Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> 3. Методи аналізу інвестиційних проектів

3. Методи аналізу інвестиційних проектів


Методи, які використовуються при аналізі інвестиційної діяльності підприємств, можна поділити на дві групи1: а) засновані на дисконтова­них оцінках, тобто враховують фактор часу; б) засновані на облікових оцін­ках — не враховують фактор часу.

Перша група методів

1 Методику викладено за В.В. Ковальовим.

Метод розрахунку чистої теперішньої вартості (Net Present Value — NPV). В основу даного методу покладено завдання основної цільової установки, яка визначається власниками компанії, — підвищення вартості фірми,

кількісною оцінкою якої є її ринкова ціна. Метод заснований на порівнянні величини інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих гро­шових надходжень, які генеруються протягом планового терміну. Оскіль­ки приплив грошових коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r. Цей коефіцієнт інвестор встановлює самостійно, виходячи з щорічного процента повернення, який він може отримати на інвестований ним капітал.

Якщо існує прогноз, що інвестиція (ІС) буде генерувати протягом n років річні доходи в розмірі Pj, P2 , .. .Pn, то відповідно загальна накопичена величина дисконтованих доходів (Present Value — PV) та чиста теперішня вартість розраховуються за формулами:

Якщо: NPV > 0, то проект можна прийняти; NPV < 0, то проект по­трібно відхилити; NPV = 0, то проект неприбутковий і незбитковий.

Приклад 9.3__________________________________________________________

Проект, що потребує інвестицій у розмірі 16000 грн, передбачає одер­жання річного доходу в розмірі 3000 грн протягом п’ятнадцяти років. Визначте доцільність такої інвестиції, якщо коефіцієнт дисконтування — 15 %.

іт„   3000   3000   3000       3000                       „fJ1 лі.ппп лелл

NPV =——- +—– =- +— г + …+— ^ -16000 = 17541 -16000 = 1541грн.

1,15    Ц 52 1,153 1,1515

Так як величина чистої теперішньої вартості 1541 > 0, то проект може

бути прийнятий.

Метод розрахунку коефіцієнта рентабельності інвестиції (Profitability Index — Pl). Коефіцієнт рентабельності (PI) розраховується за формулою:

PI = ?(l^f :/С. (9.3)

Якщо: PI> 1, то проект потрібно прийняти; PI< 1, то проект потрібно відхилити; PI = 1, то проект неприбутковий і незбитковий.

На відміну від чистої теперішньої вартості індекс рентабельності — це відносний показник, який характеризує рівень доходів на одиницю вит­рат, тобто показує ефективність вкладень: чим більше значення цього по­казника, тим вища віддача кожної гривні, інвестованої в даний проект. Завдяки цьому, критерій Р1″дуже зручний при виборі одного проекту із ряду альтернативних, які мають приблизно однакові значення чистої теперіш­ньої вартості (у випадку, якщо два проекти мають однакові значення ИРУ, але різні обсяги необхідних інвестицій, то вигідніший той з них, який за­безпечує більшу ефективність вкладень), або при комплектуванні порт­феля інвестицій з метою максимізації сумарного значення ИРУ.

Приклад 9.4

Початкові інвестиції в проект складають 11000 грн Грошові потоки є такими:

Рік                        1      2      3      4 5

Грошовий потік   3000 4000 2000 4000 5000

Ставка дисконту дорівнює 12 %. Розрахувати індекс рентабельності даної інвестиції.

PI­

3000   4000   2000   4000 5000

—— +—– т+— г +— г+—- г

1,12    1Д22 1Д23 1,124 1,125

: 11000 = 12670,11:11000 = 1,152

або 115,2 %

Оскільки PI = 1,152 > 1, то проект доцільно прийняти.

Метод розрахунку внутрішньої ставки доходу (Internal Rate of IRR). Під внутрішньою ставкою доходу інвестиції (синоніми: внутрішня норма при­бутку, внутрішня окупність) розуміють значення коефіцієнта дисконту­вання r, при якому чиста теперішня вартість (NPV) проекту дорівнює нулю:

IRR = r, при якому NPV = f (r) = 0.

Іншими словами, якщо позначити IC = Р0, то IRR знаходять з рівнян-

ня:

(9.4)

Зміст розрахунку внутрішньої ставки доходу при аналізі ефективності інвестицій, що плануються, як правило, полягає в такому: IRR показує очі­кувану доходність проекту і відповідний, максимально допустимий, віднос­ний рівень витрат, які можуть бути пов’язані з даним проектом. Наприк­лад, якщо проект повністю фінансується за рахунок позики комерційного банку, то значення внутрішньої ставки доходу (IRR) показує верхню межу рівня банківської процентної ставки, перевищення якої робить проект збитковим.

