Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.) скачати онлайн-> 2.4. Запитання для перевірки знань з тем курсу

2.4. Запитання для перевірки знань з тем курсу


Тема 1. Сутність фінансів, їх функції і роль

1. У чому полягає економічна сутність фінансів?

2. Яка об’єктивна необхідність фінансів у суспільному виробництві?

3. Які специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення?

4. Охарактеризуйте взаємозв’язок між фінансами і грошима, яке зна­чення для фінансових відносин має дотримання закону грошового обігу?

5. Охарактеризуйте теоретичні основи вчення про фінанси.

6. Дайте характеристику фінансових категорій як форми наукового пізнання сутності фінансових відносин.

7. Охарактеризуйте взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями (грошима, ціною, кредитом, заробітною платою).

8. Дайте характеристику функцій фінансів як виявлення їх найважливіших ознак, властивостей і суспільного призначення.

9. Охарактеризуйте форми фінансового забезпечення відтворювального процесу.

10. Охарактеризуйте роль фінансів у формуванні й розвитку ринкової економіки.

Тема 2. Фінансова система

1. Дайте визначення фінансової системи й охарактеризуйте теоретичні основи її побудови.

2. Дайте характеристику сфер та ланок фінансової системи.

3. Охарактеризуйте правову та організаційну основу фінансової системи.

4. Охарактеризуйте управлінські функції окремих органів державної влади України.

5. Розкрийте роль фінансової системи у забезпеченні умов економічного зростання.

Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

1. Охарактеризуйте сутність фінансової політики як складової економічної і соціальної політики держави.

2. Які основні загальні принципи, напрямки і завдання фінансової політики України на сучасному етапі?

3. Яке значення має фінансова політика для забезпечення фінансової стабільності у державі?

4. Дайте характеристику фінансового механізму як сукупності економіко-організаційних і правових форм і методів управління фінансовою діяльністю держави.

5. З яких складових елементів формується фінансовий механізм держави, їх характеристика?

6. Охарактеризуйте сутність фінансового планування, систему фінансових планів і основні зміни у фінансовому плануванні при переході до ринкової економіки.

7. Що таке баланс фінансових ресурсів і витрат держави і яке його призначення?

8. У чому сутність і необхідність фінансового менеджменту?

9. Охарактеризуйте управління грошовими позиками.

10. Розкрийте зміст менеджменту державних фінансів, фінансового менеджменту підприємницьких структур, податкового менеджменту.

11. Охарактеризуйте зміст і форми фінансового контролю.

12. Охарактеризуйте фінансове право як регулятор фінансових відносин.

13. Розкрийте правові засади організації фінансових відносин та охарактеризуйте розвиток фінансового законодавства в Україні у період формування ринкових відносин.

Тема 4. Фінанси господарських суб’єктів

1. Розкрийте сутність фінансів господарських суб’єктів.

2. Дайте економічну характеристику складу і класифікації грошових надходжень підприємств, поділу їх на власні і залучені.

3. Охарактеризуйте діючий порядок розподілу виручки від реалізації продукції, робіт і послуг підприємств.

4. Розкрийте економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємства та механізм його розподілу.

5. Дайте загальну характеристику системи оподаткування підприємств. Назвіть діючі нині в Україні податкові платежі й відрахування підприємств у цільові державні фонди.

6. Охарактеризуйте сутність оборотних коштів і джерела їх формування.

7. Охарактеризуйте систему кредитування господарської діяльності.

8. Охарактеризуйте існуючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів.

9. Розкрийте зміст, мету і завдання фінансового планування на підприємстві.

10. У чому проявляється необхідність і значення оцінки фінансового стану підприємств, її показники й методи визначення?

11. Дайте характеристику фінансових відносин суб’єктів господарювання різних форм власності.

12. У чому полягає зміст фінансових відносин приватизації державних підприємств?

Тема 5. Державні фінанси

1. Що розуміється під поняттям публічного фінансового господарства і державних фінансів?

2. Охарактеризуйте склад і структуру державних фінансів, грошових потоків.

3. Дайте характеристику державних доходів і державних витрат як основоположних категорій державних фінансів.

4. Дайте характеристику сутності фінансових ресурсів, їх структури.

5. Назвіть склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів загальнодержавного й місцевого значення.

6. Охарактеризуйте державні фінанси як інструмент регулювання економіки.

7. У чому сутність кейнсіанської бюджетної політики стабілізації економіки і стимулювання економічного зростання?

8. Охарактеризуйте проблеми державних фінансів у період трансформації економіки.

9. У чому виявляється сутність кризи державних фінансів і шляхи фінансової стабілізації?

Тема 6. Податки і податкова система

1. У чому полягає об’єктивна необхідність податків, їх соціально-економічна сутність і функції?

2. Охарактеризуйте механізм оподаткування.

3. Дайте характеристику класифікації податків, її ознаки.

4. Назвіть види прямих і непрямих податків.

5. Охарактеризуйте сутність податкової системи та її місце в економічній системі держави.

6. Обґрунтуйте наукові основи побудови податкової системи. Податкова концепція А. Лаффера та її значення для побудови науково-обґрунтованої податкової системи держави.

7. Дайте характеристику податкової системи України та основних етапів її становлення.

8. Якими законами та іншими нормативними актами регулюється функціонування податкової системи України?

9. Дайте загальну характеристику Податкового кодексу України, розкрийте його роль в економіці держави.

10. Охарактеризуйте поняття, сутність, завдання і принципи податкової політики.

11. У чому полягають особливості податкової політики України на сучасному етапі реформування економіки?

Тема 7. Бюджет і бюджетна система

1. Охарактеризуйте бюджет як економічну і правову категорію.

