Головна Головна -> Підручники -> Підручник Аналіз банківської діяльності (Герасимович А.М.) скачати онлайн-> 9.3.3. Аналіз депозитарних послуг

9.3.3. Аналіз депозитарних послуг


Депозитарні (кастодіальні) послуги надаються банками, які мають можливість вести депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, що виконують за дорученням клієнтів функцію зберігача цінних паперів і надають можливість клієнтам банку реалізувати їхнє право за цінними паперами. Дані операції над аються як юридичним, так і фізичним особам на підставі договорів про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах. До переліку депозитарних відносять такі послуги:

 • відкриття рахунка для обліку цінних паперів клієнта, депонованих у зберігача цінних паперів;
 • відповідальне зберігання цінних паперів;
 • знерухомлення документарних цінних паперів клієнта з метою їх подальшого обігу в електронному вигляді;
 • надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції і надання звітів про оборот цінних паперів;
 • матеріалізація цінних паперів з метою їх подальшого обліку в реєстрі реєстродержателя;
 • обтяження цінних паперів зобов’язаннями;
 • облік переходу права власності на цінні папери за розпорядженням клієнта;
 • повідомлення клієнтові про всі корпоративні дії емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку клієнта, повідомлення клієнтові будь-якої інформації, отриманої від емітента чи реєстратора;
 • участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта;
 • одержання прибутку за цінними паперами, що зберігаються в зберігача, з подальшим переказуванням за дорученням клієнта на його рахунки, чи виплатою готівки в касі для фізичних осіб;
 • надання цінних паперів проти платежу.

Аналіз ефективності операцій проводиться на основі прямих прибутків, отриманих за даними операціями.

Обсяг прибутків, одержуваних банком за депозитарними послугами, у більшій частині залежить від сумарної номінальної вартості цінних паперів, які перебувають на зберіганні, обсяг яких залежить, зокрема, і від кількості клієнтів що використовують ці послуги. У зв’язку з цим прийнятність для клієнта запропонованих банком тарифів і якість надання послуг істотно впливають на обсяг отриманих банком прибутків.

Таким чином, аналізуючи ефективність надання депозитарних послуг, варто приділити особливу увагу конкурентоспроможності тарифів банку на ці послуги.

Плата за надання депозитарних послуг може встановлюватися у вигляді відсотків, що сплачуються від сумарної номінальної вартості цінних паперів, які перебувають на зберіганні; у вигляді фіксованої суми, що сплачується за проведення кожної операції, наприклад, відкриття рахунка в цінних паперах, зміна реквізитів депонента тощо; у вигляді абонентської плати, що сплачується, як правило, один раз на місяць за наявності рахунка в цінних паперах, незалежно від сумарної номінальної вартості цінних паперів, що перебувають на зберіганні.

Облік цінних паперів, що перебувають на зберіганні у банку, проводиться за позабалансовим рахунком 4-го порядку № 9819 «Інші цінності і документи», за яким відкрито окремі аналітичні рахунки. За даними цього рахунка можна отримати інформацію про кількість прийнятих на зберігання цінних паперів клієнтів банку. Докладнішу інформацію про обсяги депозитарних операцій із клієнтами банк одержує із системи обліку депозитарних операцій Депозитарію.

Аналіз надання депозитарних послуг проводять за двома групами: послуги, обсяг надання яких визначається за їх кількістю, та послуги, обсяг надання яких визначаєтьсяв грошових одиницях.

Фактори, які формують фінансові результати за цими операціями, аналізують на основі даних, наведених у таблицях 9.28, 9.29, 9.30.

Спочатку здійснимо аналіз впливу першої групи факторів, що формують фінансові результати за депозитарними операціями, обсяг надання яких визначається за їх кількістю (табл. 9.28).