На практиці будь-яке підприємство здійснює свою інвестиційну діяльність за рахунок різних джерел. За користування фінансовими ресур­сами, авансованими в діяльність підприємств, сплачуються проценти, ди­віденди, винагороди тощо, тобто певні обґрунтовані витрати для підтрим­ки свого ресурсного потенціалу. Показник, який характеризує відносний рівень цих витрат для довгострокових джерел коштів, називається серед­ньозваженою ціною капіталу (Weighted Average cost of Capital — WACC). Цей показник відображає мінімум повернення, що склався на підприємстві на внесений у його діяльність капітал (його рентабельність) і розраховується за формулою середньої арифметичної зваженої.

Економічний зміст критерію внутрішньої ставки доходу (IRR) полягає в такому: підприємство може приймати будь-які інвестиційні рішення, рівень рентабельності яких не нижчий поточного значення показника ціни капі­талу (Costof Capital — CC), під яким розуміється або WACC, якщо джерело коштів точно не ідентифіковане, або ціна цільового джерела, якщо таке є. Саме з показником ціни капіталу (СС) порівнюють внутрішню ставку дохо­ду (IRR), розраховану для контролю проекту, при цьому зв’язок між ними такий: якщо IRR > СС, то проект потрібно прийняти; IRR < СС, то проект потрібно відхилити; IRR = СС, то проект неприбутковий і незбитковий.

Незалежно від того, з чим порівнюють внутрішню ставку доходу (IRR), зрозуміло, що проект приймають, якщо його IRR більша деякої граничної величини. Тому при стійких рівних умовах більше значення IRR, як пра­вило, вважається переважаючим критерієм аналізу. Розрахунок IRR здійснюють або на спеціалізованому фінансовому калькуляторі, або мето­дом послідовного підбору. В останньому випадку можливі два варіанти розрахунку, що залежать від виду грошового потоку.

Приклад 9.5__________________________________________________________

Фірма має щорічні грошові потоки 3000 грн упродовж восьми років. Визначте внутрішню ставку доходу, якщо початкові інвестиції 15500 грн

Спочатку знайдемо дисконтну ставку, за якої теперішня вартість грошового потоку за 8 років дорівнюватиме початковим інвестиціям — 15500 грн Невідома

ставка дисконту і є внутрішньою ставкою доходу. На першому етапі розділимо 15500 грн на 3000 грн і одержимо 5,167.

Потім скористаємось таблицею теперішньої вартості ануїтету і напроти вось­ми періодів знайдемо значення факторів теперішньої вартості. Бачимо, що є зна­чення фактора теперішньої вартості за ставки 11 % для восьми періодів. Якщо гра­нична ставка дорівнює 10%, то проект буде прийнято. А якщо гранична ставка більша, ніж 11 %, проект буде відхилено.

Приклад 9.6__________________________________________________________

За допомогою методу підбору визначте приблизну внутрішню норму доходу таких грошових потоків:

Рік                                   1    2 3

Грошовий потік, грн     780    190 390

Чи доцільно прийняти цей проект, якщо гранична ставка (наприклад, вартість капіталу) 14 %, а початкові інвестиції 1200 грн?

Зрозуміло, що грошові потоки від проекту не є ануїтетом. А тому не можна використовувати таблицю теперішньої вартості ануїтета. Замість цього потрібно дисконтувати кожен грошовий потік. Починаючи, скажімо, з 13 %, визначимо те­перішню вартість грошових потоків за 3 роки і потім додамо їх величини:

_.       „          „                   Процентний фактор                                    Теперішня вартість

Рік        Грошовий потік                    . -і-,,,/

теперішньої вартості за 13 %                грошового потоку

1                               780                             0,885                                                              690,30

2                               190                             0,783                                                              147,77

3                               390                             0,693                                                              270,27

Всього теперішня вартість: 1108,34

Наведені підрахунки показують, що сума значень теперішньої вартості гро­шових потоків за 3 роки дорівнює 1108,34 грн, а це менше за початкові інвестиції — 1200 грн Отже, слід знизити ставку дисконту, щоб одержати значення теперішньої вартості, що дорівнює початковим інвестиціям. Оскільки відомо, що теперішня вартість знижується, коли ставка дисконту росте, візьмемо ставку 10 %:

_.       „                  „                        Процентний фактор                 Теперішня вартість

Рік     1 ротовий потік                                               ■ ,пп,

теперішньої вартості за 10 %          грошового потоку

1                               780                                     0,909 709,02

2                               190                                     0,826 156,94

3                               390                                     0,751 292,89

Усього теперішня вартість: 1158,85

Як бачимо, за дисконтної ставки 10 % теперішня вартість майбутніх грошових потоків майже дорівнює початковим інвестиціям. Це свідчить, що внутрішня нор­ма доходу проекту дуже близька до 10 %. Зважаючи на те, що гранична ставка для

затвердження проекту 14 %, а внутрішня норма доходу приблизно 10 %, приймати проект непотрібно.

