Головна Головна -> Підручники -> Підручник Банківська справа (Петрук О.М.) скачати онлайн-> 2. Відкриття та ведення валютних рахунків

2. Відкриття та ведення валютних рахунків


Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, по­ряд з рахунками в національній валюті мають право на відкриття рахунків в іноземній валюті, де повинні зберігатись тимчасово вільні грошові кош­ти підприємства в іноземній валюті (власні та позикові).

Обов’язковими рахунками для підприємств, які здійснюють зовніш­ньоекономічну діяльність, є транзитний та поточний валютні рахунки.

Транзитний валютний рахунок — це рахунок, призначений для зараху­вання валютної виручки підприємства.

Використання цього рахунка є обов’язковим у зв’язку з необхідністю розподілу валютної виручки, що надходить від нерезидента у валюті пер­шої групи Класифікатора іноземних валют.

Поточний валютний рахунок призначений для проведення безготівко­вих і готівкових розрахунків в іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених законодавством України.

Поточний валютний рахунок може бути відкритий:

•   юридичним особам-резидентам України для здійснення поточної діяльності;

•   фізичним особам-резидентам України з правом здійснення підприєм­ницької діяльності (приватні підприємці без створення юридичної особи) і без нього;

•   представництвам юридичної особи-нерезидента України з правом здійснення підприємницької діяльності або без надання такого пра­ва (в залежності від мети і завдань, передбачених статутом юридичної особи-нерезидента);

•   дипломатичним, консульським, торговим та іншим представницт­вам іноземних держав;

•   іноземним інвесторам (юридичним і фізичним особам);

•   фізичним особам-нерезидентам України без права здійснення підприємницької діяльності.

Поточні операції, що проводяться на підприємстві в іноземній валюті, можуть бути торговельними та неторговельними (рис. 12.2).

І       Поточні операції

Ч> між юридичними особами-резидентами та юридичними особами-нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

^ між юридичними особами-резидентами на території України, за умови наявності індивідуальної ліцензії НБУ;

між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами через юридичних осіб-резидентів посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до чинного законодавства України;

^ інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

^ операції на міжбанківському валютному ринку України; Ч> оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових карток;

Ч> виплата готівкової іноземної валюти за платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов’язані з відрядженнями;

^ здійснення обмінних операцій з іноземною валютою за платіжними документами в іноземній валюті;

^ виплата готівкової валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

^ купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

вштта авторських пшорартішатежш за кфиетуванга перерахування   коштів   на   проведення   міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей; 1> оплата праці нерезидентів, які працюють в Україні; ^ч> перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

^ платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів;

виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

Ч> переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

^ інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України

Рис. 12.2. Види поточних операцій в іноземній валюті

Підприємства за власним бажанням можуть відкривати в українських банках позиковий та депозитний валютні рахунки.

Позиковий валютний рахунок — рахунок, що відкривається для отри­мання банківських позик в іноземній валюті незалежно від наявності по­точного рахунка в банку кредитора.

Депозитний валютний рахунок відкривається фізичним та юридичним осо­бам (резидентам та нерезидентам) для зарахування на нього валютних депо­зитів з поточного рахунка з наступним поверненням суми основного депози­ту та нарахованих відсотків по закінченню строку депозитного договору.

Зберігання валюти на депозитному рахунку повинно бути обумовлене договором між вкладником і банком. По вкладах на депозитних рахунках нараховуються відсотки. Зарахування і списання іноземної валюти з депо­зитного рахунка проводиться через поточний рахунок підприємства.

Для філій або відокремлених підрозділів підприємств-резидентів, що здійснюють свою діяльність в Україні, відкривають окремий субрахунок валютного рахунка.

Окремий субрахунок валютного рахунка відкривається філіям або відок­ремленим підрозділам підприємства за їх проханням із зазначенням обся­гу та характеру операцій, що будуть по ньому проводитись.

На цей рахунок зараховується виручка філії або відокремленого підроз­ділу з наступним її перерахуванням на поточний валютний рахунок підприємства. Платежі з цього рахунка здійснювати неможливо.

