Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> 3. Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ

3. Організація та контроль готівкового обігу установами НБУ


Територіальні управління Національного банку аналізують статистич­ну звітність про касові обороти в розрізі установ банків, за потреби здійсню­ють відповідні перевірки і щоквартально інформують Департамент готів­ково-грошового обігу про стан готівкового обігу та дотримання банками чинного законодавства України щодо контролю за значними та/або сум­нівними операціями з готівкою їх клієнтів.

Видача готівки під звіт працівникам установ банків для проведення операцій з клієнтами банку за межами кас банків забороняється. Видача готівки під звіт працівникам установ банків для здійснення розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі на відрядження, проводиться безпосередньо з їх кас або через банкомати із застосуванням корпоративних карток. Підзвітні особи зобов’язані подати до бухгалтерії банку разом із невикористаним залишком готівки авансо­вий звіт про витрачання одержаних під звіт сум у строки, передбачені По­ложенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Порядок складання звіту про касові обороти банків України. Порядок надання та періодичність складання звіту про касові обороти.
Установи комерційних банків, які здійснюють касове обслуговування клієнтів, та територіальні управління Національного банку складають щоденний і місячний звіти про касові обороти відповідно за формами 747 (складається за такою ж формою, як і 748, крім позабалансових показників) і 748

Балансові установи комерційних банків надають територіальним уп­равлінням Національного банку звіти за формами 747, 748, враховуючи дані безбалансових відділень, що здійснюють касове обслуговування клієнтів тієї області, де розташовані балансові відділення, та окремо для звіряння обігу готівки з балансом — звіти в цілому по банку, враховуючи дані безба­лансових відділень, які відкриті в інших областях.

Територіально відокремлені безбалансові відділення, що відкриті за межами області, у якій розташовані їх балансові відділення, надають звіт територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаход­женням, а також балансовому відділенню.

Крім того, для аналізу статистичної звітності балансові установи банків надають за запитом територіальних управлінь Національного банку інфор­мацію про касові обороти в розрізі кожного територіально відокремлено­го безбалансового відділення, відкритого на його балансі.

Установи банків, що здійснюють касове обслуговування клієнтів інших установ комерційних банків, які не мають ліцензії на здійснення операцій з готівкою, обліковують суми, що видані та надійшли від цих клієнтів, за відповідними символами звіту.

Установи комерційних банків, які не здійснюють операцій з готівкою, складають звіт лише за позабалансовими символами. Звіт подається у відпо­відну установу банку, яка веде касові операції з їх клієнтами, для включен­ня у звітність за формами 747 і 748.

За символами з 02 по 73 відображається обіг готівки, яка проходить че­рез каси всіх установ банків, включаючи їх філії, безбалансові відділення.

За символами, починаючи з 74, поза балансом наводяться додаткові дані, що потрібні для аналізу готівкового обігу і відображаються в звіті фор­ми 748.

Щоденний звіт складається за такою самою номенклатурою символів, крім символів 74-99, які зазначаються в місячному звіті.

Якщо після відправлення звітів установи банків виявлять помилки, то вони негайно повідомляють про виправлення цих помилок (з обов’язко­вим зазначенням усіх показників) територіальне управління Національ­ного банку, а територіальне управління — Національний банк.

Установи комерційних банків, що здійснюють касове обслуговування клієнтів, складають звіт про касові обороти з врахуванням даних про обіг готівки в безбалансових установах банків, обмінних пунктах, банкоматах, а також установах комерційних банків, які не здійснюють операцій з готі­вкою за позабалансовими символами.

Звіт (символи 02-72) складається за даними бухгалтерського обліку надходжень і видачі готівки, які фіксуються в касових журналах із зазна­ченням символів звіту.

Символи звіту за надходженнями визначаються за зазначеним у кож­ному касовому документі на внесення готівки джерелом походження готі­вкових коштів (наприклад, торговельна виручка, квартирна плата, повер­нення заробітної плати тощо). Підприємства, що мають надходження з різних джерел, відображають їх суми за кожним джерелом.

Символи звіту за видачею визначаються за зазначеним клієнтами на звороті грошових чеків цільовим призначенням грошових сум, які одер­жують у банку, а також у кожному видатковому касовому ордері.

Для складання звіту установ банків відповідальний працівник веде відомість обліку касових оборотів за формою 747 — за номенклатурою що­денного та місячного звіту. Відомість обліку касових оборотів заповнюється щодня згідно з даними касових журналів за надходженнями і видачею в розрізі символів звіту.

Загальні підсумки надходжень і видатків за день (місяць), що зазначені у відомості форми 747 (символи 02-39 і 40-72, за винятком символів 34-36, 38 і 69, 70, 71), мають збігатися з підсумками касових оборотів відповідно за дебетом і кредитом балансових рахунків 1001 «Банкноти та монета в касі банку», 1002 «Банкноти та монета в касі позабалансових установ банків», 1003 «Банкноти та монета в обмінних пунктах», 1004 «Банкноти та монета в банкоматах», 1005 «Банкноти та монета, інкасовані до перерахування».

Залишки кас (символи 35 і 70) мають збігатися із залишками вищезаз­начених рахунків.

Різниця між даними за символами 66 і 39 має дорівнювати різниці за­лишків кас за рахунком 1007 «Банкноти та монета в дорозі» на кінець і по­чаток звітного періоду в сумах, що належать до внутрішнього передавання готівки між банком та його безбалансовими структурними підрозділами (безбалансові відділення, обмінні пункти, банкомати).

