Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> 2. Організація готівкового обігу комерційними банками

2. Організація готівкового обігу комерційними банками


Порядок підготовки та розробки прогнозів касових оборотів. Прогноз го­тівкового обігу встановлює обсяг і джерела надходжень готівки до кас банків, обсяг і цільове спрямування видачі готівки з кас банків, обсяг ви­пуску готівки або вилучення її з обігу в цілому по країні і регіонах.

Для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів здійснюється аналіз:

•   змін у тенденціях соціально-економічного розвитку;

•   тенденцій, що характерні для готівкового обігу;

•   джерел надходжень готівки в каси банків та напрямів видачі її з кас банків;

•   швидкості повернення готівки в каси банків;

•   рівня інкасації торговельної виручки;

•   змін у напрямах використання грошових доходів населення та дже­рел їх формування.

Порядок і форми складання розрахунків звітного балансу грошових доходів і витрат населення визначаються Державним комітетом статисти­ки України, а прогнозного — Міністерством економіки України.

Для складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення територіальні управління Національного банку подають регіональним дер­жавним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти.

Прогноз касових оборотів по Україні в цілому складається НБУ у розрізі регіонів, а по регіонах — його територіальними управліннями на квартал із розподілом за місяцями.
Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами надход­жень і напрямами видачі готівки (табл. 5.2):

Територіальні управління НБУ для складання прогнозів касових обо­ротів отримують від органів виконавчої влади та від органів статистики такі звітні та прогнозні матеріали: 132

•   розрахунки роздрібного товарообороту і дані про обсяги продажу то­варів за безготівковим розрахунком;

•   розрахунки доходів за видами платних послуг, що надаються насе­ленню;

•   розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхо­вих відшкодувань;

•   інформацію про фонд оплати праці;

•   дані про обсяги реалізації послуг зв’язку населенню, прогнозні роз­рахунки реалізації друкованих видань за раніше сплаченою перед­платою, а також дані про очікувані в цьому кварталі готівкові надход­ження за передплатою;

•   дані про витрати на виплату пенсій і допомоги.

Територіальні управління Національного банку складають прогнози касових оборотів відповідно до Інструкції про організацію роботи з готів­кового обігу установами банків України.

Комерційні банки для визначення потреби в готівці можуть викорис­товувати методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями, яка пропонується для територіальних управлінь Національного банку.

Розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за місяцями устано­ви Національного банку здійснюють із врахуванням:

•   кількості днів кожного місяця та інших особливостей;

•   можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообороту, фон­ду оплати праці, обсягу закупівлі сільськогосподарської продукції і продуктів її перероблення (залежно від сезонності роботи в окремих галузях промисловості, сільського господарства, будівництва, впли­ву святкових та вихідних днів тощо);

•   строків сплати фізичними особами податків, зборів та інших платежів, часу масових відпусток.

Територіальні управління НБУ надсилають прогнози касових оборотів Департаменту готівково-грошового обігу НБУ електронною поштою не пізніше, ніж за десять робочих днів до початку кварталу.

Департамент готівково-грошового обігу складає квартальні прогнози касових оборотів у цілому по країні, регіонах і містах із щомісячним роз­поділом за два робочих дні до початку наступного кварталу.

Департамент готівково-грошового обігу використовує прогнозні роз­рахунки касових оборотів для визначення потрібних обсягів готівки та на­дання замовлення Банкнотно-монетному двору НБУ на виробництво бан­кнот і монет.

Складання прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими стат­тями. Прогнозний розрахунок надходжень торговельної виручки складається

Прогнозний розрахунок касових оборотів
із надходження торговельної виручки на_______ квартал 200_р.

за формою таблиці 5.3. За основу розрахунку береться прогноз роздрібно­го товарообороту торговельних підприємств (із врахуванням товарообо­роту сфери громадського харчування).

Визначення фактичних обсягів роздрібного товарообороту здійснюєть­ся згідно з Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом.

Прогнозний розрахунок видачі готівки на виплати, пов’язані з опла­тою праці, здійснюється територіальними управліннями Національного банку з врахуванням фактичних даних фонду оплати праці в цілому по країні, регіону та його динаміки за час, що минув (табл. 5.4).

(грн.)

Необхідно пам’ятати, що видача готівки на заробітну плату збільшуєть­ся на суми видачі, що здійснюється у ті дні, які припадають на перші числа наступного кварталу в зв’язку з вихідними днями, і зменшується на суми, що виплачені в тому кварталі, який передує прогнозованому.

