Головна Головна -> Підручники -> Підручник Місцеві фінанси (Гапонюк М. А., Яцюта В. П.) скачати онлайн-> 3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Тема 1. Місцеві фінанси в складі

фінансової системи України

1. Чому місцеві фінанси є складовою частиною загальнодер­жавних фінансів?
2. Які об’єктивні передумови виникнення місцевих фінансів?
3. Назвіть чинники, що зумовлюють необхідність місцевих фінансів.
4. Охарактеризуйте сферу фінансових відносин, що виникають на місцевому рівні.
5. Назвіть склад місцевих фінансів.
6. Охарактеризуйте сутність фінансової політики і роль місцевих органів влади в її реалізації.
7. Які основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації фінансової політики держави?
8. Дайте характеристику фінансовому механізму на місцевому рівні.
9. З яких складових елементів формується фінансовий механізм органів самоврядування?
10. Назвіть методи фінансового планування та охарактеризуйте їх.
11. Назвіть основні фінансові показники, нормативи, стимули, які використовуються на місцевому рівні.
12. Яким чином здійснюється управління фінансами на місцевому рівні?
13. Яку роль відіграють місцеві фінанси в соціальному й економічному розвитку регіонів?

Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна

ланка місцевих фінансів

1. Чому місцеві бюджети є основною складовою місцевих фінансів?
2. Дайте характеристику бюджетним відносинам, які виникають у процесі формування та використання бюджетів різних рівнів місцевої влади.
3. Охарактеризуйте види місцевих бюджетів, які формуються і використовуються в Україні.
4. Назвіть права та обов’язки місцевих органів влади й управлін­ня, що виникають у процесі формування та використання бюд­жету.
5. Який порядок складання проектів місцевих бюджетів.
6. Охарактеризуйте взаємозв’язок місцевих бюджетів з проектом державного бюджету та планами соціального та економічного розвитку регіонів.
7. Назвіть форми фінансового регулювання місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин.
8. Розкажіть про порядок змін, які вносяться в призначені бюд­жетні асигнування.
9. Яка роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів?

Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

1. Назвіть джерела доходів місцевих бюджетів.
2. Охарактеризуйте склад, структуру та динаміку доходів міс­цевих бюджетів.
3. Назвіть методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.
4. У чому суть податкових методів формування доходів місцевих бюджетів?
5. Визначте суть неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів.
6. Охарактеризуйте загальнодержавні податки і збори та нор­мативи відрахувань, які закріпляються за місцевими бюджетами.
7. Перелічіть місцеві податки і збори, які справляються на території України.
8. Яким чином здійснюється розподіл доходів між місцевими бюджетами різних рівнів?
9. Дайте характеристику закріпленим і регулюючим доходам.
10. Яку роль відіграють субсидії, субвенції і дотації в збалансуванні бюджетів різних рівнів.
11. Як здійснюється підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів?

Тема 4. Планування і порядок фінансування

видатків місцевих бюджетів

1. Назвіть склад та структуру видатків місцевих бюджетів.
2. У чому полягає суть кошторисного фінансування?
3. Дайте характеристику показникам, що лежать в основі кошторисних витрат.
4. Які основні напрями вдосконалення бюджетного плану­вання?
5. Охарактеризуйте порядок планування витрат на школи та групи продовженого дня.
6. Назвіть особливості планування видатків на школи-інтер­нати та дошкільні установи.
7. Який порядок планування та фінансування закладів охорони здоров’я?
8. Розкрийте особливості планування і фінансування видатків на культурно-освітні установи.
9. Охарактеризуйте особливості фінансування підприємств ко­му­нальної форми власності.
10. Як здійснюється поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконанням робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на господарській основі?

Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

1. Сутність міжбюджетних відносин в Україні.
2. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості.
3. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування.
4. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань.
5. Використання в процесі виконання бюджету різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами.
6. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом.
7. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості.
8. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.
9. Порядок розрахунку дотації загального вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету та бюджетів міст Києва і Севастопо ля.
10. Суперечності в побудові взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.
11. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Ук­раїні.

Тема 6. Управління фінансами та фінансовий

контроль на регіональному рівні

1. Розкрийте особливості управління фінансами на місцевому рівні.
2. Які особливості управління фінансами в бюджетній та виробничій сферах?
3. Покажіть роль фінансових відділів, управлінь, податкових інспекцій та Державного казначейства в управлінні фінансами регіонів.
4. Розкрийте суть фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління.
5. Охарактеризуйте організацію фінансового контролю на регіональному рівні.
6. Як фінансові органи контролюють використання грошових фондів, виділених на освіту.
7. Охарактеризуйте особливості контролю фінансових органів за використанням грошових фондів, виділених на охорону здоров’я.
8. Які особливості фінансового контролю в установах культури?
9. Організація фінансового контролю на підприємствах комунальної форми власності.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств

комунальної власності

1. Розкрийте суть фінансів підприємств комунальної форми власності.
2. Покажіть, що фінанси підприємств комунальної форми власності є складовою місцевих фінансів.
3. Назвіть особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад і структуру.
4. Дайте економічну характеристику складу та структурі гро­шових надходжень на підприємствах комунальної форми влас­ності.
5. Який порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств комунальної форми власності?
6. Розкрийте економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності, опишіть механізм його розподілу.
7. Дайте загальну характеристику системи оподаткування підприємств комунальної форми власності і назвіть нормативи відрахувань цих підприємств до цільових державних фондів.
8. У чому сутність оборотних коштів підприємств комунальної форми власності та джерела їх формування?
9. Охарактеризуйте діючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів комунальних підприємств.
10. У чому виражається необхідність і значення оцінки фінансового стану комунальних підприємств?
11. Які існують показники і методи оцінювання фінансового стану комунальних підприємств?

Тема 8. Основи організації фінансів

місцевих органів влади в зарубіжних країнах

1. Європейська хартія про місцеве самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.
2. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування.
3. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів.
4. Види, принципи та інструменти взаємодії Державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
5. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання.
6. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.
7. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Місцеві фінанси (Гапонюк М. А., Яцюта В. П.)