За операціями безбалансових відділень, обмінних пунктів, банкоматів в установах банків ведеться окрема відомість обліку касових оборотів за формою 747 на підставі звітних касових відомостей і документів, що нада­ються вищезазначеними структурними підрозділами банку. Записи в цій відомості робляться в день одержання звітності від безбалансових відділень, обмінних пунктів.

Наприкінці останнього робочого дня місяця для складання звіту за формою 748 згідно з відомістю форми 747 підбиваються загальні підсумки касових оборотів за кожним символом надходжень і видачі. При цьому щоденні залишки каси за символами 35 і 70 не підсумовуються. За симво­лом 35 до підсумкової за місяць колонки вноситься залишок каси із пер­шої колонки відомості, тобто на 1 число звітного місяця, а за символом 70 — залишок каси на 1 число наступного місяця з останньої колонки відо­мості.

Після перевірки відомостей форми 747 звітні дані за місяць перено­сяться до звіту за формою 748. Попередньо підсумовуються показники у відомості касових оборотів установ банків, безбалансових відділень, об­мінних пунктів, банкоматів за рахунками 1001 «Банкноти та монета в касі банку», 1002 «Банкноти та монета в касі позабалансових установ банків», 1003 «Банкноти та монета в обмінних пунктах», 1004 «Банкнота та монета в банкоматах», 1005 «Банкноти та монета, інкасовані до перерахування», а також дані установ банків, які не здійснюють операцій з готівкою за поза­балансовими символами.

У звіті за формою 748 підбиваються передбачені формою підсумки за надходженнями і видачею, підсумки за окремими символами, баланс і кон­трольні підсумки. Дані за символами 34-39 і 66-72 у підсумки за надход­женнями і видачею не включаються.

Надходження на рахунки за вкладами громадян і видача з рахунків за вкладами громадян (символи 16 і 55), від підприємств поштового зв’язку і видача їм підкріплень (символи 17 і 59) записуються у звіті в розгорнутому вигляді так само, як вони записані у відомості обліку касових оборотів фор­ми 747.

В останній робочий день місяця складається звіт за формою 748 за да­ними відомості обліку касових оборотів форми 747 і на підставі звіту за формою 748 за місяць для надсилання електронною поштою територіаль­ному управлінню Національного банку, а копії — дирекції (управлінню) банку. Відповідальність за достовірність статистичної звітності про касові обороти несе головний бухгалтер установи банку.

Працівник установи банку, який займається аналізом касових оборотів, зобов’язаний один раз на місяць здійснити контрольну перевірку за доку­ментами щодо правильності зазначених касових надходжень та видачі за символами звіту, а також правильність ведення обліку для заповнення да­них за балансом. У разі потреби він зобов’язаний вжити заходів щодо вип­равлення помилок в обліку, їх ліквідації, провести інструктаж операцій­них працівників і повторну перевірку обліку касових оборотів.

Складання звіту про касові обороти в установах Національного банку. Установи комерційних банків надсилають звіти територіальним управлін­

ням Національного банку. Працівники територіальних управлінь Націо­нального банку перевіряють наявність у звітах необхідних даних і підсумків.

Показники звіту за формою 748 перевіряються територіальними уп­равліннями Національного банку в такому порядку:

•   залишок оборотної (операційної) каси на початок звітного періоду (символ 34 (35)) у таблиці показників за надходженнями звіряється із за­лишком оборотної (операційної) каси на кінець звітного періоду (символ 69 (70)), що зазначається у таблиці показників за видачею на попередню дату;

•   за всіма символами надходжень і видачі проводиться перевірка, тоб­то показники касових оборотів щоденного звіту порівнюються з даними за попередній день і за відповідний день попереднього місяця, а щомісячні відповідно з даними за попередні місяці. Якщо за окремими символами спостерігаються значні відхилення, то відповідні показники уточнюються в оперативному порядку з установою комерційного банку;

•   місячний звіт перевіряється територіальним управлінням та звіряєть­ся із Звітом про рух готівки (ф.760) та Звітом про рух резервних фондів (ф.761) за цей місяць у частині надходжень готівки із сховищ цінностей (резервних фондів) до оборотної каси (символ 38) і видачі готівки з обо­ротної каси до сховищ цінностей (резервних фондів) (символ 73);

•   суми за символами 37, 72 установ банків звіряються з даними тери­торіальних управлінь Національного банку про підкріплення і прийняття залишків операційних кас установ комерційних банків, а також із повідом­леннями банків про самостійне передавання готівки в інші установи банків як у цьому регіоні, так і за його межами;

•   різниця між даними за символами 66 і 39, 37 і 72, 36 і 71 звіряється з різницею залишків за рахунком 1007 на кінець і початок звітного періоду;

загальні підсумки надходжень і видачі за місяць за символами 02-39 і 40-73, за винятком залишків каси, що відображені за символами 34 (35) і 69 (70), звіряються з підсумками оборотів за дебетом і кредитом балансо­вих рахунків 1001 «Банкноти та монета в касі банку», 1002 «Банкноти та монета в касі позабалансових установ банків», 1003 «Банкноти та монета в обмінних пунктах», 1004 «Банкноти та монета в банкоматах», 1005 «Банк­ноти та монета, інкасовані до перерахування».

За даними зведеної таблиці показників форми 748 складається зведе­ний звіт по країні, регіону.

Звіт за кожний день і місяць територіальні управління Національного банку надсилають щоденно та щомісяця електронною поштою Департа­менту готівково-грошового обігу.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)