Головна Головна -> Підручники -> Підручник Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування (Покропивний С. Ф.) скачати онлайн-> 11.2. Бізнес-план організації експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш»

11.2. Бізнес-план організації експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш»


1. Резюме (основні положення)

Виникла підприємницька ідея організувати експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари в акціонерному товаристві «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема.

Гофрокартонна тара належить до прогресивних, екологічно чистих видів пакувальних засобів. Вона має такі переваги:

 • собівартість одного гофрокартонного ящика у 1,5 – 2 рази менша за собівартість дерев’яного ящика такої самої місткості;
 • маса гофрованої тари у 4 – 5 разів менша порівняно з дерев’яною тарою такої самої місткості;
 • транспортування такої тари є дешевшим і зручнішим;
 • гофрокартон має велику міцність і жорсткість та малу питому вагу;
 • тара має більшу гігієнічність та естетичніший вигляд.

Україна є однією з провідних держав серед країн СНД за обсягом виробництва картонно-паперової тари, проте протягом останніх років міра задоволення внутрішньодержавних потреб у ній коливалася в межах 50—52%. Водночас в Україні (порівняно з індустрі­ально й ринково розвинутими країнами) рівень виробництва гофрокартонної тари є ще невиправдано малим. У розрахунку на одного жителя України зараз виготовляється 6,2 м2 цього виду тари, що у 7, 10, 15 і 17 раз менше, ніж в Англії, Німеччини, Японії та США відповідно. Організація виробництва гофрокартонної тари в АТ «Дніпроважпапірмаш» має збільшити відносний (на одного жителя) обсяг виробництва на 0,6 м2 і завдяки цьому зменшити дефіцит цього виду продукції на 4%.

Розрахункова річна програма виробництва гофрокартону становить 32 млн м2, а гофротари — 29,6 млн м2 (за умови оптимального рівня освоєння проектної потужності, тобто 97%). Виробництво гофрованого картону вирішено здійснювати на устаткуванні, що виготовляється в АТ «Дніпроважпапірмаш», а гофрованої тари — на імпортному устаткуванні. Постачальниками необхідних матеріалів (картону, паперу, хімікатів тощо) будуть переважно вітчизняні товаровиробники. Новостворене виробництво гофрокартону й гофротари забезпечуватиметься персоналом, вивільненим з діючого підприємства (АТ «Дніпроважпапірмаш»). Загальний обсяг виробничих інвестицій для реалізації проекту за розрахунками становить 7148,87 тис. гривень. Фінансування здійснюватиметься за рахунок пільгового державного кредиту (плата за кредит дорівнює 20% річних). Очікується, що строк окупності виробничих інвестицій у реалізацію проекту становитиме приблизно 2,3 року або 3,3 року з урахуванням оплати кредиту.

Відтак організація експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш» є технічно та економічно доцільною.

2. Продукція

В акціонерному товаристві «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема (Дніпропетровськ) вирішено створити експериментальне виробництво гофрованого картону та листових заготовок картонних ящиків.

Гофрована тара є однією з найпрогресивніших і екологічно чистих видів продукції в таропакувальній галузі. Тара з картону й паперу порівняно з іншими її видами, що виготовляються з деревини й пластмас, має істотні переваги. Передовсім вона дешевша, для її виготовлення використовується менше сировини та матеріалів, вона легка, гігієнічна, естетична, зручна в користуванні. Поставка тарних ящиків здійснюється в складеному вигляді, що уможливлює отримання великого економічного ефекту за рахунок ефективнішого використання транспортних засобів і складських приміщень.

Широке використання гофрокартонної тари в більшості галузей промисловості, сільському господарстві і сфері обслуговування має забезпечити значне зниження затрат праці на стадіях виробництва продукції, пакування виробів, їх зберігання, вантажно-розванта­жувальних операцій. Пакування різноманітних видів продукції в картонні ящики помітно зменшує необхідні для складування виробничі й торговельні площі, дає змогу запровадити автоматизоване пакування певних видів продукції.

