає особливість аудиту розрахунків платіжними вимогами?

9. У чому полягає особливість аудиту розрахунків акредитивами?

10. Перерахуйте найбільш типові помилки, що трапляються при внутрішньобанківському аудиті розрахункових операцій.

11. Назвіть угоди і документи під забезпечення зобов’язань з кредитування.

12. Схарактеризуйте аудит цільового спрямування кредитів.

13. Розкрийте методику аудиту прострочених, сумнівних і безнадійних кредитів.

14. Розкрийте методику аудиту кредитних ризиків.

15. Схарактеризуйте аудит порядку зберігання бланків цінних паперів.

16. У чому полягають мета і методика аудиту акцій власної емісії?

17. У чому полягають мета і методика аудиту операцій з облігаціями державної внутрішньої позики?

18. У чому полягають мета і методика аудиту операцій з векселями?

19. Перерахуйте найбільш типові помилки, що виявляються аудитом цінних паперів.

20. У чому полягають мета і важливість внутрішньобанківського аудиту витрат і доходів банку?

21. Перерахуйте найбільш типові порушення і помилки при віднесенні витрат на собівартість банківських послуг замість власного прибутку (спецфондів), що залишається в розпорядженні банку.

22. Перерахуйте найбільш типові порушення і помилки при віднесенні витрат на збитки замість власного прибутку (спецфондів).

23. Перерахуйте найбільш типові порушення і помилки при аудиті валютних операцій.

24. У чому полягає мета внутрішньобанківського аудиту оподаткування прибутку банку?

25. Перерахуйте найбільш типові порушення при оподаткуванні прибутку банку.

26. У чому полягають мета і методика внутрішньобанківського аудиту податку на додану вартість? Типові помилки.

27. У чому полягають мета і методика внутрішньобанківського аудиту податку на транспортні засоби і в дорожні фонди? Типові порушення.

28. У чому полягають мета і методика внутрішньобанківського аудиту місцевих податків? Типові порушення.

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Комерційний банк придбав програмне забезпечення ЕОМ на суму 900 грн. На доведення його до використання витрачено ще 150 грн. Куди необхідно віднести витрати: на собівартість, чи за рахунок власних спецфондів, чи оприбуткувати?

• Складіть необхідні бухгалтерські проводки.

Вправа 2. Комерційний банк протягом кварталу продав акції власної емісії та зарахував надходження коштів до статутного фонду в сумі 200 000 грн.; купив акції у інших підприємств на 30 000 грн. і облігацій державної внутрішньої позики на 50 000 грн.

• Визначіть суму податків на операції з цінними паперами, які повинен нарахувати і сплатити банк.

• Складіть необхідні бухгалтерські проводки.

Вправа 3. Комерційному банку подано до виплати чотири перевідних векселі та один простий. Строк сплати: за першим — 05.08.97 р., за другим — після подання, за третім — протягом 5 днів від дня подання, за четвертим — строк не вказано. На всіх векселях передбачено нарахування відсотків за ставкою 30 %.

За яким векселем банку необхідно списати відсотки на вексельну суму?

• Складіть необхідні бухгалтерські проводки з нарахування і виплати відсотків за векселем і на вексельну суму.

Вправа 4. Що є вексельним поручительством?

Варіанти відповідей:

1) акцепт;

2) акцепт і аваль;

3) аваль;

4) індосамент.

Вправа 5. Визначити, які з перелічених операцій комерційний банк може здійснювати без одержання ліцензії:

1) купувати і продавати дорогоцінні метали;

2) виготовляти товари і торгувати ними;

3) страхувати свої кредитні та валютні ризики;

4) надавати брокерські послуги;

5) купувати і продавати валюту;

6) здійснювати лізинг;

7) фінансувати капітальні вкладення за дорученням власників інвесторів;

8) здійснювати трастові операції;

9) випускати, продавати, купувати свої цінні папери;

10) здійснювати факторингові операції.

Вправа 6. Яка різниця між депозитом і ощадним сертифікатом банку?

Варіанти відповідей:

1) у часі обігу;

2) у правах власників;

3) нараховуваних відсотках;

4) в умовах забезпечення;

5) у категоріях власників.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік та аудит в комерційних банка (А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур)