Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> 2. Реєстрація та ліцензування банківської’ діяльності

2. Реєстрація та ліцензування банківської’ діяльності


У зв’язку з тим, що банк є комерційною установою, то участь певних фізичних осіб у його створенні є обмеженою. Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких категорій громадян: військовослуж­бовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади та управління, які покликані здійснювати конт­роль за діяльністю підприємств. Особи, яким суд заборонив займатися пев­ною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встанов­леного вироком суду. Особи, які мають непогашену судимість за крадіж­ки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їх спілках керівні посади і посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю. 40

Термін «банк» та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані НБУ як банк і мають відпо­відну ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, затверджених Верховною Радою України.

Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк.

Державна реєстрація банків здійснюється НБУ, для чого уповноважені засновниками банку особи подають такі документи:

1)  заяву про реєстрацію банку;

2)  установчий договір (крім державного банку);

3)  статут банку, який обов’язково має містити інформацію про:

1 Істотна участь — пряме або опосередковане, самостійно або спільно з іншими особами володіння 10-ма і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість ви­рішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

•   найменування банку;

•   його місцезнаходження;

•   організаційно-правову форму;

•   види діяльності, які має намір здійснювати банк;

•   розмір та порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна або бездокументарна), кількість акцій, що купуються акціонерами;

•   структуру управління банком, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття рішень;

•   порядок реорганізації та ліквідації банку відповідно до глав 5 та 16 цього Закону;

•   порядок внесення змін та доповнень до статуту банку;

•   розмір та порядок утворення резервів та інших загальних фондів бан­ку;

•   порядок розподілу прибутків та покриття збитків;

•   положення про аудиторську перевірку банку;

•   положення про органи внутрішнього аудита банку;

4)  рішення про створення банку (протокол установчих зборів) або по­станову Уряду про створення державного банку;

5)  бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійсню­вати на найближчий рік, та стратегію діяльності банку на найближчі три роки згідно із встановленими НБУ вимогами;

6)  інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь у банку1. У разі, коли засновником банку є юридична особа, на­

дається інформація про членів ради директорів і осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі;

7)  бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири звітних періо­ди (квартали) — для учасників—юридичних осіб, які матимуть істотну участь у банку, довідку ДПА про доходи за останній звітний період (рік) — для учасників—фізичних осіб, які матимуть істотну участь у банку;

8)  відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;

9)  копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію бан­ку, що встановлюється НБУ;

10)  нотаріально завірені копії установчих документів учасників, які є юридичними особами та матимуть істотну участь у банку;

11)  копії звіту про проведення відкритої підписки на акції — для банку, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства;

12)  відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови та членів правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку. Керів­никами банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління (ради директорів), головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених структурних підрозділів банку.

Керівниками банку мають бути дієздатні фізичні особи, які відповіда­ють таким вимогам:

•   наявність вищої економічної, юридичної освіти чи освіти у галузі уп­равління залежно від посади, що обіймається (ця вимога не застосо­вується до членів спостережної ради банку);

•   стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років (ця вимога не застосовується до членів спостережної ради банку);

•   бездоганна ділова репутація.

Голова правління (ради директорів) та головний бухгалтер заступають на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком Ук­раїни.

Голова правління (ради директорів) банку та головний бухгалтер по­винні мати попередній досвід керівної роботи у банках.

НБУ у тижневий термін з дати подання документів для державної реє­страції банку відкриває тимчасовий рахунок для накопичення підписних внесків засновників та інших учасників банку.

Рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку приймається НБУ не пізніше тримісячного строку з мо­менту подання повного пакета документів.

Реєстрація банків здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків, після чого банк набуває статусу юридичної

особи і отримує свідоцтво про його державну реєстрацію за встановленою ним формою.

Філії банків відкриваються за згодою НБУ, яка надається на підставі таких документів:

1)  клопотання банку про відкриття філії із зазначенням місцезнаход­ження та основних видів діяльності філії;

2)  рішення спостережної ради банку про відкриття філій;

3)  положення про філію, затвердженого спостережною радою банку;

4)  інформації про керівника та головного бухгалтера філії.

НБУ перевіряє відповідність приміщення і обладнання філії встанов­леним вимогам.

Реєстрація філій банку здійснюється Національним банком України протягом одного місяця з моменту надання усіх необхідних документів шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру банків.

Банки зобов’язані надавати інформацію НБУ про відкриття представ­ництва, яка вноситься до Державного реєстру банків.

У разі створення банку з іноземним капіталом його засновники зобов’я­зані отримати попередній дозвіл НБУ. Для набуття діючим банком статусу банку з іноземним капіталом його правління (рада директорів) має отри­мати попередній дозвіл Національного банку України.