Вага (маса) й собівартість гофрокартонної тари відповідно в 4—5 разів і 1,5—2,5 раза менші, ніж такі самі показники дерев’яної тари такої самої місткості. Істотною перевагою картонно-паперової тари є також і те, що значна частка її може бути використана як вторинна сировина за продукування нових таро-пакувальних матеріалів, що забезпечить відповідну економію первинної сировини.

Аналіз розвитку виробництва тари й тарних матеріалів за останні роки показує, що загальні структурні зрушення у виробництві та споживанні тари відбуваються за рахунок збільшення частки картонно-паперової тари. Про це свідчать світові тенденції в розвитку цього виду продукції. Зокрема в країнах з високорозвинутою тарною промисловістю застосування паперу, картону й комбінованих матеріалів на цій основі для пакування різноманітних видів продукції становить 70—90% загального споживання всіх видів тари.

3. Дослідження ринку й маркетинг

Створені в корпорації «Укрпапірвторпром», до якої входять Жидачівський і Рубежанський целюлозно-паперові комбінати, Ізмаїль­ський целюлозно-картонний комбінат, потужності за умови повного їх завантаження (використання) дають змогу виготовляти 283 млн м2 гофрокартону. Інші відомства мають річну потужність 219 млн м2 гофрокартону. У цілому Україна може виготовити 502 млн м2 гофрованого картону і 401,6 млн. м2 гофрокартонної тари.

У найсприятливіший для України господарський 1992 р., після якого розпочався стрімкий спад промислового виробництва, у галузі було вироблено понад 362 млн м2 гофрованого картону, що задовольняло приблизно лише 50% попиту внутрішнього ринку. За наступні три роки через економічну кризу виробництво гофрокартонної тари значно скоротилося. Зокрема у 1995 р. обсяг виробництва гофрокартону зменшився до 242 млн м2, що становило лише 48% наявних виробничих потужностей галузі.

У 1995 році в розрахунку на одного жителя України спожито лише 4,4 м2 гофрокартонної тари, що в кілька разів менше, ніж у будь-якій іншій країні Європи. Обсяги виробництва (у розрахунку на одного жителя) цього виду продукції в розвинутих країнах світу в тому самому році наведено в табл. 11.17.

Таблиця 11.17Виробництво гофрокартонної тари в розрахунку на одного жителя в розвинутих країнах у 1995 році

Країна Виробництво гофрокартонної тари

на одного жителя, м2

1. Греція 16,8
2. Ірландія 27,2
3. Фінляндія 29,9
4. Австрія 38,2
5. Іспанія 42,2
6. Англія 43,9
7. Бельгія 47,9
8. Данія 54,1
9. Італія 54,7
10. Франція 56,5
11. Нідерланди 60,2
12. Німеччина 63,5
13. Швеція 92,5
14. Японія 93,9
15. США 109,8

За умови стабілізації та пожвавлення виробництва можна очікувати, що у 2000 році суспільні потреби країни в гофрокартонній тарі становитимуть 14,4 м2 на одного жителя України, а у 2005 році — 18 м2. Дані про потужності, потребу й виробництво гофрокарто­ну та гофротари наведено в табл. 11.18. З неї видно, що організація виробництва гофрованого картону й гофрокартонної тари на АТ «Дніпроваж­папірмаш» в обсязі відпо­відно 32 та 29,6 млн. м2 у 2000 році дасть змогу де­що збільшити споживання (приблизно на 0,6 м2 у розрахунку на одного жи­теля України) і певною мірою зменшити дефіцит цих видів продукції. Рівень задоволення ринкового попиту на гофровану тару в перспективному періоді (2000—2005 роки) за прогнозом становитиме: без урахування додаткового обсягу виробництва цього виду продукції на АТ «Дніпроваж­папірмаш» — відповідно 69 і 55%, а з урахуванням згаданого виробничого чинника — відповідно 73 і 59%, тобто дефіцит гофротари зменшиться на чотири відсоткові пункти.