Якщо місяць закінчується середою, то платежі в ті строки, які припа­дають на наступний місяць, не прогнозуються.
Прогнозний розрахунок касових оборотів із видачі готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань визначається на підставі прогноз­них і звітних матеріалів органів Пенсійного фонду України (про виплати трудових пенсій за віком, за інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років та соціальних пенсій, виплати допомоги сім’ям на дітей, доп­лати, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», виплати пенсій та допомоги, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, додаткові грошові виплати, вип­лати пенсій та допомоги, що передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», виплати, передбачені Законом України «Про зайнятість на­селення», Фонду соціального страхування (про виплати у зв’язку з тимча­совою непрацездатністю, виплати допомоги по вагітності та пологах, вип­лати одноразової допомоги при народженні дитини, виплати на похован­ня), органів Державного казначейства України (про виплати пенсій військовослужбовцям офіцерського складу) та складається за такою фор­мою.

Найменування показників

Прогноз на___

квартал 200__ р.

3 ~

2. За фондом соціального страхування
України:

2.1. Допомога у зв’язку з тимчасовою

2.3. Допомога по вагітності та пологах_______________________________________

2.4. Допомога на поховання________________________________________________

2.5. Інша допомога_______________________________________________________

Усього_________________________________________________________________

3.  Страхові відшкодування, що

сплачуються населенню___________________________________________________

4.  Усього пенсій, допомоги і страхових

відшкодувань (1 + 2 + 3)___________________________________________________

Виключається при розрахунку

5.  Податки з допомоги у зв’язку з

тимчасовою непрацездатністю______________________________________________

6.  Поштовий тариф за переказ пенсій і допомоги через підприємства поштового

зв’язку_________________________________________________________________

7.  Виплати пенсій, допомоги і страхових відшкодувань

Усього (4 – 5 – 6)_________________________________________________________

У тому числі:

7.1. Із кас банку__________________________________________________________

7.2. Підприємствами поштового зв’язку_______________________________________

7.3. За безготівковим перерахуванням на

поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб______________________________________

Із загальної суми всіх видів допомоги і страхових відшкодувань виклю­чають податки, що утримують при виплаті допомоги у зв’язку з тимчасо­вою непрацездатністю, а також суми бюджетних асигнувань на оплату по­штових послуг при виплаті пенсій через підприємства поштового зв’язку.

При розподілі виплат пенсій і допомоги за окремими каналами виплат (підприємства поштового зв’язку, каси банків) територіальні управління враховують слідуюче:

• допомога в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, по вагітності та пологах, при народженні дитини та інші види допомоги за рахунок бюджету соціального страхування виплачуються за місцем роботи одержувачів підприємствами, які одержують на ці цілі готівку в уста­новах банків;

непрацездатністю________________________________________________________

2.2. Допомога при народженні дитини

•   трудові та соціальні пенсії, інша допомога за рахунок Пенсійного фонду України виплачуються через підприємства поштового зв’язку або за бажанням одержувачів можуть перераховуватися на поточні (вкладні) рахунки в установах банків;

•   страхові суми за дорученням органів страхування виплачуються ус­тановами банків або перераховуються на поточні (вкладні) рахунки;

•   пенсії, що належать пенсіонерам-військовослужбовцям та членам їх сімей, виплачуються установами банків або через підприємства по­штового зв’язку.

Прогнозний загальний обсяг пенсій, допомоги і страхових відшкоду-вань розподіляється за каналами виплат на підставі відсотків фактичних виплат за кожним каналом.

Фактичний обсяг видачі готівки через підприємства поштового зв’яз­ку визначається як різниця між загальною сумою всіх видів пенсій, допо­моги, з одного боку, і сумами, що видаються через установи банків, — з іншого.

Враховані в прогнозних розрахунках касових оборотів за пенсіями і допомогою суми видачі готівки через підприємства поштового зв’язку ма­ють збігатися з відповідними показниками прогнозних розрахунків касо­вих оборотів за операціями підприємств поштового зв’язку.

Складання прогнозного розрахунку касових оборотів із надходжень від підприємств поштового зв’язку і видачі підкріплень цим підприємствам наве­дено в таблиці 5.6.

Підприємства поштового зв’язку здійснюють операції з приймання і видачі готівки. У результаті цих операцій у підприємств поштового зв’язку або створюється надлишок готівки, який має здаватися до банку, або ви­никає потреба в готівкових підкріпленнях, що надходять із кас банків.
При визначенні прогнозних розрахунків касових оборотів за операці­ями підприємств поштового зв’язку територіальні управління Національ­ного банку керуються такими положеннями:

•   обсяг реалізації послуг зв’язку населенню розраховується на підставі даних підприємств поштового зв’язку;

•   надходження торговельної виручки передбачається відповідно до роз­рахунків за операціями підприємств поштового зв’язку в сумах, що визначені в прогнозному розрахунку касових оборотів із надходжень торговельної виручки;

•   видача пенсій і допомоги прогнозується відповідно до розрахунків за пенсіями і допомогою.

