Головна Головна -> Підручники -> Підручник Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.) скачати онлайн-> 5.4. Питання для підготовки до іспиту

5.4. Питання для підготовки до іспиту


Предмет науки про фінанси. Суб’єкти й об’єкти фінансових відносин.

Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх виникнення.

Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв’язок з грошима.

Фінансові категорії.

Зв’язок фінансів з іншими вартісними економічними категоріями (ціною, заробітною платою, кредитом).

Функції фінансів, їх зв’язок. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.

Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність.

Вплив фінансів на суспільне виробництво (якісний і кількісний вплив, напрями впливу) та їх роль у ринковій економіці.

Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її внутрішньою будовою.

Взаємозв’язок між сферами і ланками фінансових відносин.

Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її організаційною структурою.

Органи управління та інституції фінансової системи: склад, функції і зв’язок зі сферами і ланками фінансової системи.

Поняття і завдання фінансової політики, її зв’язок з економічною політикою. Фінансова стратегія і фінансова тактика.

Характеристика типів фінансової політики.

Зміст напрямів фінансової політики. Характеристика сучасної фінансової політики України за її окремими напрямами.

Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.

Поняття фінансового механізму і його складові елементи. Зв’язок фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

Фінансові методи впливу на соціально-економічний розвиток держави.

Характеристика форм фінансового забезпечення розширеного відтворення.

Фінансове регулювання як підсистема фінансового механізму. Методи фінансового регулювання.

Фінансове планування: сутність, завдання, принципи і методи. Роль фінансового планування під час переходу до ринку.

Зміст і призначення фінансового контролю, його об’єкти і суб’єкти. Функції суб’єктів фінансового контролю.

Характеристика видів, форм і методів фінансового контролю.

Система фінансових планів, їх характеристика.

Управління фінансами і його види. Об’єкти і суб’єкти управління, функції останніх. Менеджмент державних фінансів. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур. Податковий менеджмент.

Характеристика фінансових важелів та стимулів як складових фінансового механізму. Фінансові показники. Фінансові норми і нормативи. Фінансові стимули.

Правове регламентування фінансових відносин та фінансової діяльності.

Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації.

Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб’єктів господарювання.

Порядок розподілу грошових надходжень від реалізації продукції, робіт і послуг.

Поняття фінансових ресурсів підприємств, характеристика їх складу.

Джерела формування фінансових ресурсів новостворюваних і функціонуючих підприємств.

Класифікація фінансових ресурсів.

Поняття доходів і витрат підприємства, їх класифікація.

Фінансові результати діяльності підприємств та макро- і мікроекономічні чинники, які їх визначають.

Особливості фінансів установ і організацій соціальної сфери.

Характеристика методів організації фінансової діяльності підприємств (принципи, мета, зміст і роль кожного методу).

Особливості організації і функціонування фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності.

Сутність державних фінансів, їх призначення і роль.

Становлення і розвиток державних фінансів України.

Фінансові ресурси держави, їх склад і джерела формування.

Фінансові методи державного регулювання економіки.

Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків.

Класифікація податків за різними ознаками. Характеристика податків, виділених у процесі їх класифікації.

Прямі і непрямі податки, їх сутність, переваги і недоліки.

Елементи системи оподаткування.

Взаємозв’язок між такими поняттями, як податки, податкова система і податкова політика.

Сутність і наукові принципи побудови податкової системи.

Податкова система України, її характеристика і принципи побудови.

Становлення та розвиток податкової системи України, її сучасний стан.

Економічний зміст, форма і матеріальне втілення бюджету. Відмінності бюджету від інших ланок фінансової системи.

Функції бюджету як економічної категорії.

Місце бюджету у розподілі вартості ВВП і шляхи його впливу на цей розподіл.

Державний бюджет як універсальний інструмент контролю і основний фінансовий план держави.

Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави.

Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови.

Ієрархічна будова бюджетної системи України.

Бюджетний устрій, його сутність і основи.

Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

Міжбюджетні відносини і необхідність їх регулювання.

Міжбюджетні трансферти. Зміст кожного з їх видів і практика використання в Україні.