Для отримання попереднього дозволу для створення банку з інозем­ним капіталом або для набуття банком статусу банку з іноземним капіта­лом до НБУ необхідно подати такі документи:

1)  клопотання про надання попереднього дозволу;

2)  інформацію про склад засновників, їх ділову репутацію та наявність необхідних коштів для заснування банку;

3)  дозвіл іноземного контролюючого органу на участь у створенні бан­ку в Україні або письмове запевнення іноземного засновника про відсутність у законодавстві країни його походження вимог щодо отриман­ня такого дозволу;

4)  інформацію про андерайтера та його ділову репутацію, угоду з анде­райтером, якщо банком прийнято рішення про продаж акцій банку на міжнародних ринках шляхом андерайтингу.

Клопотання розглядається НБУ протягом одного місяця з дня його отримання. Відмова ж у наданні дозволу має бути у письмовій формі із за­значенням відповідних мотивів.

При будь-якому набутті банком статусу банку з іноземним капіталом, за умови, що іноземний інвестор набуває істотної участі, для державної реєстрації банку з іноземним капіталом додатково до зазначених доку­ментів іноземний інвестор або за його дорученням банк-емітент акцій, андерайтер чи будь-яка інша юридична або фізична особа, що має дору­чення від іноземного інвестора, подає такі документи:

1)   нотаріально засвідчену за місцем видачі копію рішення уповнова­женого органу управління іноземного інвестора про участь у банку в Ук­раїні;

2)   письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, якщо законодавством такої країни вимагається одержання зазначеного дозволу на здійснення інвестиції за кордон;

3)   нотаріально засвідчений за місцем видачі витяг з торгового (банкі­вського) реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстра­цію іноземного учасника в країні, в якій зареєстровано головний офіс іно­земного інвестора;

4)   нотаріально засвідчену за місцем видачі копію висновку іноземної аудиторської організації про фінансовий стан іноземного інвестора на кінець останнього повного календарного року.

Документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі, якщо іноземний інвестор є фізичною особою, він подає:

1)   письмову згоду на участь іноземного інвестора у банку в Україні, видану державним або іншим уповноваженим контролюючим органом країни, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазна­ченого дозволу на здійснення інвестиції за кордон. Письмова згода має бути легалізована в консульській установі України, якщо інше не передбачено чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

2)   анкету, яка повинна містити, зокрема, інформацію про відсутність судимості.

Якщо документи складені іноземною мовою, вони повинні супровод­жуватися нотаріально завіреним перекладом українською мовою.

НБУ має право відмовити у державній реєстрації банку з істотною іно­земною участю за умови відсутності принаймні одного з документів, виз­начених вище, або неналежного оформлення будь-якого з них. Відмова надається в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.

Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отри­мання банківської ліцензії.

Без отримання банківської ліцензії не дозволяється здійснювати од­ночасно діяльність із залучення вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть відпові­дальність згідно із законами України.

Банківська ліцензія надається Національним банком України на підставі клопотання банку за наявності документів, що підтверджують:

•   наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу банку у встановленому розмірі;

•   забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп’ю­терною технікою, програмним забезпеченням, приміщеннями відпо­відно до вимог НБУ;

•   наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необ­хідний для управління банком.

Національний банк України може відмовити у наданні ліцензії, якщо зазначені умови не виконані банком протягом одного року з дати держав­ної реєстрації банку. В такому разі державна реєстрація банку скасовуєть­ся і банк ліквідується.

Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову у її наданні приймається НБУ протягом одного місяця з дня отримання повного паке­та документів. Банківська ліцензія не може передаватися третім особам.

Національний банк України може відкликати банківську ліцензію виключно у таких випадках:

1)  якщо було виявлено, що документи, надані для отримання ліцензії, містять недостовірну інформацію;

2)  якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;

3)  у разі порушення банківського законодавства, що спричинило знач­ну втрату активів і настання неплатоспроможності банку;

4)  на підставі висновку тимчасового адміністратора про неможливість приведення банку у правову відповідність з вимогами законодавчих та нор­мативно-правових актів НБУ;

5)  недоцільності виконання плану тимчасової адміністрації щодо ре­організації банку.

НБУ негайно повідомляє банк про відкликання у нього банківської ліцензії. Останній протягом трьох днів з моменту отримання рішення зо­бов’язаний повернути свою ліцензію.

У день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії банк припиняє здійснення усіх банківських операцій та вчиняє дії, що забезпе­чують виконання ним своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами відповідно до укладених договорів та законодавства.

Рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії публікується в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» і є підставою для звернення до суду з позовом про ліквідацію банку.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)