Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.) скачати онлайн-> 5.3. Порядок проведення семестрових іспитів та критерії оцінювання знань студентів

5.3. Порядок проведення семестрових іспитів та критерії оцінювання знань студентів


Підсумковий контроль

Результатом вивчення дисципліни «Фінанси» є іспит. Іспит проводиться за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії. Екзамени проводяться комісією у складі: лектор потоку, викладачі, що ведуть заняття. Склад комісії затверджується кафедрою.

Іспити в письмовій формі проводяться за єдиними білетами, які складаються кафедрою. Кожен білет має своєрідний номер, в якому вказується номер білета, ряд і місце в аудиторії, де проводиться іспит (наприклад, № 7 (5/4) — білет № 7, ряд 5, місце 4). Номер білета записується в екзаменаційну відомість та бланк письмової роботи. Білети нумеруються комісією, що приймає іспит.

Екзаменаційне завдання повинно виключно виконуватися студентами самостійно. Тому у разі використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує нульову оцінку.

По завершенні іспиту екзаменаційні роботи разом з білетами і заліковими книжками приймаються від кожного студента екзаменатором чи членом екзаменаційної комісії. Перевірка екзаменаційних робіт студентів проводиться в приміщенні університету. Перевірена робота підписується екзаменаційною комісією.

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та (у разі позитивної оцінки) в заліковій книжці студента. У відомості оцінка проставляється за 4-бальною та 100-бальною системою, наприклад, добре (75), у заліковій книжці — за 4-бальною.

Оголошення результатів іспиту і роздача залікових книжок здійснюється екзаменатором, як правило, у наступний день після іспиту, але не пізніше дня, що передує наступному іспиту за розкладом.

Перевірені екзаменаційні роботи передаються в деканат разом з оформленими екзаменаційними відомостями.

Оцінювання знань студентів, що складають іспит, здійснюється за 100-бальною шкалою з переведенням у традиційну 4-бальну шкалу для фіксації загальної оцінки.

Екзаменаційний білет складається із шести завдань. Максимальна кількість балів становить 60. Диференціація балів проводиться за шкалою: 10, 5, 0 балів.

Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) засвоєння основної та додаткової літератури.

Відповідь на питання оцінюється в 5 балів, якщо:

1) не розкрито хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);

2) при розкритті змісту питання зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 5 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним. Твердження, зазначені у відповіді не аргументовані;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Після перевірки відповідей на екзаменаційні завдання проводиться підсумовування балів за кожним з пунктів екзаменаційного білета. До суми балів з екзаменаційного білета додається сума балів поточного контролю, яка виставлена у відомості. Після чого загальна сума балів перераховується в екзаменаційну оцінку за такою шкалою:

«незадовільно» — менше 50 балів;

«задовільно» — 60, 55, 50 балів;

«добре» — 80, 75, 70, 65 балів;

«відмінно» — 100, 95, 90, 85 балів.

Результати іспиту доводяться до відома студентів лектором потоку. Місце і час підведення результатів іспиту оголошується на початку іспиту.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)