Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування (Покропивний С. Ф.) скачати онлайн-> 7.2. Зміст основних розділів організаційного плану7.2. Зміст основних розділів організаційного плану

7.2. Зміст основних розділів організаційного плану7.2. Зміст основних розділів організаційного плану


Процес розроблення організаційного плану найчастіше розпочинається з обгрунтування вибору юридичної форми організації бізнесу. Закони України передбачають кілька варіантів такої організації (див. рис. 1.2). Кожна з форм організації бізнесу має свої переваги та недоліки (див. табл. 1.1). На вибір форми організації бізнесу впливає багато різноманітних факторів, починаючи від особливостей сфери майбутнього бізнесу й кінчаючи діловими якостями самого підприємця, проте найважливішими вважають такі:

 • відповідальність (як підприємець ставиться до ризику втрати особистого майна і захисту інших учасників бізнесу в разі невдачі бізнесового проекту);
 • податки (наскільки різняться суми податків, які сплачуються за організації бізнесу в тій чи тій організаційній формі);
 • фінансові потреби (як співвідносяться обсяги необхідного для започаткування бізнесу стартового капіталу з власними коштами підприємця);
 • можливості зростання бізнесу (чи передбачається розширення бізнесу в майбутньому);
 • управлінські здібності підприємця (чи вистачає знань і досвіду підприємця для управління всіма функціональними сферами бізнесу);
 • оперативність управління (чи потребує передбачуваний бізнес нормального, швидкого або негайного реагування на зміни в зовнішньому середовищі фірми);
 • складність ліквідації фірми (наскільки складно буде припинити ділову активність, зазнавши краху).

В організаційному плані необхідно:

 • указати на основні причини вибору відповідної юридичної форми організації бізнесу;
 • наголосити на потенційних вигодах такого рішення;
 • охарактеризувати можливі зміни юридичного статусу фірми в перспективі.

Коли фірма створюється як господарське товариство, обов’язково треба пояснити умови, на яких воно створюється. Коли йдеться про акціонерне товариство, то необхідно навести інформацію про кількість і тип акцій, які випускаються, указати прізвища й адреси членів ради директорів. Копії відповідних юридичних документів подаються в додатках до тексту бізнес-плану.

Далі в організаційному плані, як зазначалося, треба охарактеризувати потребу бізнесу в персоналі. Для вирішення цієї проблеми всю роботу, яка має бути виконана на фірмі, слід розділити на складові: функції, види діяльності й конкретні завдання.
На практиці це роблять, будуючи «дерево цілей» фірми: спочатку визначають загальні цілі, а потім усе більше їх конкретизують. Склавши повний перелік видів діяльності і завдань, можна визначити, скільки робітників, якого фаху і якої кваліфікації потрібно, щоб їх виконати. На підставі цієї інформації складають кваліфікаційні характеристики, посадові інструкції і штатний розпис.

Практика підприємницької діяльності створила просту й зручну форму подання в бізнес-плані інформації щодо потреб у персоналі (табл. 7.1).

Особливу увагу в організаційному плані слід звернути на характеристику власників бізнесу і керівників фірми. Опрацьовуючи підрозділ «Власники бізнесу, команда менеджерів і зовнішні консультанти» передовсім треба чітко визначити, кого саме слід охарактеризувати і як це зробити. До таких осіб, як правило, належать:

 • підприємці — засновники бізнесу;
 • активні інвестори (ті, хто вкладає свої кошти у фірму, що створюється);
 • провідні менеджери фірми (керівники служби маркетингу, фінансів, технічний директор та ін.);
 • зовнішні консультанти, експерти (спеціалісти, які залучаються для допомоги у вирішенні особливо складних проблем). При цьому виникає запитання, кого і чому бажано залучити до роботи. Щоб знайти відповідь на це запитання, складають так звану матрицю управлінських здібностей (табл. 7.2), за допомогою якої можна визначити функції управління, для виконання котрих необхідно залучати зовнішніх консультантів.

Далі в процесі розробки організаційного плану потрібно з’ясувати, які саме відомості про кожного з керівних працівників фірми бажано подати у бізнес-плані. Тут можливі різні варіанти:

 • іноді до організаційного плану досить включити лише загальні відомості про рівень каліфікації та професійні досягнення кожного з основних керівників;
 • в інших випадках (це буває частіше) на кожного з ключових керівників необхідно підготувати коротку біографічну довідку і зазначити посадові обов’язки, що на них буде покладено. У біографічній довідці слід особливо підкреслити кваліфікацію, досвід і виробничі досягнення кандидата під час його попередньої діяльності, що підтверджуватиме здатність кандидата успішно виконувати доручену справу. Грунтовніші характеристики основних керівників і перелік посадових обов’язків, як правило, подаються в додатках. Те саме стосується й позитивних характеристик з попередніх місць роботи, переліку конкретних досягнень і нагород працівників. Проте, коли ці нагороди й досягнення дуже значні й можуть справити велике враження на потенційних інвесторів, такі відомості треба включити безпосередньо в бізнес-план.

Складаючи підрозділ «Власники бізнесу, команда менеджерів і зовнішні консультанти», слід мати на увазі, що потенційні інвестори оцінюватимуть не стільки здібності кожного окремого керівника, скільки збалансованість знань, кваліфікації та досвіду команди менеджерів фірми в цілому, їх сумісність для ефективної співпраці.

У цьому розділі бізнес-плану обов’язково треба подати організацій ну схему управління фірмою, за допомогою якої легко зрозуміти, хто кому підпорядкований, з яких підрозділів складається фірма і як буде координуватися діяльність цих підрозділів.

Опрацювання організаційної схеми управління фірмою охоплює такі чотири етапи.

