Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси зарубіжних корпорацій - (Суторміна В.М., Федосов В.М.) скачати онлайн-> Тема 2. Корпорація як суб’єкт права

Тема 2. Корпорація як суб’єкт права


У країнах з розвинутою ринковою економікою корпорація є суб’єктом права. Варто наголосити, що підприємницька та фінансова діяльність корпорації (і інших форм організації підприєм­ництва і капіталу) регламентується законодавчо. Студент повинен знати основні принципи законів про корпорацію за романо-германським (континентальним) і англосаксонським (загальним) правом, розуміти, що інтеграція та глобалізація економіки впливає на розвиток законодавства.

Корпорація або компанія є юридичною особою. Це — штучна конструкція, яка володіє правосуб’єктністю. Головним принципом корпорації є обмежена відповідальність акціонерів за її зобов’язаннями. Потрібно знати види корпорацій, а також порядок їх створення та реєстрації.

Згідно із законодавством підприємства можуть у своїй господарській діяльності об’єднуватися, у результаті чого утворюються групи компаній, об’єднання підприємств. Потрібно знати прин­ципи залежності між ними — субординації та координації, організацію системи участі.

Слід звернути увагу на сутність оффшорного бізнесу, створення оперативно-холдингових компаній та організацію управління ними. У країнах з розвинутою ринковою економікою введене жорстке антиоффшорне регулювання, а податкове законо­давство обмежує надання пільг за доходами, які отримано за участі оффшорних компаній. Студент має вміти пояснити причини застосування таких законів.

Треба знати органи управління корпорацією за англосаксонським та континентальним правом і, відповідно, обов’язки посадових осіб.

Акціонери та кредитори корпорації забезпечують формування її капіталу: акціонери через купівлю акцій, кредитори — купівлю облігацій або надання позики. У законах про корпорації є статті про захист прав акціонерів та кредиторів; слід ознайомитися з їх змістом.

Корпорація є учасником ринкових відносин. Потрібно знати визначення договору, види договорів; розуміти сутність категорій «правоздатність» (здатність особи [фізичної] бути суб’єктом права та обов’язків) і «дієздатність» (можливість особи своїми діями набувати прав і виконувати обов’язки). В юридичної особи, тобто в корпорації, правоздатність і дієздатність збігаються. Слід звернути увагу на джерела господарських договорів.

У законодавстві відокремлено поняття «неплатоспроможність» і «банкрутство»; потрібно знати цілі запровадження законів про неплатоспроможність.

Питання для самоперевірки знань

1. Назвіть джерела правового регулювання діяльності корпорації в романо-германському (континентальному) та в англосаксонському (загальному) праві.

2. Як розвивалося законодавст во про корпорації (компанії) у Великобританії, США?

3. Як розвивалося законодавство про корпорації (компанії) у Фран­ції, Німеччині?

4. Назвіть головні ознаки акціонерного товариства, наведені в законодавстві.

5. Які документи потрібні для створення та реєстрації корпорації?

6. Охарактеризуйте холдинги в оффшорних зонах.

7. Чим пояснити введення в США та країнах ЄС жорсткого антиоффшорного та антитрансфертного законодавства?

8. Чому в законодавстві про корпорації захищають права акціонерів та кредиторів?

9. Дайте визначення поняття «договір» у західному законодавстві.

10. Що таке «правоздатність» та «дієздатність»?

11. Назвіть джерела господарських договорів.

12. Визначте сутність понять «неплатоспроможність» та «банкрутство».

13. Які основні цілі запровадження законів про неплатоспроможність?

Самостійна та індивідуальна робота

Студентам пропонується написати доповідь або реферат на тему: «Розвиток законодавства про корпорації в країнах з розвинутою ринковою економікою». Можна підготувати доповідь, не конкретизуючи якусь певну країну, або за законодавством окремої держави: Великобританії, США, Німеччини, Франції.

Література

Полковников Г. В. Английское право о компаниях. — Закон и практика. — М.: НИМП, 2000.

Батлер У. Э., Гаши-Батлер М. С. Корпорации и ценные бумаги по праву России и США. — М.: Зерцало, 1997.

Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью. — М.: БЕК, 1995.

Кулагин М. И. Предпринимательство и право: опыт Запада. — М.: Дело, 1992.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси зарубіжних корпорацій - (Суторміна В.М., Федосов В.М.)