Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси зарубіжних корпорацій - (Суторміна В.М., Федосов В.М.) скачати онлайн-> МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Тема 1. Сутність, функції та управління фінансами зарубіжних корпорацій


Читачам слід зрозуміти, що коло та специфічність відносин, про які йдеться, пов’язані з функціонуванням корпорації як одного із суб’єктів ринку. Ці відносини оформлюються договорами або угодами, тобто мають юридичну силу. Корпорація укладає угоди про формування капіталу, залучення фінансових ресурсів на визначений термін з інвестиційними та комерційними банками; її цінні папери проходять на фондовій біржі лістинг. Корпорація страхує своє майно, бере обладнання в лізинг, надає комерційного кредиту споживачам та користується комерційним кредитом постачальників, виплачує дивіденди акціонерам, платить державі податки.

У процесі вивчення корпоративних фінансів опановують логіч­ні поняття, категорії, абстракції відносин. Відправною категорією тут є акція — економічна «клітина» корпорації; у ній закладено всі особливості розвитку фінансів акціонерного това­риства. Акція як абстракція виражає економічні відносини з приводу формування акціонерного капіталу. Вона уможливлює появу боргових зобов’язань корпорації — облігацій, які також уособлюють економічні відносини стосовно формування капіталу корпорації. Капітал як власність відокремлюється від капіталу як функції. Рух акціонерного капіталу та боргових зобов’язань створює складнішу категорію — функціонуючий капітал корпорації, який у свою черг у породжує наступну складну категорію — інвестиції корпорації. Усі розглядувані відносини взаємозв’язані та взаємозумовлені і становлять синтетичну категорію «фінанси корпорації».

Корпоративні фінанси виконують дві функції: по-перше, забезпечують формування капіталу, що складається з акціонерного капіталу та фінансових фондів, залучених у борг (пасивів), по-друге, розподіл капіталу, напрям вкладень (формування активів). Перша функція прагматично стосується фінансової політики корпорації, а друга — інвестиційної політики. У свою чергу політика, що проводиться корпорацією, залежить від фінансового зовнішнього середовища, державного регулювання, кон’юнктури внутрішнього та світового ринків, світової політики та міжнародних відносин.

Треба усвідомити, що корпорація здійснює підприємницьку діяльність у певному фінансовому зовнішньому середовищі, насамперед — це ринок капіталів, попит на капітал та його пропонування, що визначають процентні ставки, а вони у свою чергу позначаються на можливості корпорації залучати капітал.

На підприємництво впливають податки, митна політика, розвиток реклами. Слід розуміти, що корпорація не може діяти на це середовище, а здатна лише сприймати його як таке й ураховувати його вплив на свою діяльність.

Капітал корпорації перебуває в постійному русі. Американські економісти ввели поняття вартісного циклу, відправною точкою якого є конкурентна позиція корпорації. Усі наступні цикли пов’я­зані з рухом фінансових фондів, що він забезпечує покращання конкурентної позиції. Частина прибутку — нерозподілений прибуток — разом з фондом амортизації формує внутрішній грошовий потік. Прибуток корпорації підтримує також високі ціни на акції та облігації корпорацій, що у свою чергу забезпечує доступ на фондовий ринок та полегшує розміщення нових емісій. У такий спосіб формується потік зовнішніх джерел фінансування. І нареш­ті, остання стадія вартісного циклу полягає у формуванні фінансового фонду, який спрямовується на створення умов для поліпшення конкурентної позиції. Схему руху фондів наведено в: Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — С. 157, а також у: Хэлферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1996. — С. 379.

Треба розуміти принципи фінансового менеджменту та його основні цілі.

Правове становище корпорації визначається законодавством країни. Усі фінансові відносини корпорації з іншими суб’єктами оформлюються юридично через укладання угод. На це зверніть особливу увагу — усі відносини мають юридичну силу, тому в разі порушення однією зі сторін умов договору можливі позови до судових органів різного рівня.

Семінарське заняття

План

Сутність і функції фінансів корпорацій.

Фінансове зовнішнє середовище, його вплив на політику корпорацій.

Рух капіталу корпорації. Фінансовий менеджмент.

Правове положення корпорації.

Література

Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993. — С. 154—158.

Бредли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. — М.: Олимп-Бизнес, 1997. — С. 3—10.

Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финан­сов. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2000. — С. 27—45.

Самостійна та індивідуальна робота

Теми рефератів (з доданим списком літератури)

1. Управління фінансами корпорації.

Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. — М.: Финансы, 1997. — С. 10—41.

Шим Д. К., Сигел Дж. Г. Финансовый менеджмент. — М.: Филинъ, 1996. — С. 105—119.

2. Правовий статус корпорації.

Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. С. Корпорации и ценные бумаги по праву России и США. — М.: Зерцало, 1997. — С. 15—27.

Акционерный Закон Федеративной Республики Германии от 1965 го­да. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью // Сб. зарубеж. законодательства / Сост. В. А. Туманов. — М.: БЕК, 1995.

Закон Франции о торговых товариществах. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью // Сб. зарубеж. законодательства / Сост. В. А. Туманов. — М.: БЕК, 1995.

Питання для самоперевірки знань

Предмет дисципліни «Фінанси зарубіжних корпорацій».

Основні суб’єкти економічної діяльності, з якими корпорація підтримує відносини.

Функції корпоративних фінансів. Розкрийте їх зміст.

Чому економічні відносини корпорації із суб’єктами економічної діяльності мають бути юридично оформленими?

Дайте визначення поняття «вартісний цикл корпорації».

Дайте визначення поняття «конкурентна позиція корпорації».

Що таке спіраль вартісного циклу висхідного типу; низхідного типу?

Назвіть основні принципи управління фінансами зарубіжних корпорацій.

Обґрунтуйте необхідність існування законодавства, що регулює діяльність корпорації та захищає права акціонерів і кредиторів.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси зарубіжних корпорацій - (Суторміна В.М., Федосов В.М.)