Один із недоліків критерію IRR — неможливість його використання у випадку неординарного грошового потоку, коли відплив і приплив капі­талу чергуються. Цілком реальна ситуація, коли проект завершується відпливом капіталу. Це може бути пов’язано з необхідністю демонтажу обладнання, витратами на відновлення навколишнього середовища тощо. У цьому випадку виникає ефект багаточисельності внутрішньої ставки доходу (IRR). Тому застосовують його модифікацію — критерій MIRR, який знаходять з рівняння:

де: OF — відплив грошових коштів в і-му періоді (за абсолютною вели­чиною);

IF. — приплив грошових коштів в і-му періоді; r — ціна джерела фінансування даного проекту; n — тривалість проекту.

Критерій MIRR завжди має єдине значення як для ординарного, так і для неординарного потоків. Значення критерію також порівнюють з ціною капіталу.

Друга група методів

Метод визначення терміну окупності і дисконтованого терміну окупності інвестицій (Discounted Payback Period — DPP). Цей метод є одним із найпро­стіших і найпоширеніших у світовій обліково-аналітичній практиці, не пе­редбачає упорядкованості грошових надходжень у часі. Алгоритм розра­хунку терміну окупності інвестицій (РР) залежить від рівноваги розподілу прогнозованих доходів від інвестиції. Якщо дохід розподілений за роками рівномірно, то термін окупності розраховують шляхом ділення одночас­них затрат на величину річного доходу, обумовленого ними. При отриманні дробового числа його округлюють у сторону збільшення до найближчого цілого. Якщо прибуток розподілений нерівномірно, то термін окупності знаходять прямим підрахунком кількості років, протягом яких інвестиція буде погашена кумулятивним доходом. Загальна формула розрахунку по­казника терміну окупності інвестицій (РР) має вигляд:

Нерідко показник терміну окупності інвестицій (РР) розраховують точ­ніше, тобто розглядають і дрібнішу частину року; при цьому передбача­ють, що грошові потоки розподілені рівномірно протягом кожного року.

Підприємство планує вкласти гроші в проект із початковими інвестиціями 4500 грн За оцінками, проект має забезпечити стабільні грошові потоки за 1-й рік 1300 грн; за 2-й – 2000 грн, за 3-й – 1800 грн і за 4-й – 1000 грн

Чи потрібно прийняти цей проект, якщо необхідний період окупності підприє­мства становить 3 роки?

З умови бачимо, що за 2 роки підприємство окупить 3300 грн із 4500 грн, вкла­дених у проект. Потім вирахуємо, яка частина третього року необхідна підприєм­ству, щоб покрити решту 1200 грн початкових інвестицій. Для цього слід розділити 1200 грн на грошовий потік за третій рік.

1200^

1800грн ‘

0,67 року — це приблизно 35 тижнів (0,67 х 52 тижні = 35 тижнів); тобто, щоб окупити початкові інвестиції, потрібно два роки і 35 тижнів. Отже, у нашому ви­падку період окупності (2,35 року) коротший від необхідного (3 роки). Тому про­ект доцільно прийняти.

Деякі спеціалісти під час розрахунків показника терміну окупності інве­стицій (РР) рекомендують враховувати часовий аспект. У цьому випадку до розрахунку включають грошові потоки, дисконтовані за показником середньозваженої ціни капіталу (WACC), а відповідна формула для розра­хунку дисконтованого терміну окупності (DPP) має вигляд:

DPP = min n, при якому 2-і ь ‘ п . v       . (9.7)

k=i     \i + r)

Для зручності розрахунків можна користуватися дисконтуючим множ­ником FM2 (r %, n). Очевидно, що у випадку дисконтування термін окуп­ності збільшується, тобто завжди DPP< PP. Іншими словами, проект, при­пустимий за критерієм терміну окупності інвестицій (РР), може виявити­ся недопустимим за критерієм дисконтованого терміну окупності (DPP).

Приклад 9.8__________________________________________________________

Підприємство розглядає доцільність прийняття проекту з грошовим потоком, наведеним у другому стовпчику таблиці 9.3. Вартість капіталу підприємства 15 %.