Таблиця 11.18

Виробнича потужність, виробництво та споживання гофрокартонної тари в Україні

Показник 1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р. 2000р. (прогноз) 2005р. (прогноз)
1. Виробнича потужність, млн м2:
а) корпорація «Укрпапірвтормаш» 283 283 283 283 368,8 368,8
б) інші відомства 219 219 219 219 245,2 245,2
в) акціонерне товариство «Дніпроважпапірмаш» 33,0 33,0
г) усього 502 502 502 502 647 647
2. Обсяг виробництва гофрокартону, млн м2:
а) корпорація «Укрпапірвтормаш» 172,4 167,0 135 157 343 343
б) інші відомства 190,0 80,5 74 85 219 219
в) акціонерне товариство «Дніпроважпапірмаш» 32 32
г) усього 362,4 247,5 209 242 594 594
3. Обсяг виробництва гофротари, млн м2:
а) корпорація «Укрпапірвтормаш» 162,0 154,8 122,4 142,0 316,3 316,3
б) інші відомства 177,6 74,6 72,0 82,0 202,3 202,3
в) акціонерне товариство «Дніпроважпапірмаш» 29,6 29,6
г) усього 339,6 229,4 194,4 224,0 548,2 548,2
4. Ринковий попит на гофротару:
а) загальний, млн м2 624 440 375 430 750 936
б) в розрахунку на одного жителя, м2 12,0 8,5 7,2 8,3 14,4 18,0
5. Дефіцит гофротари, млн м2 (р.4 – р.3г) 284,4 210,6 180,6 206,0 201,8 387,8
6. Задоволення попиту на гофротару, % (р.3г : р.4а ? 100) 54 52 52 52 73 59

Отже, економічна доцільність організації експериментально-промислового виробництва гофрованого картону й картонної тари ще на одному підприємстві — в акціонерному товаристві «Дніпро­важпапірмаш» — є очевидною.

4. Розміщення підприємства

Виробничо-господарські об’єкти новостворюваного експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари розміщено в Дніпропетровську на території машинобудівного заводу — акціонерного товариства «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема. Промисловий майданчик підприємства знаходиться на лівому березі Дніпра. Він межує: на заході — із житловим масивом «Сонячний», на півночі — із вулицею Білостоцького, на сході — з промисловим майданчиком Дніпропетровської паперової фабрики, на півдні — з вул. Малиновського (набережною вулицею Дніпра).

Діє під’їзна залізнична колія з виходом на станцію Нижньодніпровська Придніпровської залізниці, довжиною 3,5 км від промислового майданчика. На відстані 5 км від заводу знаходиться річковий порт.

Усі виробничо-господарські об’єкти нового виробництва, що проектуються, розміщено в межах здійсненого раніше землевідведення для проммайданчика функціонуючого підприємства, без знесення існуючих будівель і споруд.

Виробничий корпус гофрокартону й гофротари облаштований необхідним протипожежним проїздом з усіх чотирьох боків. Нове виробництво не змінює санітарно-захисної зони підприємства, оскільки належить до п’ятого класу шкідливості із санітарно-захисною смугою завширшки 50 м, а відстань до найближчої забудови становить 200 м.

5. План виробництва

Виготовляти гофрований картон передбачається на гофроагрегаті ЛСГКП-3, який зараз випускає АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема. Для виробництва гофрокартонної тари доцільно придбати імпортне високопродуктивне устаткування, на якому можна вигото­вляти стандартні чотириклапанні ящики будь-яких розмірів і ящики-заготовки, котрі складають безпосередньо в процесі пакування готових виробів. До такого високопро­дуктивного й надійного устаткування, що пройшло вже достатню апробацію на підприємствах в інших країнах СНД, належать: технологічна лінія «Мідлайн 924» (Франція) для виготовлення чотириклапанних ящиків методом склеювання і висікальний автомат Т-70 фірми «Ю-Пак» для продукування штампованих ящиків, що складаються.

Виробнича потужність для продукування нових виробів визначалася, виходячи з двох обмежувальних чинників: одиничної потужності технологічного устаткування та потреби України в гофрованих картоні та ящиках. З урахуванням цих чинників орієнтовно визначено таку розрахункову потужність: по гофрокартону (у перерахунку на триш аровий) — 33 млн м2; по ящиках з гофрокартону — 30,5 млн м2 на рік.

