Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> 5. Розрахунки чеками

5. Розрахунки чеками


Чек — це паперовий розрахунковий документ установленої форми, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця плат­нику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку.

Використання чека як засобу платежу дозволяє економити витрати на обіг дійсних грошей і прискорює платежі, після чого чеки оплачуються після подання (рис. 11.9).

4. Цінності, роботи, послуги

Експортер

6. Реєстр чеків для оплати

Банк постачальника

__________ 5. Чек_________________

9. Повідомлення про      1. Платіжне

перерахування        доручення для грошей на рахунок депонування коштів

7. Вимога на оплату 8. Перерахування коштів

Рис. 11.9. Порядок здійснення розрахунків чеками

Форма чеків та їх обіг регламентується національним законодавством і нормами міжнародного права. Країни СНД як джерела чекового права користуються Постановою ЦВК і РНК СРСР «Положення про чеки» від 6 листопада 1929 р., а також нормами Женевської конвенції, що встановила «Одноманітний закон про чеки». Країни, що не входять у систему Женевсь­кого чекового права, регулюють обіг чеків національними нормами права, а країни англо-американського права — нормами цього права. У відповід­ності з міжнародним правом при розв’язанні спорів, пов’язаних із фор­мою чеків і їх обігом, застосовується право тієї країни, де чек був виписа­ний.

Умови передачі чека від однієї особи іншій передбачають вид чека і характер його використання в обігу як засобу платежу. Розрізняють такі види чеків:

а) іменний, або чек, виписаний на користь певної особи. Такий доку­мент не може бути переданий за допомогою звичайного індосаменту. Тут

передача здійснюється цесією, тобто шляхом здійснення передаточного надпису з зазначенням: «не наказу», завіреним у нотаріальному порядку у відповідності з нормами цивільного права. При передачі шляхом цесії його держатель набуває тільки тих прав по чеку, які мав попередній чекодержа­тель;

Іменний чек

Шв. фр. 5000                                                                    Цюріх, 11 квітня 1999 р.

Кредитсвісбанк, Цюріх Платіть проти цього чека фірми “Імпульс”, Житомир, Україна та наказу п’ять тисяч швейцарських франків

Місце платежу: Цюріх                               АТ “Фарматекс”, Цюріх
_____________________________________________________ (підписи)___________

б) ордерний чек, тобто чек, виписаний на користь певної особи або за
наказом. Передається такий чек за допомогою індосаменту з записом «На-
казу» або без нього. Цей вид чека найчастіше застосовується в міжнарод-
ному платіжному обігу;

в) чек на пред’явника виписується пред’явнику і може бути переданий
другій особі як з індосаментом, так і без нього. Як правило, цей чек вис-
тавляється клієнтом на свій банк. Чекодавець висилає його своєму партнеру
за кордоном, який при одержанні чека виставляє його своєму банку для
кредитування свого рахунка. Таким чином, за допомогою чека на пред’яв-
ника чекодавець здійснює платіж прямо своєму партнеру, в цілому це ви-
являється швидше, ніж платіж шляхом банківського переказу. Тому чек
на пред’явника також широко застосовується в міжнародному платіжно-
му обігу.

Чек на пред’явника

Шв. фр. 5000                                             Цюріх, 11 квітня 1999 р.

Кредитсвісбанк, Цюріх
Платіть пред’явнику цього чека п’ять тисяч швейцарських франків
Місце платежу: Цюріх                                 АТ “Фарматекс”, Цюріх

(підписи)

За Женевською конвенцією чек, виставлений без зазначення одержу­вача, розглядається як чек на пред’явника. В Україні чеки на пред’явника банком не приймаються, тобто дозволяється виписування тільки іменних чеків. Термін дії іменного чека зазначено на чеку. Якщо такий запис

відсутній, то термін дії чека становить 6 місяців із дня його видачі. Крім того, чеки підрозділяють на фірмові і банківські.

Банківський чек — це чек, виписаний банком на свій банк-кореспон-дент. У тексті таких чеків немає найменування фірми-чекодавця, а чеко­давцем виступає банк боржника. Оплата за такими чеками здійснюється за рахунок коштів банку чекодавця на його рахунках у банку-кореспон-денту за кордоном. У міжнародному платіжному обігу найчастіше засто­совуються банківські ордерні чеки.

Фірмовий чек — це чек, виписаний фірмою на одержувача. В більшості випадків такі документи виписуються в національній валюті на пред’яв­ника і виставляються фірмою на свій банк. Оплата за ними проводиться за рахунок коштів чекодавця.

У випадках, коли при видачі чека, не мається на увазі одержання готі­вки, застосовуються кросовані і розрахункові чеки. Відмінна ознака кро-сованих — дві паралельні лінії (загальне перекреслення), нанесені по діа­гоналі на лицьовому рядку чека. Це робиться чекодавцем або наступним чекодержателем, щоб усунути зловживання чеком. Його держатель не може одержати зазначену суму готівкою. Ця сума зараховується на рахунок че­кодержателя в банку, що виступає платником за чеком, або в іншому бан­ку. Такий чек можна оплатити тільки в банку або іншій кредитній уста­нові. При цьому, якщо між паралельними діагональними лініями кросо-ваного чека вписується найменування банку, то чек може бути оплачений тільки в цьому банку. Таким чином, кросований чек застосовується для переказу тієї чи іншої суми з одного рахунка на інший. На кросованому чеку може бути тільки одне перекреслення: або загальне, або спеціальне. Однак загальне може бути замінено спеціальним.