266

Приклад 9.7


Відповідно до рішення менеджменту підприємства, проекти з терміном погашен­ня, що перевищує 4 роки, не приймаються. Необхідно зробити аналіз за допомо­гою критеріїв звичайного і дисконтованого термінів окупності.
Із наведених у таблиці розрахунків видно, що РР = 4 роки (при точному розра­хунку РР = 3,67 року), а за другим методом розрахунку проект взагалі не окупаєть­ся. Таким чином, якщо рішення приймається на підставі звичайного терміну окуп­ності, то проект приймається, якщо використовується критерій дисконтованого терміну окупності, то проект потрібно відхилити.

В оцінці інвестиційних проектів критерії РР і DPP можна використо­вувати двояко: а) проект приймається, якщо окупність має місце; б) про­ект приймається тільки в тому випадку, коли термін окупності не переви­щує деякої межі, встановленої фірмою.

У нашій країні критерій терміну окупності інвестицій (РР) протягом багатьох років був одним з основних критеріїв оцінки. Незважаючи на суттєві недоліки, він популярний серед практичних працівників і в еконо­мічно розвинутих країнах Заходу. В.В. Ковальов зазначає, що близько 70 % найбільших британських компаній використовують цей критерій, а серед компаній, які орієнтуються на декілька критеріїв, 90 % розраховують і зна­чення РР.

Існує ряд ситуацій, у яких використання методу, заснованого на роз­рахунку терміну окупності затрат, є доцільним. Це, наприклад, ситуація, коли керівництво компанії в більшій мірі заклопотане вирішенням про­блеми ліквідності, а не прибутковості проекту, — головне, щоб інвестиції окупилися і якнайшвидше. Метод також прийнятний у ситуації, коли інве­стиції пов’язані з високим ступенем ризику: відомо, що чим коротший термін окупності, тим менш ризикований проект. Така ситуація характер­на для галузей або видів діяльності, де велика ймовірність достатньо швид­ких технологічних змін. Таким чином, на відміну від критеріїв NPV, IRR і Р/критерій РР дозволяє отримати оцінки ліквідності і ризику проекту, хоча

і дещо неточні. Поняття ліквідності проекту тут умовне — з двох проектів більш ліквідний той, у якого менший термін окупності. Порівняльна оці­нка ризику проектів за допомогою критерію РР полягає в тому, що гро­шові надходження віддалених від початку реалізації проекту років важко прогнозуються, тобто є більш ризиковими в порівнянні з надходженнями перших років, тому з двох проектів менше ризикований той, у якого мен­ший термін окупності.

Метод розрахунку середньої ставки доходу (Accounting Rate of Return — ARR). Цей метод має дві характерні риси: по-перше, він не передбачає дис­контування показників доходу; по-друге, доход використовується після сплати всіх платежів і податків, тобто чистий прибуток PN. Коефіцієнт се­редньої ставки доходу (ARR) розраховується діленням середньорічного при­бутку (PN) на середню величину інвестиції (коефіцієнт береться в про­центах). Середню величину інвестиції знаходять діленням вихідної суми капітальних вкладень на 2, якщо передбачається, що після закінчення тер­міну реалізації проекту, який аналізується, всі капітальні затрати будуть списані. Якщо допускається наявність залишкової або ліквідаційної вартості (RV), то її оцінка повинна бути врахована в обчисленнях. Алгоритм обчис­лення показника ARR наведено нижче:

PN

ARR = L(IC-Rvy (9.8)

Проект, що потребує інвестицій у розмірі 25000 грн, передбачає одержання прибутку за 1-й рік — 2500 грн, за 2-й — 5000 грн, за 3-й — 10000 грн і за 4-й -20000 грн З’ясуйте ефективність інвестицій у даний проект.
pN = 2500 + 5000+10000 + 20000 = 93?5
~                               4                        ~ ‘

9375

АШ= =75%

-•25000 • 2

Даний показник, як правило, порівнюють із коефіцієнтом рентабель­ності авансованого капіталу, що розраховується діленням загального чис­того прибутку підприємства на загальну суму коштів, авансованих у його діяльність. Можливе і встановлення спеціального граничного значення, з яким буде порівнюватися середня ставка доходу (ARR), або їх системи, ди-

Приклад 9.9

ференційованої за видами проектів, ступенем ризику, центрами відпові­дальності тощо.

Багаточисельні критерії породжують проблему їх вибору і пріоритет­ності використання. Досить очевидно, що проект, який аналізується, не обов’язково придатний за всіма критеріями одночасно.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)