Створення необхідної техніко-технологічної бази та організацію виробництва нової продукції передбачається здійснити в два етапи: перший — товарний випуск 32 млн м2 щорічно на власному (вітчизняному) устаткуванні; другий — започаткування виробництва гофрокартонних ящиків в обсязі 29,6 млн м2 на імпортному устаткуванні.

Рівні освоєння проектної потужності та обсяги виробництва протягом перших трьох років експлуатації нового підприємства розраховано відповідно до існуючого галузевого документа «Норми тривалості і рівнів освоєння проектних потужностей підприємств, що вводяться в дію, лісової, целюлозно-паперової і деревообробної промисловості». У табл. 11.19 наводяться дані щодо потужності й виробничої програми випуску гофрокартону та гофроящиків протягом трьох років від започаткування нового виробництва, розраховані на підставі того, що обсяги виробництва стосовно річної проектної потужності мають становити: у перший рік роботи — 65%, другий — 95% і третій — 97%.

Таблиця 11.19

Виробничі потужності і програма випуску гофрованих

картону та ящиків на експериментально-промисловому

виробництві АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема

Найменування Проектна виробнича Обсяг виробництва продукції (млн м2) в рік експлуатації
продукції потужність, млн м2 перший другий третій
Гофрований картон 33,0 21,4 31,4 32,0
Гофровані ящики 30,5 19,8 29,0 29,6

Проектом передбачено тісну внутрішньовиробничу кооперацію. Ремонтно-технічне обслуговування нового виробництва здійснюватиметься ремонтною службою діючого підприємства. Зберігання сировини й матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, устаткування й запасних частин, буде організовано в наявних складських приміщеннях. Забезпечення нового виробничого корпусу енергією здійснюватиметься від таких джерел: електроенергія — від системи «Дніпроенерго», теплова енергія — від власної котельної зі встановленням додаткового парового котла.

Для виробництва гофрованих картону та ящиків на створюваному підприємстві потрібні такі види сировини й матеріалів:

 • картон для виготовлення плоских шарів гофрокартону (очікується постачання з Дніпропетровської паперової фабрики; можлива закупівля в інших українських постачальників — Жидачівський, Ізмаїльський та Рубежанський комбінати);
 • папір для гофрування (передбачена поставка з Дніпропетровської паперової фабрики; зараз виготовляється на Жидачівському целюлозно-паперовому комбінаті; можливими постачальниками такого паперу можуть бути також Архангельський і Котласький целюлозно-паперові комбінати Росії);
 • силікат-брила (виготовляється на Лисичанському склозаводі; можлива поставка за прямими господарськими зв’ язками);
 • полівінілацетатна дисперсія (в Україні виробляють два підприємства — Сіверськодонецьке і Черкаське ВО «Азот»);
 • дибутилфталат (продуцентом є Сіверськодонецький хімічний завод);
 • стрічка сталева пакувальна (виготовляє маріупольський завод «Азовсталь»);
 • стрічка поліпропіленова (виробники — заводи пластичних мас у Донецьку й Шостці Сумської області);
 • фарба флексографська (основний постачальник — завод барвників у Торжку Тульскої області).

Річну потребу в сировині, хімікатах, енергетичних ресурсах для новостворюваного виробництва гофрокартону і гофротари в АТ «Дніпроваж­папірмаш» наведено в табл. 11.20. Відсутність великих транспортних витрат має помітно зменшити вартість нової продукції.

За проведеними розрахунками, собівартість 1000 м2 становитиме: гофрокартону 623,5 гривні, гофротари (ящиків) — 687,8 гривні. Оптові ціни на продукцію мають бути визначені з урахуванням конкурентоспроможності картонної тари на внутрішньому ринку. Ціни на гофровані картон та ящики розраховувалися на основі собівартості одиниці продукції і рівня її рентабельності в розмірі 15% від собівартості. За такої умови вони можуть дорівнювати відповідно 717 гривням і 791 гривні за 1000 м2 продукції. Виходячи з викладеного, можна визначити очікуваний прибуток від новостворюваного виробництва гофрокартону й гофротари на АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема (табл. 11.21).