Сума інших операцій підприємств поштового зв’язку (за надходжен­нями або за видачею) розраховується за прогнозними розрахунками, ви­ходячи з фактичного їх рівня за періоди минулих років, аналогічні прогно­зованому.

Територіальні управління НБУ одержують від підприємств пошти дані про обсяг реалізації послуг зв’язку населенню (звітні та прогнозні). За інши­

ми операціями, що здійснюються через пошту, розрахунки складаються на підставі звітних даних банків.

Територіальні управління Національного банку при визначенні про­гнозних розрахунків касових оборотів за операціями підприємств пошто­вого зв’язку в цілому по регіону забезпечують зв’язок прогнозних розра­хунків за відповідними символами касових оборотів (надходження торго­вельної виручки, на видачу пенсій, допомоги та страхових відшкодувань тощо).

Порядок складання прогнозного розрахунку за іншими статтями над­ходжень та видачі готівки є таким:

а)  прогнозування за статтями «Надходження виручки від усіх видів
платних послуг», «Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб»,
«Надходження від продажу іноземної валюти», «Інші надходження», «Ви-
дача на закупівлю сільськогосподарської продукції», «Видача на купівлю
товарів, оплату послуг і за виконані роботи», «Видача з рахунків за вклада-
ми фізичних осіб», «Видача за придбану іноземну валюту», «Видача на інші
цілі» здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних надходжень та
видачі готівки за відповідними символами в минулому періоді з урахуван-
ням змін факторів, що можуть вплинути на їх обсяги в періоді, який про-
гнозується;

б)  стаття «Інші надходження» при складанні прогнозних розрахунків
касових оборотів включає сукупність сум, які враховуються у звітності про
касові обороти за окремими символами: «Надходження податків і зборів»,
«Повернення заробітної плати», «Надходження від продажу акцій та інших
цінних паперів», «Інші надходження»;

в)  стаття «Видача на інші цілі» при складанні прогнозних розрахунків
включає сукупність сум, що обліковуються у звітності про касові обороти
банку за символами: «Видача на стипендії», «Видача на виплати за відряд-
женнями», «Видача на викуп та погашення цінних паперів», «Видача на
інші цілі».

Установи банків одержують від підприємств (включаючи установи та організації, що обслуговуються органами Державного казначейства Украї­ни) календар видачі заробітної плати (табл. 5.7), до якого підприємство включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та ком­пенсаційні виплати.
Керівник підприємства Головний (старший) бухгалтер М.П.

Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не за один, а за кілька днів, то керівник підприємства за погодженням з установою банку встановлює, у які конкретно дні та в яких сумах підприємство одер­жуватиме готівку на заробітну плату.

Видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки, що припада­ють на вихідні (святкові) дні, проводиться установами банків напередодні (за два робочих дні). У четвер може також проводитися видача готівки, якщо строк виплати заробітної плати припадає на п’ятницю.

Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються з суботою і неділею, видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки, що припадають на вихідні дні цих підприємств, проводиться напередодні (за два робочих дні).

Видача готівки підприємствам для розрахунків з працівниками, які звільня­ються або йдуть у відпустку, а також із позаштатними працівниками здійснюєть­ся банком незалежно від встановлених строків виплати заробітної плати.

У календарі видачі заробітної плати зазначаються платежі за всіма чис­лами місяця, включаючи й неробочі дні.

У календар включаються всі суми заробітної плати, премій, постійних надбавок, інших видів оплати праці, які виплачуються готівкою з кас банків.

Не включається в календар заробітна плата, що переказується підприє­мствами через підприємства поштового зв’язку і для зарахування на по­точні (вкладні) рахунки фізичних осіб в установах банків.

За підприємствами, що обслуговуються установою банку, яка не здійснює операцій із готівкою, календарі видачі на заробітну плату скла­даються і надсилаються установі банку, що здійснює касове обслуговування цих підприємств.

Територіальні управління Національного банку перевіряють роботу установ комерційних банків з організації готівкового обігу з метою вико­нання ними вимог цієї Інструкції в порядку, передбаченому чинним зако­нодавством України.

За результатами перевірок територіальні управління Національного банку до 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають Де­партаменту готівково-грошового обігу Національного банку відповідну зведену інформацію про перевірені установи комерційних банків за фор­

мою 740-Н (квартальна), розробленою згідно з Правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України з пояснювальною за­пискою, в якій наводяться виявлені факти порушень і вжиті заходи.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)