Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.) скачати онлайн-> 2.3. Плани семінарських занять

2.3. Плани семінарських занять


Тема 1. Сутність фінансів та їх роль у ринковій економіці

План

1. Предмет науки про фінанси.

2. Сутність фінансів як історичної та економічної категорії.

3. Суспільне призначення фінансів і їх об’єктивна необхідність в умовах товарного виробництва.

4. Специфічні ознаки фінансів і їх взаємозв’язок з іншими вартісними економічними категоріями.

5. Функції фінансів.

6. Вплив фінансів на суспільне виробництво та їх роль у ринковій економіці.

Тема 2. Фінансова система

План

1. Сутність фінансової системи та її внутрішня структура.

2. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи.

3. Правове регулювання фінансових відносин.

4. Управління фінансовою системою. Суб’єкти управління фінансами в Україні, їх функції.

5. Роль фінансової системи у забезпеченні умов економічного зростання держави.

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

План

1. Фінансова політика як важлива складова економічної і соціальної політики держави.

2. Завдання і принципи фінансової політики.

3. Типи фінансової політики, їх характеристика.

4. Сутність і роль фінансового механізму, його структура.

5. Фінансове планування: сутність, принципи, методи, завдання.

6. Зведені та індивідуальні фінансові плани.

7. Зміст фінансового контролю, його призначення. Види, форми і методи фінансового контролю.

Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів

План

1. Сутність фінансів господарських суб’єктів і характеристика грошових потоків, що визначають їх зміст.

2. Принципи організації фінансової діяльності підприємств:

а) комерційний розрахунок;

б) неприбуткова діяльність;

в) кошторисне фінансування.

3. Фінансові ресурси підприємства.

4. Класифікація доходів і видатків підприємства.

5. Особливості організації і функціонування фінансів господарських суб’єктів різних форм власності та видів діяльності.

6. Управління процесами формування і використання фінансових ресурсів го сподарських суб’єктів.

Тема 5. Державні фінанси

План

1. Сутність і призначення державних фінансів.

2. Склад і структура державних фінансів, характеристика їх грошових потоків.

3. Державні фінанси як інструмент регулювання економіки.

4. Державні доходи і джерела їх формування.

5. Державні витрати, їх класифікація.

6. Проблеми державних фінансів у період ринкової трансформації економіки і забезпечення фінансової стабілізації.

Тема 6. Податки і податкова система

План

1. Економічний зміст податків та їх призначення.

2. Розвиток податкових теорій у фінансовій науці.

3. Функції податків.

4. Класифікація податків, її ознаки.

5. Елементи системи оподаткування.

6. Податкова система: поняття, основи побудови.

7. Порівняльний аналіз податкової системи України та зарубіжних країн.

8. Податкова політика.

Тема 7. Бюджет і бюджетна система

План

1. Бюджет як економічна і правова категорія, його функції і призначення.

2. Бюджетний механізм регулювання економічних і соціальних процесів у державі.

3. Бюджетна система: поняття і принципи побудови.

4. Бюджетна система України.

5. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

6. Міжбюджетні відносини. Види міжбюджетних трансфертів.

7. Бюджетний процес і його складові етапи.

8. Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.

Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету

План

1. Економічна сутність доходів бюджету і джерела їх формування.

2. Видатки державного бюджету, їх класифікація.

3. Склад і структура доходів і видатків державного бюджету України.

4. Бюджетний дефіцит: поняття і причини виникнення.

5. Джерела покриття бюджетного дефіциту і шляхи його скорочення.

Тема 9. Місцеві фінанси

План

1. Сутність і призначення місцевих фінансів.

2. Складові місцевих фінансів.

3. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

4. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

Тема 10. Державні цільові фонди

План

1. Необхідність створення державних цільових фондів і принципи їх організації.

2. Пенсійний фонд.

3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Тема 11. Державний кредит і державний борг

План

1. Економічна сутність і роль державного кредиту.

2. Функції державного кредиту.

3. Види і форми державного кредиту.

4. Державний борг і механізм його формування.

5. Вплив державного боргу на фінансове становище держави.

6. Управління державним боргом і його обслуговування.

Тема 12. Страхування і страховий ринок

План

1. Економічна природа і сутність страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

2. Функції страхування.

3. Класифікація страхування.

4. Форми організації страхового фонду.

5. Поняття і організація страхового ринку.

Тема 13. Фінансовий ринок

План

1. Призначення фінансового ринку й економічні передумови його функціонування.

2. Суб’єкти фінансового ринку.

3. Структура фінансового ринку:

а) ринок грошей;

б) ринок кредитних ресурсів;

в) ринок цінних паперів;

г) ринок фінансових послуг.

4. Формування і розвиток фінансового ринку в Україні.

Тема 14. Міжнародні фінанси

План

1. Сутність і призначення міжнародних фінансів.

2. Фінансова діяльність міжнародних організацій (ООН та ЄС).

3. Міжнародні фінансові інституції, їх завдання і сфери діяльності:

а) Міжнародний валютний фонд (МВФ);

б) Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР);

в) Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР);

г) Інші міжнародні фінансові інституції.

4. Міжнародний фінансовий ринок:

а) валютний ринок;

б) міжнародний ринок кредитних ресурсів;

в) міжнародний ринок цінних паперів.

5. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями і міжнародними фінансовими інституціями.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)