Варто наголосити, що практична реалізація варіанта постачання картону для плоских шарів гофрокартону й паперу для гофрування з Дніпропетровської паперової фабрики, що територіально межує з АТ «Дніпроважпапірмаш», уможливлює зменшення собівартості гофрокартону з 623,5 до 586,5 гривні, а гофроящиків з 687,8 до 644,5 гривні за рахунок скорочення транспортних витрат. За умови реалізації продукції за раніше прийнятими проектними цінами додатковий прибуток від виробництва гофрованих картонних ящиків становитиме 1 281 680 гривень [(687,8 – 644,5) ? 29600], або зросте на кінець 2000 року на 42% (1 281 680 / 3 054 720 ? 100). Це означає, що валовий прибуток від виробництва гофротари може досягти 4 336 400 гривень.

Таблиця 11.20

Річна потреба АТ «Дніпроважпапірмаш» у сировині, матеріалах та енергоресурсах для виробництва гофрованих картону та тари

Найменування ресурсу Одиниця виміру Загальна кількість
Сировина й матеріали
Картон для плоских шарів тис. м2 68000
гофрокартону (ГОСТ 7420–78) тонн 13600
Папір для гофрування тис. м2 50000
(ГОСТ 7377–85) тонн 5900
Хімікати
Силікатна брила (ГОСТ 13089–81) тонн 2032
Полівінілацетатна дисперсія
(ГОСТ 18992–80) тонн 74
Дибутилфталат (ГОСТ 8728–71) тонн 8,9
Пакувальні матеріали
Стрічка сталева пакувальна
(ГОСТ 3560–73) тонн 80
Дріт звичайний тонн 20
Стрічка поліпропіленова тонн 32,6
Фарба флексографська тонн 29,6
Енергоресурси
Електроенергія тис. кВт-г 2353
Теплова енергія Гкал 12600
Газ природний тис. м3 1700
Вода технічна м3 5100

Таблиця 11.21

Очікуваний прибуток від виробництва гофрокартону й гофротари в АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема у 2000 і 2004 році, гривень

Вид продукції Одиниця

виміру

Кількість Ціна за

одиницю

Собівартість продукції Загальний прибуток
1 2 3 4 5 6
Гофрокартон тис. м2 32000 717 623,5 2 992 000
Відходи

виробництва

тонн

1210

120

100

24200

Разом ? ? ? 3 016 200
Гофроящики тис. м2 29600 791 687,8 3 054 720
Відходи

виробництва

тонн

2770

120

100

55400

Разом ? ? ? 3 110 120

6. Організаційний план

Організаційно експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари є внутрішнім виробничим підрозділом (цехом) АТ «Дніпроважпапірмаш» з усіма особливостями управлін­ня підприємством з такою організаційно-правовою формою. Для нового виробництва вирішено використат и класичний тип організаційної структури управління — лінійно-функціональну оргструктуру, але з елементами матричної (на період реалізації проекту й освоєння проектної потужності). Така організаційна структура управління забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень, сприяє спеціалізації та інтенсифікації роботи функціональних під­розділів, уможливлює необхідний маневр матеріально-фінансовими ресурсами, спрямовує діяльність на достатню гнучкість і нововведення.

Вищим органом акціонерного товариства «Дніпроважпапірмаш» традиційно є загальні збори акціонерів, а виконавчим — Правління, яке очолює його голова (генеральний директор підприємства). Акціонери відповідають за зобов’язання товариства тільки в межах належних їм акцій.

Якщо чисельність промислово-виробничого персоналу АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема становить на початок 1997 р. 1775 осіб, то розрахункова потреба в персоналі для новостворюваного виробництва становитиме орієнтовно 98 осіб, у тому числі для першої черги — 59 осіб. При цьому комплектування нового виробництва необхідними кадрами передбачається здійснити вивільненням і перенавчанням персоналу в межах загальної чисельності промислово-виробничого персоналу діючого підприємства.

