Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> Лекція 1. Кредитна система 1. Поняття і структура кредитної системи

Лекція 1. Кредитна система 1. Поняття і структура кредитної системи


Кредитна система — це сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини. Кредитні відносини виникають із необхідності мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, держави і населення та використання цих коштів на умовах повернення і платності для задоволення економічних і соціальних потреб суспільства.

Кредитна система складається з декількох ланок, кожна з яких вико­нує специфічні функції з акумуляції та розподілу грошових коштів. Роз­поділ функцій між ланками кредитної системи об’єктивно зумовлений відмінностями в методах і засобах діяльності та різним значенням у про­цесі відтворення капіталу.

Як правило, кредитна система має три складові: центральний банк, банківські установи та небанківські кредитно-фінансові інститути.

До банківських установ відносять: комерційні банки, інвестиційні бан­ки, ощадні банки, іпотечні банки, земельні банки, поштово-чекові банки, торгові банки, які є головною ланкою кредитної системи.

Роль лідера серед них відводиться комерційним банкам, що здійсню­ють переважно кредитування промисловості і торгівлі. Наприклад, у США на комерційні банки припадає близько 40 % активів кредитно-фінансо­вих установ країни. Діяльність комерційних банків доповнюють операції спеціалізованих банківських установ, що здійснюють, як правило, креди­

тування на пільгових умовах малоприбуткових та ризикованих галузей еко­номіки (сільського господарства, житлового будівництва, малого бізнесу та зовнішньої торгівлі).

Кредитна система включає також небанківські фінансові установи, які здійснюють фінансування виробництва і довгострокове кредитування підприємств та держави.

Представниками небанківських кредитно-фінансових інститутів є:

•   інвестиційні компанії;

•   страхові компанії;

•   ощадно-кредитні асоціації та кредитні спілки;

•   пенсійні та інші фонди.

Окрім вищезгаданих банківських і небанківських інститутів кредитна система включає ряд ланок, що виконують допоміжну роль в кредитному механізмі, об’єднуючи різноманітні сектори позикових капіталів в єдину систему: фінансові, трастові, брокерські та інші компанії, а також взаємні та інші фонди.

Кредитна структура різних держав неоднакова і відображає, зокрема, стан економіки країни на тому чи іншому етапі її розвитку. Так, кредитна система промислово розвинутих країн характеризується широкою розга­луженістю, наявністю великих універсальних банків, спеціалізацією дочірніх підрозділів банків на окремих видах операцій.

Незважаючи на значні відмінності побудови кредитних систем у різних країнах, можна виділити спільні їх риси:

•   ядро будь-якої кредитної системи — центральний банк, як головний орган уряду з аналізу фінансового стану, вироблення та організації грошово-кредитної політики держави;

•   державні фінансові органи, які разом із центральним банком вико­нують регулюючі функції в сфері фінансів;

•   фінансові посередники різних типів.

Сучасна кредитна система — це сукупність кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позикових капіталів і здійснюють акумуля­цію та мобілізацію грошового капіталу. Через кредитну систему реалізуєть­ся сутність та функції кредиту. Тому кредитна система включає в себе два основних поняття:

1)   сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин, які базу­ються на певних формах і методах кредитування. Вони пов’язані з рухом позикового капіталу у різноманітних формах і видах кредиту;

2)   сукупність кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють вільні гро­шові кошти та направляють їх господарюючим суб’єктам, населенню, уряду.

Слід враховувати, що кредитна система функціонує через кредитний механізм. Він становить собою, по-перше, систему зв’язків з мобілізації та

акумуляції грошового капіталу між кредитними інститутами і секторами економіки; по-друге, відносини, пов’язані з перерозподілом капіталу між кредитно-фінансовими установами в межах ринку позикових капіталів; по-третє, відносини між кредитними інститутами та іноземними клієнтами.

Таким чином, кредитний механізм включає всі аспекти позикової, ін­вестиційної, засновницької, посередницької діяльності кредитної систе­ми в особі її інститутів.

Сучасна кредитна система характеризується такими важливими про­цесами:

•   концентрацією і мобілізацією банківського капіталу;

•   подальшим зростанням конкуренції між різними видами кредитно-фінансових установ;

•   продовженням злиття великих кредитно-фінансових інститутів з по­тужними промисловими, торговими, транспортними корпораціями і компаніями;

•   інтернаціоналізацією діяльності кредитно-фінансових інститутів і створенням міжнародних банківських об’єднань і груп.

Отже, сучасна кредитна система забезпечує умови для розвитку нау­ково-технічного прогресу, зростання виробництва, нагромадження капі­талу, підтримки високої норми народногосподарського накопичення. Кредитна система сприяє вирішенню проблеми реалізації товарів та по­слуг на ринку, поглибленню соціальної та майнової диференціації між різними верствами населення.

Найбільш розвинутою вважається кредитна система США, яка пред­ставлена Федеральною резервною системою (виконує функції централь­ного банку), мережею банківських установ і небанківських кредитно-фінансових інститутів різних форм власності.

В Україні кредитна система перебуває на стадії перебудови відповідно до потреб ринкової економіки і включає НБУ, комерційні банки та систе­му фінансових посередників (інвестиційні фонди та компанії, страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди).

Найбільш активною і потужною ланкою у системі кредитно-фінансо­вих інститутів України є комерційні банки.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)