Спочатку формується перелік основних функцій (виробництво, маркетинг, фінанси, облік, управління персоналом тощо). Далі, за необхідності, ці функції можна деталізувати (розбивати на підфункції). На другому етапі складають перелік організаційних одиниць фірми (цехів, відділів, служб тощо).

На третьому етапі розробляють матрицю типу «функції — організаційні одиниці фірми». Практично це означає побудову таблиці, де по вертикалі записано функції, а по горизонталі — організаційні одиниці фірми. Якщо певний організаційний підрозділ фірми виконує

Таблиця 7.1

Потреба фірми в персоналі

Категорії працівників Якості, необхідні для виконання виду діяльності (кваліфікація, досвід тощо) Необхідна чисельність персоналу Вартість персоналу*1 Джерела покриття потреб у персоналі (внутрішні, зовнішні)
Спеціалісти

Службовці

Робітники

*1: {У загальну вартість персоналу включають заробітну плату працівників, усі види винагород, відрахування на соціальне страхування, пенсійні платежі тощо.}

Таблиця 7.2

Матриця управлінських здібностей

Основні функції

Забезпечуються персоналом фірми

Необхідна зовнішня

Спосіб отримання зовнішньої допомоги
управління фірмою (власниками, ключовими менеджерами) допомога підвищення кваліфікації персоналу фірми залучення зовнішніх консультантів
1. Бухгалтерський облік
2. Оподаткування
3. Планування
4. Організація
5. Управління фінансами
6. Управління персоналом
7. Збут
8. Ціноутворення
9. Юридичні питання
10. Страхування
………………………….

таку функцію, роблять позначку в таблиці. У результаті кожну з визначених на першому етапі функцій (підфункцій) буде «спроектовано» на відповідний структурний підрозділ, який і відповідатиме за її реалізацію. При цьому необхідно дотримуватися таких правил:

 • усі визначені функції (підфункції) мають бути розподіленими (за певну справу має відповідати певна особа), бо інакше їх ніколи не виконуватимуть;
 • за виконання певної функції має відповідати лише один підрозділ (інакше виникатиме дублювання діяльності підрозділів);
 • у процесі деталізації функції (розподілу функції на підфункції) не слід забувати про діапазон контролю (одному керівникові має бути підпорядковано не більше 5 – 6 підрозділів).

На кінцевому четвертому, етапі варто накреслити схему організаційної структури управління фірмою, на якій показати всі організаційні одиниці фірми, їх ієрархію і зв’язки. До креслення, як правило, додають короткий текст, який пояснює особливості організаційної побудови фірми і розкриває окремі її деталі.

У процесі опрацювання підрозділу «Організаційна схема управління» слід звернути увагу на таке:

 • організаційна схема має бути узгоджена з рішеннями, які вже були прийняті в попередніх розділах бізнес-плану. Зокрема, в організаційній схемі мають знайти відображення рішення щодо структури служби збуту (маркетинг-план), технології виробництва й виробничих підрозділів (виробничий план);
 • організаційна схема має відбивати поділ повноважень і обов’язків між власниками фірми і членами команди менеджерів. Вона повинна повністю відповідати принципам системи управління фірмою, що зафіксовані в установчих документах.

Підрозділ організаційного плану «Кадрова політика і стратегія» має дати читачеві бізнес-плану уявлення про філософію фірми щодо вирішення кадрових питань. У цьому розділі необхідно роз’яснити, як будуть вирішуватися проблеми добору, підготовки та оплати праці співробітників фірми. Зокрема, тут мають бути висвітлені питання:

 • конкретних строків комплектування штатів фірми;
 • стандартів і процедур добору персоналу;
 • структури заробітної плати, пакета пільг, премій, участі в прибутках фірми тощо.

Докладніше треба охарактеризувати механізми мотивації і винагородження керівників фірми, але без зайвих подробиць: підрозділ не повинен перетворюватись на посібник з управління персоналом.

Перелік контрольних запитань до розділу «Організаційний план» наведено у табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Контрольні запитання до розділу бізнес-плану

«Організаційний план»

 • Яка юридична форма організації бізнесу була вибрана і чому?
 • Які чинники зумовили такий вибір і в чому Ви бачите потенційні вигоди такого рішення?
 • Якщо підприємницька структура є господарським товариством, то на яких, власне, умовах його створено?
 • Якщо це — акціонерне товариство, то якою буде кількість і тип акцій, що випускаються, хто ввійде до ради директорів? Чи є відповідні юридичні документи?
 • Які саме працівники (спеціалісти, службовці, основні й допоміжні робітники) необхідні для успішного ведення бізнесу?
 • Які конкретно ділові навички, освіта, досвід, кваліфікація їм необхідні?
 • Як саме передбачається залучати до роботи на фірмі робітників і службовців, котрі мають необхідну кваліфікацію?
 • Яка передбачувана вартість персоналу фірми з урахуванням усіх винагород, відрахувань на соціальне страхування, пенсійних платежів тощо?
 • Хто конкретно входить до керівного складу фірми (короткі відомості про них)?
 • Як розподіляються обов’язки між членами команди менеджерів фірми?
 • Якими є умови та форми винагородження діяльності кожного з членів команди менеджерів?
 • Хто конкретно залучатиметься до роботи як професійні консультанти, радники з юридичних, банківських, рекламних та інших питань?
 • Як побудовано організаційну схему управління фірмою?
 • Чи узгоджено цю організаційну схему з рішеннями, які вже були прийняті в маркетинг-плані й виробничому плані?
 • Коли передбачається здійснювати комплектування штатів фірми?
 • Які стандарти і процедури будуть застосовуватися у процесі добору персоналу?
 • Якими будуть рівень і структура заробітної плати персоналу фірми?


Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування (Покропивний С. Ф.)