Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.) скачати онлайн-> 5. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5.1. Організація поточного контролю(для студентів денної і вечірньої форм навчання)

5. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5.1. Організація поточного контролю(для студентів денної і вечірньої форм навчання)


Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) з допомогою контролю активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

2) через виконання двох модульних завдань.

Максимальна сума балів поточного контролю — 40 балів, які розподіляються у такий спосіб: активність роботи протягом семестру не може перевищувати 20 балів; контроль за виконанням модульних завдань — не більше 20 балів.

Система оцінювання активності роботи:

а) письмовий контроль — 0; 1; 2; 3 бали;

б) відповідь з питань семінарів — 0; 1; 2; 3 бали;

в) бліц-опитування — 0,5; 1 бали;

г) змістовні доповнення під час обговорення питань семінарів — 0,5 бала;

д) підготовка та презентація реферату — 2; 2,5; 3 бали;

е) міні-лекція з проблемних питань — 4; 4,5; 5 балів;

є) складання комплексного фінансового кросворду — 4; 4,5; 5 балів;

ж) складання тематичного фінансового кросворду — 2; 2,5; 3 бали;

з) складання тематичних тестів — 3; 3,5; 4 бали;

Пункти г) — з) — на вибір студента.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів за такою шкалою:

0—2 3—7 8—12 13—17 18—20
0 5 10 15 20

Студент, який отримав менше, ніж 20 балів за активну роботу протягом семестру, додатково отримує 5 балів у разі виконання всіх наступних умов:

— 75 % відвідування занять;

— відсутності незадовільних оцінок за усні відповіді;

— наявності хоча б однієї усної відповіді, оціненої позитивно.

Вимоги щодо активності роботи студентів

Письмовий контроль. Оперативний письмовий контроль про­водиться протягом 10—15 хвилин на початку або наприкінці семінару з теми, що готувалася або розглядалася на даному семінарі. Кількість питань (тестів) в одному блоці визначає викладач.

Бліц-опитування. Викладач на семінарських заняттях може проводити бліц-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів групи. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення фінансів; назвати функції податків; перерахувати види боргових цінних паперів).

При бліц-опитуванні кожен студент має право відповісти лише один раз.

Модульний контроль здійснюється у два етапи у вигляді контрольної роботи. І модуль — Блок «Загальнотеоретичні основи фінансів», ІІ модуль — «Державні фінанси». Викладач, що проводить проміжний контроль, формує варіанти завдань. До модульного контролю можуть включатися теми, які винесені для самостійної роботи. Тривалість одного модуля — 1 академічна година. Система оцінок за модуль — 0, 5, 10 балів. У разі використання незадоволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед модульним контролем. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на першому чи другому модульному контролі, він має право звернутись до викладача і написати відповідні контрольні завдання протягом семестру, але не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Якщо студент за семестр не набрав 20 балів із 40, він не допускається до іспиту з дисципліни «Фінанси». Недопуск студентів до складання семестрового іспиту з даної дисципліни здійснюється виключно за наказом ректора на підставі рішення кафедри та поданням декана факультету. Номер і дата цього наказу вноситься у відповідну заліково-екзаменаційну відомість проти прізвища студента.

Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вноситься до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну шкалу.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач.

Поточний контроль для студентів заочної форми навчання буде проводитися з 2003/2004 навчального року. Об’єктом поточного контролю є домашні письмові роботи. Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів (25, 30, 35, 40), вносяться до залікової або екзаменаційної відомості. За інших результатів у відомостях проставляється 0 (нуль) балів.



Популярні глави цього підручника:



Всі глави цього підручника:

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)