2. Дайте загальну характеристику Бюджетного кодексу України, розкрийте його роль в економіці держави.

3. Охарактеризуйте бюджетний устрій та бюджетну систему України і принципи її побудови.

4. У чому полягає бюджетне регулювання і механізм його здійснення?

5. Розкрийте зміст бюджетного процесу і стан його організації в Україні на сучасному етапі.

6. Дайте характеристику касового виконання дохідної і видаткової частини державного і місцевих бюджетів.

7. Охарактеризуйте бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.

Тема 8. Доходи і видатки державного бюджету

1. Охарактеризуйте економічну сутність доходів і видатків

бюджету.

2. Дайте характеристику доходів Державного бюджету України, загального і спеціального фондів Державного бюджету України.

3. Розкрийте зміст фінансування Державного бюджету України за типом боргового зобов’язання.

4. Охарактеризуйте видатки та кредитування загального фонду Дер­жавного бюджету України.

5. Охарактеризуйте видатки спеціального фонду Державного бюдже­ту України.

6. Дайте характеристику міжбюджетним взаємовідносинам в Україні.

7. Охарактеризуйте розмежування видатків бюджету між державним та місцевими бюджетами.

8. Охарактеризуйте взаємовідносини Державного бюджету України з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

9. Дайте характеристику механізму планування і фінансування за державним бюджетом видатків на соціальний захист населення, заклади соціально-культурної сфери, народне господарство, оборону і державне управління.

10. Охарактеризуйте проблему дефіциту державного бюджету: поняття, причини виникнення і джерела його покриття.

Тема 9. Місцеві фінанси

1. Розкрийте суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-терито­ріальних формувань в умовах ринкових відносин.

2. Якими фінансовими ресурсами розпоряджаються органи місцевого самоврядування?

3. Розкрийте склад і структуру доходів і видатків місцевих бюджетів.

4. Дайте характеристику механізму планування і фінансування видатків по місцевих бюджетах.

5. Розкрийте зміст фінансів суб’єктів господарювання комунальної форми власності (комунальних підприємств).

Тема 10. Державні цільові фонди

1. Обґрунтуйте необхідність створення та призначення державних цільових фондів.

2. Охарактеризуйте принципи організації державних цільових фондів та їх значення для забезпечення системи соціального страхування.

3. Охарактеризуйте джерела формування доходів і напрямки видатків Пенсійного фонду; Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Тема 11. Державний кредит і державний борг

1. Охарактеризуйте соціально-економічну сутність державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави та в покритті бюджетного дефіциту.

2. Перелічіть форми державного внутрішнього і зовнішнього кредиту і дайте їм характеристику.

3. Розкрийте поняття державного боргу і джерела його погашення.

4. Які є форми управління державним боргом?

5. У чому полягає сутність і складність вирішення проблеми покриття внутрішнього і зовнішнього державного боргу в Україні у період формування ринкових відносин, а також проблеми так званого «нульового» варіанта в покритті зовнішнього державного боргу колиш­нього СРСР?

Тема 12. Страхування і страховий ринок

1. Охарактеризуйте соціально-економічну сутність, об’єктивну необхідність і роль майнового та особистого страхування у забезпеченні безперервності суспільного виробництва.

2. Які форми і методи страхового захисту, система страхових фондів, принципи обов’язкового і добровільного страхування?

3. Охарактеризуйте класифікацію страхування за об’єктами і за ознакою ризику.

4. Розкрийте поняття страхової послуги як елемента страхового ринку.

5. Охарактеризуйте сутність, умови, види, форми і роль страхування:

а) майна юридичних і фізичних осіб;

б) особистого;

в) кредитних і фінансових ризиків;

г) медичного;

д) цивільної відповідальності;

е) екологічного;

є) перестрахування.

6. Дайте характеристику фінансових відносин страхових компаній.

7. Що ви розумієте під поняттям «страховий ринок» і його організаційною структурою?

8. Розкрийте зміст державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

9. Який стан розвитку страхового ринку в Україні на сучасному етапі?

Тема 13. Фінансовий ринок

1. У чому полягає сутність фінансового ринку і його роль в мобілізації і розподілі фінансових ресурсів?

2. Охарактеризуйте класифікацію фінансових ринків.

3. Які ви знаєте цінні папери ? Дайте їм характеристику.

4. Що ви знаєте про правове регулювання фінансового ринку?

5. Дайте характеристику змісту і складу інфраструктури фінансового ринку.

6. Охарактеризуйте природу і роль фінансових інститутів в економіці.

7. Що ви знаєте про ризик і ціну капіталу?

8. Які ви знаєте фінансові інструменти грошового ринку як складової фінансового ринку?

9. Розкрийте зміст ринку капіталів (фондового ринку).

10. Розкрийте сутність, основи організації і діяльності фондової біржі.

11. Чим зумовлена необхідність державного регулювання ринку цінних паперів і якими методами воно здійснюється в Україні?

12. Охарактеризуйте сучасний стан і перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

Тема 14. Міжнародні фінанси

1. Розкрийте сутність призначення і роль міжнародних фінансів.

2. Охарактеризуйте світові фінансові потоки.

3. У чому полягає сутність міжнародної фінансової інтеграції та її впливу на фінансові інтереси країн і регіонів.

4. Назвіть міжнародні фінансові інституції і охарактеризуйте їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів.

5. Охарактеризуйте співпрацю України з міжнародними фінансовими інституціями.

6. Дайте характеристику міжнародному фінансовому ринку і його окремим складовим підсистемам: міжнародному ринку грошей (валютний ринок); міжнародному ринку кредитних ресурсів; міжнародному ринку цінних паперів.

7. Охарактеризуйте міжнародні розрахунки, їх державне регулювання і вплив на фінансово-економічний стан держави.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)