Валютні рахунки підприємствам, які здійснюють господарсько-фінан­сову діяльність у країнах дальнього і ближнього зарубіжжя (організації морського, річного, авіатранспорту та спільні підприємства), дозволено відкривати в іноземних банках.

Усі надходження на користь резидентів в іноземній валюті (виручка, дивіденди), що надійшли на валютний рахунок за кордоном, незалежно від строків надходження, підлягають зарахуванню на валютні рахунки ре­зидентів в українських уповноважених банках після сплати податків та інших зборів, що передбачені законодавством іноземної держави.

Банкам можуть бути відкриті рахунки в національній валюті двох типів: рахунки «Лоро»та рахунки «Ностро».

Рахунки «Лоро»— рахунки, які відкривають банки своїм банкам-корес-пондентам, на які вносяться всі суми, що одержуються чи видаються за їх дорученням.

Рахунки «Ностро»— рахунки кредитної установи в банках-кореспон-дентах, на яких відображаються взаємні платежі.

Представництвам юридичних осіб-нерезидентів можуть відкриватись в уповноважених банках України рахунки двох типів: рахунки типу «Н»і рахунки типу «П».

Рахунок типу «Н»— це рахунок, який відкривається уповноваженим банком іноземним, дипломатичним, консульським, торговим та іншим офіційним представництвам, міжнародним організаціям і філіям, які ко­ристуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представ­ництвам юридичних осіб-нерезидентів, установам або особам, що пред­ставляють їх інтереси в Україні та не займаються підприємницькою діяль­ністю на території України.

Рахунок типу «П»— це рахунок, який відкривається уповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнарод­них організацій, створених у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприє­мницька діяльність нерезидента на території України.

Відкриття валютних рахунків дозволяється всім господарюючим суб’єк­там України незалежно від форми власності.

Підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, мо­жуть відкривати валютні рахунки в різних уповноважених банках на тери­торії України, що мають ліцензію НБУ на проведення валютних операцій. Відкриття підприємством рахунка в іноземному банку за кордоном і здійснення по ньому операцій потребує попереднього дозволу НБУ. При цьому підприємство повинно надавати звітність за залишками коштів на таких рахунках та інші відомості за формою і в терміни, визначені НБУ. Валюта рахунка визначається за вибором самого підприємства.

Відкриття поточного рахунка автоматично тягне за собою відкриття транзитного валютного рахунка організації, оскільки на нього буде прово­дитись зарахування сум іноземної валюти, що надійшла від іноземних парт­нерів.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті підприємство-ре-зидент подає до банку заяву на відкриття рахунка (див. зразок 12.1). До заяви додаються:

•   завірена нотаріально копія Свідоцтва про державну реєстрацію;

•   завірена нотаріально копія статуту;

•   копія документа, що підтверджує постановку підприємства на подат­ковий облік, завірена податковим органом, нотаріально або уповно­важеним представником банку;

•   картка із зразками підписів, завірена нотаріально (див. зразок 12.2);

•   довідка про реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України.

Зразок 12.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Заява на відкриття рахунка 7709052763

________________________________________ Ідентифікаційний номер ДРФО_____

Найменування установи банку:

АКБ “Економбанк”____________________________________________________________________

Найменування підприємства: Товариство з об-
меженою відповідальністю “Полісся___________________________________________________

Просимо відкрити поточний рахунок в іноземній валюті на підставі Інструкції НБУ

(поточний (основний, додатковий), бюджетний та ін. рахунки) “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, що має для нас обов’язкову силу. Зі змістом цієї Інструкції ознайомлені. В інших установах банків рахунків не маємо

не маємо, маємо (зазначити номери рахунків та в яких установах банків відкриті) Керівник      Астахов А.В.

(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер Костюк К.К.________ __________ М. П.