Чисельність виробничого й управлінського персоналу визначалась за потрібними професіями з урахуванням кількості робочих місць і коефіцієнта змінності роботи устаткування. Для управління новим виробництвом розрахункова чисельність цехового персоналу становить 6 осіб, у тому числі керівників і спеціалістів — відпо­відно 4 і 2 особи. Розрахункову чисельність, склад і структуру промислово-виробничого персоналу нового виробництва в акціо­нерному товаристві «Дніпроважпапірмаш» наведено в табл. 11.22.

Фонд заробітної плати всього персоналу, необхідного для експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари, розраховувався, виходячи із середньомісячної заробітної плати, що склалася в целюлозно-паперовій промисловості України на початок 1997 р.: керівників — 250, спеціалістів — 200, робітників — 170 гривень. Розрахунок фонду зарплати різних категорій персоналу наведено в табл. 11.23.

Таблиця 11.22

Чисельність і структура персоналу експериментально-промислового виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш»

Категорії персоналу Чисельність, Структура, %
чол. персоналу робітників
Промислово-виробничий персонал — усього

98

100

?

керівники 4 4,08 ?
спеціалісти ?
Робітники — усього

з них:

92 93,88 100
основні виробничі робітники 60 ? 65,22
ремонтний і черговий персонал 13 ? 14,13
допоміжні робітники 19 ? 20,65

Таблиця 11.23 Річний фонд заробітної плати різних категорій персоналу започатковуваного виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема

Категорії персоналу

Чисельність персоналу, чол. Середньомісячна заробітна Річний фонд заробітної плати, гривень
усього перша черга плата, гривень усього перша черга
Керівники 4 4 250 12000 12000
Спеціалісти 2 2 200 4800 4800
Робітники 92 53 170 187 680 108 120
Разом 98 59 ? 204 480 124 920

7. Програма фінансування та ефективність

інвестиційного проекту

Виробничі інвестиції (капітальні вкладення) в о рганізацію експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари розраховувалися відповідно до «Порядку визначення вартості будівництва, здійснюваного на території України у 1994 році», затвердженого Мінбуд­архітектури 14 лютого 1994 р. наказом № 27 і доповненням до нього № 12/373 від 30 листопада 1994 р. Розрахунки проводилися за типовими структурними елементами виробничих інвестицій (табл. 11.24).

Таблиця 11.24

Капітальні вкладення в організацію

експериментально-промислового виробництва гофрокартону й гофротари в АТ «Дніпроважпапірмаш»

Вид капітальних вкладень Будівельно-монтажні роботи Придбання устаткування Інші витрати Усього
Капітальні вкладення в промислове будівництво, гривень

1353

2 279 452

1 348 210

3 629 015

Валютні витрати, доларів США 1 793 100 89900 1 883 000
Валютні витрати в перерахунку в національну валюту за курсом НБУ станом на 30 січня 1997 р., гривень

(1дол. = 1,87 грн.)

3 353 097

168 113

3 521 210

Усього капітальних вкладень, гривень 1353 5 632 549 1516323 7 148 872
У тому числі капітальні вкладення в першу чергу будівництва, гривень

1323

2 701 562

1 364 512

4 067 397

Фінансування капітального будівництва передбачено здійснити за рахунок пільгового державного кредиту. При цьому валютну частину інвестицій перераховано в гривні за курсом НБУ і її розглядають як пільговий державний кредит. Загальну суму кредиту та умови кредитування наведено в табл. 11.25.

Таблиця 11.25

Загальна сума кредиту та умови кредитування для інвестиційного проекту АТ «Дніпроважпапірмаш»

Показник Сума, грн.
Сума кредиту — усього

у тому числі для:

7 148 872
першої черги будівництва 4 067 397
другої черги будівництва 3 081 475
Процентна ставка, % 20
Термін повернення кредиту, місяць 24

Для повернення кредиту й процентів за користування ним має бути використаний прибуток від продажу гофрованої картонної тари.

Передбачається використання кредиту для введення в дію першої черги будівництва, освоєння проектної потужності й подальшого виробництва протягом чотирьох років. Після цього можливе й доцільне отримання кредиту для практичної реалізації другої черги будівництва. Повернення кожного кредиту має здійснюватися протягом двох років. У табл. 11.26 наведено розрахунок повернення самого кредиту й процентів за користування ним.