Таблиця 9.28

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ДЕПОЗИТАРНИМИ ПОСЛУГАМИ, ОБСЯГ НАДАННЯ ЯКИХ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗА КІЛЬКІСТЮ НАДАНИХ ПОСЛУГ

Види депозитарних послуг Ціна за операцію, грн Кількість операцій за рік Сума доходів, грн Сума витрат, грн Прибуток
грн %
Відкриття рахунка 100 840 84 000 30 000 54 000 16,7
Обтяження ЦП зобов’язаннями 50 250 12 500 1000 11 500 3,6
Знерухомлення документарних ЦП 80 1150 92 000 10 000 82 000 25,5
Матеріалізація ЦП 120 700 84 000 9 500 74 500 23,1
Надання власникам ЦП виписок 20 4000 80 000 5 000 75 000 23,3
Абонентська плата 10 2500 25 000 0 25 000 7,8
Усього ? 9440 377 500 55 500 322 000 100

Дані табл. 9.28 свідчать, що за депозитарними послугами найбільшу прибутковість забезпечили такі їх види, як знерухомлення документарних ЦП — 82,0 тис. грн, або 25,5 % від усіх видів операцій цієї групи, а також надання власникам цінних паперів виписок — 75,0 тис. грн, або 23,3 %, і матеріалізація цінних паперів — 74,5 тис. грн, або 23,1 %.

Абонентська плата не є видом депозитарних операцій, але обсяги її сплати визначаються залежно від кількості клієнтів, що користуються депозитарними послугами, тому вона і розглядається в табл. 9.28. Одержання абонентської плати є суто дохідною операцією, для проведення якої банк н е несе прямих витрат, тому дані табл. 9.28 не включають витрат, пов’язаних з одержанням абонентської плати.

Про другу групу факторів, що формують фінансові результати за депозитарними операціями, обсяг надання яких визначається в грошових одиницях, свідчать показники табл. 9.29.

Таблиця 9.29

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ДЕПОЗИТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ, ОБСЯГ НАДАННЯ ЯКИХ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ГРОШОВИХ ОДИНИЦЯХ

Види депозитарних операцій Сума, тис. грн Тариф за проведення операцій, % від суми Кількість місяців Сума доходів, тис. грн Сума витрат, тис. грн Прибуток,тис. грн
Зберігання ЦП на рахунках (середньомісячний залишок за номінальною вартістю ЦП) 8000 0,005 12 480 312 168
Проведення операцій за рахунками в ЦП (оборот за рік) 540 000 0,001 ? 540 297 243
Усього ? ? ? 1020 609 411

Зазначені в табл. 9.29 обсяги прибутку, отриманого банком від зберігання цінних паперів на рахунках, визначаються виходячи із обсягів цінних паперів, що перебувають на зберіганні, та встановленого тарифу у розмірі відсотка, який клієнт сплачує банку щомісячно від суми цінних паперів, які перебувають на зберіганні.

Обсяг прибутку, отриманого банком від проведення операцій за рахунками в цінних паперах, які передбачають проведення операцій за рахунком у зв’язку з переходом права власності на цінні папери, зарахування чи списання цінних паперів, унаслідок інших операцій клієнта та обліковуються за номінальною вартістю цінних паперів, визначається виходячи із обсягів операцій та встановленого тарифу у розмірі відсотка, який клієнт сплачує банку від суми проведеної операції.

Проведений вище аналіз є обов’язковим для визначення узагальнюючих показників доходів, витрат та прибутку за видами депозитарних операцій, що і показано в табл. 9.30.

Таблиця 9.30

ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ВАГИ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ПРИБУТКУ ЗА ОКРЕМИМИ ДЕПОЗИТАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Види депозитарних операцій Сума доходів Сума витрат Прибуток
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Проведення операцій за рахунками в ЦП 540 38,6 297 44,7 243 33,2
Відповідальне зберігання ЦП на рахунках 480 34,3 312 47,0 168 22,9
Знерухомлення документарних ЦП 92 6,6 10 1,5 82 11,2
Надання власникам ЦП виписок 80 5,7 5 0,8 75 10,2
Матеріалізація ЦП 84 6,0 10 1,4 75 10,2
Відкриття рахунка 84 6,0 30 4,5 54 7,4
Абонентська плата за обслуговування рахунків у ЦП 25 1,8 0 0,0 25 3,4
Обтяження ЦП зобов’язаннями 13 0,9 1 0,2 12 1,6
Усього 1398 100 665 100 733 100

Дані таблиці 9.30 свідчать, що найбільший прибуток, одержаний за операціями, що належать до групи операцій, надання яких визначається в грошових одиницях: проведення операцій за рахунками в цінних паперах — 243 тис. грн, або 33,2 %, та відповідальне зберігання ЦП на рахунках — 168 тис. грн, або 22,9 %.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Аналіз банківської діяльності (Герасимович А.М.)