(підпис, прізвище, ініціали)

20 січня ц.р. Відмітки банку

Відкрити_____________________      Документи на оформлення відкриття рахунка та

(мгтчний, бюджетний та іншірахунки)     здійснення операцій за рахунком перевірив:

Дозволяю:

Керівник_____________________

(підпис) Дата відкриття рахунка:

№ бан. рахунка    № особов. рахунка   Головний бухгалтер________

_____________________________________________________________ (підпис)

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому ж бан­ку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, до банку пода­ються лише два документи:

•   заява про відкриття рахунка;

•   картка зі зразками підписів і відбитком печатки.

Після подання зазначених документів між установою банку і власни­ком рахунка укладається договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Установа банку у разі відкриття поточного рахунка в іноземній валюті зобов’язана повідомити про це податкову інспекцію за місцем реєстрації власника рахунка та Національний банк України для включення до зведе­ного електронного реєстру власників рахунків.

Юридичним особам-нерезидентам поточні рахунки в іноземній валюті не відкриваються.

До отримання повідомлення про постановку рахунків суб’єктів підприємницької діяльності на податковий облік поточні торговельні опе­рації за цими рахунками здійснюватись не можуть.

Тимчасовий поточний рахунок в іноземній валюті — рахунок, призначе­ний для зарахування коштів, що вносяться для формування статутного капіталу господарського товариства (якщо це передбачено засновницьки­ми документами).

Такий рахунок відкривають у тому ж порядку, що і тимчасовий раху­нок у національній валюті. Однак режим використання цього рахункТ об­межується тільки зарахуванням внесків до статутного капіталу.

За відкриття валютних рахунків і здійснення за ними операцій підприє­мство сплачує банку комісійну винагороду в іноземній валюті за ставками, що кожний уповноважений банк встановлює самостійно. Крім цього, банк стягує з підприємств суми в іноземній валюті на оплату поштово-телеграф­них витрат, комісійних винагород іноземних банків та інших витрат, фак­тично понесених у зв’язку із здійсненням валютних операцій.

Як правило, щомісяця банк нараховує та виплачує відсотки за залишка­ми коштів на валютних рахунках за ставками, які визначаються на основі ста­вок за короткостроковими депозитами на міжнародному валютному ринку.

Відсотки за залишками валютних коштів на поточних рахунках нара­ховуються у валюті рахунка, а сплата їх здійснюється або у валюті рахунка, або, за бажанням власників рахунків, у національній валюті.

Для переоформлення рахунків у зв’язку з реорганізацією підприємства (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням, виділенням) до банку подають ті ж документи, що необхідні для відкриття рахунка новостворе-ним підприємствам. У випадку зміни назви підприємства, не викликаної реорганізацією, подають тільки заяву власника рахунка, нову копію свідоц­тва про державну реєстрацію і зміни до засновницьких документів (при зміні характеру діяльності — копію нового статуту (положення)).

У разі ліквідації підприємства його основний рахунок переоформ­люється на ліквідаційну комісію. Для цього до банку подають рішення про ліквідацію і нотаріально завірену картку із зразками підписів уповноваже­них членів ліквідаційної комісії та відбитком печатки підприємства, що ліквідується, а вже ліквідаційна комісія вживає заходів щодо закриття до­даткових рахунків.

Розпорядження про припинення операцій на банківських рахунках видається тільки на підставі акта перевірки або службової записки. Акт перевірки складається і в тому випадку, якщо податковим органам було відмовлено в перевірці. На основі службової записки розпорядження ви­дається тільки у двох випадках: коли порушений порядок реєстрації суб’є­кта; є реальна загроза, що платник витратить гроші з рахунка або проведе відчуження майна.

Записи у виписці відображаються в тій грошовій одиниці, у якій фак­тично здійснювалася операція, а також у гривневому еквіваленті, перера­

хунок якого проводиться за курсом Національного банку України на дату здійснення операції.

Підприємство отримує виписки банку періодично, в міру здійснення валютних операцій, або в інші встановлені банком строки. Обробка ви­писки банку з поточного валютного рахунка проводиться у порядку, ана­логічному для виписок із поточного рахунка в національній валюті.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Банківська справа (Петрук О.М.)