Бюджетна резолюція, її зміст і призначення.

Поняття бюджетного процесу і його етапи (зміст кожного, задіяні органи і їх функції).

Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади (Верховна Рада України, Президент, місцеві Ради народних депутатів, Кабінет Міністрів України, фінансові управління і відділи місцевих Рад).

Казначейська система виконання державного бюджету.

Економічна сутність бюджетних доходів і видатків, форми їх вияву і матеріального втілення.

Взаємозв’язок бюджетних доходів і видатків з державними доходами і видатками.

Роль доходів і видатків державного бюджету в соціально-еконо­мічному розвитку країни.

Фактори, які визначають склад бюджетних доходів і вибір джерел їх формування.

Фактори, які визначають склад і структуру видатків бюджету.

Класифікація бюджетних доходів.

Джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз тенденцій, які простежуються в дохідній частині Державного бюджету України.

Загальний і спеціальний фонди Державного бюджету України.

Класифікація бюджетних видатків. Характеристика структури видатків Державного бюджету України.

Аналіз тенденцій, які простежуються у видатковій частині Державного бюджету України.

Секвестр: зміст поняття, мета і умови проведення. Захищені статті Державного бюджету України.

Бюджетне фінансування: сутність поняття, принципи і форми бюджетного фінансування.

Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення і заходи щодо зменшення його розміру. Поняття касового дефіциту бюджету.

Джерела фінансування бюджетного дефіциту, економічні наслід­ки їх застосування.

Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення. Складові елементи фінансів місцевих органів влади.

Об’єкти і суб’єкти місцевих фінансів.

Економічна сутність, форма прояву і матеріальний зміст місцевих бюджетів.

Ієрархічна будова місцевих бюджетів.

Склад і структура доходів місцевих бюджетів. Власні і передані доходи.

Склад і структура видатків місцевих бюджетів. Поточні видатки і видатки розвитку.

Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

Необхідність створення та призначення державних цільових фондів. Принципи їх організації.

Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; Фонд України соціального захисту інвалідів.

Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінності державного кредиту від банківського.

Функції державного кредиту.

Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика.

Класифікація державних позик.

Поняття державного боргу. Поточний і капітальний державний борг. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави.

Методи управління державним боргом, їх характеристика.

Зовнішній і внутрішній державний борг України: склад, причини виникнення, наслідки існування та заходи щодо його скорочення.

Обслуговування державного боргу.

Економічна необхідність, передумови виникнення і роль страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

Поняття страхування, його функції та ознаки.

Суб’єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, застрахований і отримувач.

Форми і методи страхового захисту. Характеристика системи страхових фондів.

Класифікація страхування за об’єктами і за ознакою ризику.

Характеристика майнового, особистого, соціального, медичного страхування, а також страхування відповідальності і фінансових ризиків.

Поняття страхового ринку, його організаційна структура.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, його організація і зміст.

Розвиток страхового ринку в Україні, його стан на сучасному етапі.

Поняття фінансового ринку і його сегментів.

Передумови виникнення фінансового ринку, його роль у ринковій економіці.

Взаємозв’язок фінансового ринку зі сферами і ланками фінансової системи і його місце у розподільних процесах.

Призначення і функції грошового ринку, ринку кредитних ресурсів, ринку цінних паперів і ринку фінансових послуг.

Класифікація фондового ринку (за характером руху інструментів і за формою його організації).

Суб’єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники, інфраструктура); склад і роль кожної групи суб’єктів.

Місце і роль держави на фінансовому ринку.

Поняття та характеристика цінних паперів згідно з чинним законодавством.

Характеристика інструментів фінансового ринку, їх склад.

Інструменти власності і позики. Похідні цінні папери.

Характеристика і призначення державних цінних паперів.

Фондова біржа та її функції.

Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.

Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки, їх характеристика.

Фінанси ООН і ЄС.

Міжнародні фінансові інституції, їх завдання, сфери діяльності, формування капіталів та ресурсів (Міжнародний валютний фонд, Група Світового банку, Банк міжнародних розрахунків, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку).Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Фінанси (Романенко О.Р., Огород­ник С.Я.)