Чек має чітко визначену форму письмового документа і виписується на спеціальному бланку, що видається чекодавцю банком або подібною кредитною установою.

Текст іменного чека повинен містити такі основні елементи:

•   назву документа — «чек», що зазначено в тексті документа тією мо­вою, якою його складено (або без назви, якщо чек виписаний у таких країнах, як Великобританія, США, Канада, Австралія, Німеччина та

ін.);

•   розпорядження сплатити певну суму чекодержателю;

•   назву та реквізити емітента та платника;

•   назву для юридичної особи або прізвище, ім’я для фізичної особи че­кодержателя, на користь якого здійснюється платіж;

•   зазначення валюти та суми чека;

•   дату складання та номер чека;

•   підпис особи, яка видає чек (чекодавець).

У разі відсутності цих реквізитів чек вважається недійсним, повертаєть­ся чекодержателю та не приймається банком на інкасо.

Чекодавець володіє правом виписувати чек і в національній, і в іно­земній валюті, але для цього він повинен мати валютний рахунок в своєму банку. Банки, як правило, виписують чеки в тій іноземній валюті, яку ма­ють за кордоном на рахунках у банках-кореспондентах. Однак при вис­тавленні чека в іноземній валюті необхідно враховувати законодавство як місця виставлення чека, так і місця платежу, оскільки хоча б в одному з них чек може попадати під дію валютних обмежень.

Чек заповнюється як від руки, так і за допомогою технічних засобів. Використання факсиміле дозволяється при підписуванні чеків, що при­значені для виплати пенсій або в інших випадках, що передбачені законо­давством країни чекодавця.

Чек не може бути акцептований. Напис на чеку про акцепт вважається недійсним.

Будь-яке зазначення про проценти, що міститься на чеку, вважається недійсним і не приймається банком до виконання.

Чек, сума якого написана і словами, і цифрами, є дійсним. У разі вияв­лення розбіжностей між цими позначеннями чек є дійсним на суму, що зазначена словами. Чек, сума якого зазначена кілька разів словами або цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначен­нями чек дійсний лише на меншу суму, що зазначена словами.

Відповідальність чекодавця перед чекодержателем за сплату іменного чека настає лише в разі пред’явлення чека до сплати в банк у встановлений строк.

Чеки сплачуються за пред’явленням за рахунок коштів чекодавця. Банк на території України приймає від чекодержателя іменні чеки до сплати лише на інкасо.

Приймання чеків на інкасо до банку для одержання платежу вважається пред’явленням чека до сплати.

Інкасо чеків, пред’явлених банком на інкасо до іноземних банків, здійснюється відповідно до вимог законодавства держави, де здійснюєть­ся платіж (покриття).

Відкликання іменного чека чекодавцем до закінчення терміну дії чека до пред’явлення, якщо цей строк зазначено в чеку, не дозволяється. Не­дієздатність та смерть чекодавця, що сталися після пред’явлення чека, не впливають на дійсність чека.

Чек має пред’являтися до банку України, назва якого зазначена в чеку. У разі відсутності такої відмітки чек приймається до сплати в будь-якому банку.

Зарахування коштів та видача готівки за інкасованим чеком здійсню­ються банками (установами) після одержання відшкодування за чеком від

платника. їх зарахування на рахунок чекодержателя або на рахунок банку (установи), з якого здійснюється виплата коштів за чеком чекодержателю, якщо останній не має рахунка в банку (установі), здійснюється не пізніше ніж на третій банківський день після надходження їх на кореспондентсь­кий рахунок банку (установи).

Про відмову платника від сплати чека на чеку має ставитися відповід­на відмітка про це із зазначенням дати пред’явлення чека до сплати, а та­кож причин відмови. Факт відмови має засвідчуватися платником до закі­нчення строку сплати чека.

Спори щодо несплати чека вирішуються між чекодавцем та чекодер­жателем у порядку, визначеному відповідним законодавством країни за місцезнаходженням платника.

Виписка і видача чека чекодавцем не означає погашення ним свого бор­гу, бо при передачі чека чекодавцем іншій особі чек лише замінює в обігу гроші, хоч сам таким не є. Тому він повинен бути при пред’явленні перетво­рений в готівку (банкнотами або переказом на рахунок у його банку).

У відповідності з Женевською конвенцією строк пред’явлення чека до оплати в країні його видачі обмежений вісьмома днями, в платіжному обо­роті між країнами Західної Європи, Східної Європи і Середземномор’я -20-ма днями, а в міжконтинентальному платіжному обороті — 70-ма дня­ми. Ці строки розраховуються з дня, вказаного в чеку як дата виставлення чека.

Англо-американське право не встановлює конкретних граничних термінів пред’явлення чека до оплати, але передбачає, що його необхідно пред’явити до оплати протягом «розумного строку». Як правило, цей строк визначається банківською практикою.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)