У 1998 р. виробництво гофрокартону здійснюватиметься лише три місяці; з урахуванням рівня освоєння проектної потужності в перший рік експлуатації (65%) обсяг продажу гофрокартону становитиме:

(3309 ? 3 / 12) ? 0,65 = 5362,5 тис. м2.

Якщо зважити на те, що ціна 1000 м2 гофрокартону становитиме 717 гривень (див. табл. 11.21), а коефіцієнти збільшення виторгу від реалізації відходів виробництва й ціни для покриття процентів дорівнюватимуть відповідно 1,006 та 1,06, то загальний виторг має бути:

717 ? 5362,5 ? 1,006 ? 1,06 = 4 100 061 грн.,

а прибуток від продажу продукції:

4 100 061 – 3 364 700 = 735 361 грн.

З урахуванням того, що кредит надаватиметься під 20% річних, сума сплати за користування кредитом у 1998 р. становитиме:

4 067 397? 0,2 = 813 480 грн.

За таким самим алгоритмом розраховано показники за інші роки, що зазначено в табл. 11.26.

У цілому розрахункові показники табл. 11.26 свідчать про достатню (велику) прибутковість створюваного виробництва гофрованих картону й тари в акціонерному товаристві «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема. Прибуток від продажу продукції за вісім років (1998—2005 р.) за вирахуванням суми отриманого кредиту й сплати процентів за користування залученими коштами може бути 10 399 169 грн. [20 407 591 – (7 148 872 + 2 859 550)], що становить 104% від загальної суми кредитних ресурсів і сплати відсотків.

З метою оцінки абсолютної ефективності даного інвестиційного проекту достатньо розрахувати коефіцієнти ефективності виробничих інвестицій (Ер) і строк окупності останніх (Ток) за двома варіантами: без урахування і з урахуванням сплаченої суми за користування кредитом (відповідно Ер1 і Ток1; Ер2 і Ток2).

Таблиця 11.26

Розрахунок повернення кредиту акціонерним товариством «Дніпроважпапірмаш»

Показник 1998 р. 1999 р.< /p> 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. Усього
Обсяг продажу:

гофрокартону, тис. м2

5362,5

31400

32000

32000

?

гофроящиків, тис. м2 ? ? ? ? 19800 29000 29600 29600 108 000
Виторг від реалізації виробів, грн. 4 100 061 22 513 800 22 944 000 15 661 800 22 939 000
Поточні витрати (собівартість річного обсягу продукції) 3 364 700 19 686 050 19 952 000 19 952 000 13 618 440 20 231 320 20 358 880 20 358 880 137 522 270
Прибуток від продажу продукції, грн. 735 361 2 827 750 2 992 000 2 992 000 2 043 360 2 707 680 3 054 720 3 054 720 20 407 591
Кредити банку, грн. 4 067 397 ? ? ? 3 081 475 ? ? ? 7 148 872
Плата за кредит, грн. 813 480 813 480 ? ? 616 295 616 295 ? ? 2 859 550
Сума поверненого кредиту, грн. ? 2 033 699 2 033 698 ? ? 1 540 738 1 540 737 ? 7 148 872
Сплата процентів за користування кредитом, грн. 813 480 813 480 ? ? 616 295 616295 ? ? 2 859 550

Користуючись даними табл. 11.26, обчислимо виокремлені показники ефективності новостворюваного виробництва в АТ «Дніпроважпапірмаш»:

Ер1 = 3054720 / 7148872 = 0,43;

Ер2 = 3054720 / (7148872 + 2859550) = 0,31;

Ток1 = 7148872 / 3054720 = 2,3 року;

Ток2 = (7148872 + 2859550) / 3054720 = 3,3 року.

Розраховані показники є істотно ліпшими за відповідні середні показники інвестиційних проектів у промисловості України. Отже, інвестиційний проект організації виробництва гофрокартону й гофротари в АТ «Дніпроважпапірмаш» ім. Артема є економічно ефективним.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування (Покропивний С. Ф.)