Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> 2. Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів банку

2. Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів банку


Передумовою існування різних форм розрахунків є можливість відкрит­тя та ведення операцій за рахунками юридичних і фізичних осіб в устано­вах банків.

Учасники безготівкових розрахунків відкривають у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків у порядку, що встанов­люється нормативно-правовими актами НБУ1 та іншими актами чинного законодавства, рахунки. Особливістю даного виду розрахунків є те, що вони, з одного боку, є засобом проведення розрахунків, а з іншого — мето­дом ведення бухгалтерського обліку в банках.

Рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо) відкриваються підприємству на підставі заяви про відкриття рахунка.

Рахунки відкриваються відповідно до нормативної бази, що регулює цей вид правовідносин, і договору між банком та власником рахунка. Та­кож необхідно підкреслити, що підприємства відкривають рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення банківських операцій у будь-яких банках за умови згоди останніх.

Суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, а також їх відокремлені підрозділи, мають право відкрити поточні, бюджетні, кредитні та депозитні рахунки.

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм влас­ності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів банківських операцій відповідно до чин­ного законодавства України.

Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам (їх відокремленим підрозділам), яким виділяються кошти за рахунок державного або місце­вого бюджету для цільового їх використання.

1 Інструкція “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іно­земній валюті”.

Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі як юридичним, так і фізичним особам у будь-якій установі банку, яка має право видавати

кредити з дотриманням вимог чинного законодавства України. Нерези­дентам — юридичним та фізичним особам — кредитні рахунки в націо­нальній валюті не відкриваються.

Кредитні рахунки призначені для обліку кредитів, які надані шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.

Депозитні рахунки підприємствам та їх відокремленим підрозділам відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власни­ком рахунка та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунка і після закін­чення строку зберігання повертаються на поточний рахунок.

Відсотки за депозитними вкладами перераховуються в такому ж по­рядку або зараховуються на поповнення депозиту. Проведення розрахун­кових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка заборо­няється.

При цьому додержуються наступних загальних вимог щодо порядку відкриття рахунків.

Оформляють заяву на відкриття рахунка встановленого зразка, разом з якою подають до установи банку:

•   свідоцтво (засвідчену нотаріально копію) про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію;

•   належним чином зареєстрований статут або положення, засвідчене нотаріально чи реєструючим органом;

•   довідку, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

•   картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законо­давства чи установчих документів підприємства надано право розпо­рядження рахунком та підпису розрахункових документів. У картку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної підприєм­ству;

•   копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду Украї­ни, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний доку­мент.

Господарські товариства, договірні об’єднання, товарні біржі, друко­вані засоби масової інформації (редакції, видавництва), крім зазначених документів, надають нотаріально засвідчену копію установчого договору.

Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунка укла­дається відповідно до Типового договору на обслуговування комерційним банком.

Фізичним особам — суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний та

інші рахунки відкриваються на їх ім’я. 3а довіреністю підприємця, що зас­відчена нотаріально, рахунком підприємця можуть розпоряджатися інші особи.

Особливості та перелік документів для відкриття рахунків у інших ви­падках наведено в таблиці 4.1.

У разі відкриття поточного рахунка для ведення спільної діяльності без участі іноземних інвесторів, копія документа про реєстрацію договору про спільну діяльність не подається, а в картці із зразками підписів ставиться зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю усіх учас­ників договору про спільну діяльність надано право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим рахунком.

Відмітка установи банку про відкриття рахунка ставиться на титульній сторінці першого примірника договору.

У договорі між банком та фізичною особою зазначається номер, дата та ким виданий документ, що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання, а також ідентифікаційний номер фізичної особи.

При реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі, перетво­ренні, виділенні) подаються такі самі документи, як і для відкриття рахун­ка вперше.

Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах. У розра­хункових документах зазначається підстава для перерахування коштів.

При проведенні операцій у безготівковій формі фізичні особи дотри­муються вимог, передбачених Інструкцією НБУ «Про безготівкові розра­хунки в господарському обороті України» й іншими нормативними акта­ми Національного банку України.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

•   оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні ро­боти, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистич­ну діяльність, наукові роботи та винаходи;

•   виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхуван­ня, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

•   орендна плата за наймання житлових помешкань, рухомого і нерухо­мого майна;

•   відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцт­вом або у разі втрати годувальника;

•   кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

•   кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

•   інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодав­ству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі опе­рації:

•   розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;

•   розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

•   відрахування до державного та місцевих бюджетів, обов’язкових та інших платежів;

•   розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;

•   розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку;

•   розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти;

•   інші операції — у випадках, що не суперечать чинному законодав­ству України;

•   розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням фізичної осо­би, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, для подальшо­го зарахування на її поточний рахунок в іноземній валюті.

Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.

У разі проведення перереєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової форми, форми влас­ності, рахунок закривається. Для відкриття нового рахунка суб’єкт підприє­мницької діяльності зобов’язаний подати до установи банку заяву, нову копію свідоцтва про державну реєстрацію, зміни до установчих документів, копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені в уста­новленому порядку відповідно до чинного законодавства України, а та­кож довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

У разі ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процеду­ри використовується один поточний рахунок підприємства, що ліквідуєть­ся, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до бан­ку подаються рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвід­чена картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що ліквідується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підляга­ють закриттю ліквідатором.

Поточні рахунки закриваються в установах банку:

а)  на підставі заяви власника рахунка;

б) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо
ліквідації або реорганізації підприємства;

в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про
ліквідацію підприємства;

г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунка.

Закриття поточного рахунка за бажанням власника здійснюється на підставі його заяви. Банк здійснює остаточні операції за рахунком, у тому числі — за перерахуванням залишку коштів на підставі платіжного дору­чення власника рахунка на інший, відкритий цим підприємством рахунок, зазначений у заяві. Датою закриття рахунка вважається день, наступний за днем останньої операції за рахунком.

Справа з юридичного оформлення рахунка залишається в установі банку.

Операції на рахунках у банках можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних, податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій по рахунках такі рахунки не закрива­ються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.

Як вже зазначалося вище, виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та го­тівковій формах. У документах зазначається підстава для перерахування коштів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)