Головна Головна -> Підручники -> Підручник Муніципальні інвестиції та кредити (Петкова Л., Проскурін В.) скачати онлайн-> 4.3. Визначення інвестиційних пріоритетів території

4.3. Визначення інвестиційних пріоритетів території


При формуванні стратегії економічного розвитку території (громади, регіону тощо) першочергово постає проблема вибору тих напрямів, які є найбільш прийнятним з точки зору як економічної, так і соціальної ефективності. Перспективні напрями інвестування повинні узгоджуватись і громадською думкою, відображеною у Стратегічному плані, відповідати конкурентним перевагам території та забезпечувати дієву основу довгострокового економічного зростання.

На етапі визначення інвестиційних пріоритетів території можна використати методику, що застосовується для аналізу інвестиційної привабливості галузі, відібравши таким чином такі напрями інвестування, що забезпечать найвищу ефективність.

Вивчення і оцінювання інвестиційної привабливості галузей складається з таких етапів:

  • Вибір системи аналітичних показників для оцінки інвестиційної привабливості. На цьому етапі здійснюється добір показників, їх групування за відповідними напрямами.
  • Оцінка інвестиційної привабливості галузей. Аналізується ефективність діяльності галузей. Використання широкої системи показників (рівня прибутковості, перспективності, інвестиційних ризиків та ін.) дозволяє вибирати конкретні галузі, що є інвестиційно привабливими. У процесі аналізу для подальшого, детальнішого дослідження відбираються галузі, які викликають найбільший інвестиційний інтерес із позицій довгострокової ефективності капіталу, що інвестується, і низького рівня ризику.
  • Показники для поглибленого аналізу діяльності підгалузей подані в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2.

Показники для визначення інвестиційної привабливості галузі

Критерії оцінки Найменування показників
Прибутковість галузі Коефіцієнт чистого прибутку
Коефіцієнт прибутковості реалізації продукції (робіт, послуг)
Коефіцієнт прибутковості витрат (рентабельність)
Фондовіддача
Питома вага реалізованої продукції й експорту галузі в загальному обсязі виробленої в галузі продукції
Ефективність виробничої діяльності галузі Фондовіддача
Питома вага реалізованої продукції й експорту галузі в загальному обсязі виробленої в галузі продукції
Ефективність капітальних вкладень в галузь Коефіцієнт окупності інвестицій
Коефіцієнт окупності власного капіталу
Індекс потенціалу інвестування
Питома вага галузі у валовій доданій вартості області
Питома вага галузі у загальному обсязі промислового виробництва області
Питома вага обсягів виробництва економіки області в загальнодержавному виробництві
Питома вага обсягів виробництва промисловості області в загальнодержавному виробництві
Значущість галузі в економіці області та України Питома вага галузі у валовій доданій вартості області
Питома вага галузі у загальному обсязі промислового виробництва області
Питома вага обсягів виробництва економіки області в загальнодержавному виробництві
Питома вага обсягів виробництва промисловості області в загальнодержавному виробництві
Співвідношенні динаміки обсягу виробництва галузей економіки і промисловості та динаміки обсягу ВВП України
Сталість галузі до економічного спаду виробництва Співвідношення динаміки обсягу виробництва галузей економіки і промисловості та динаміки обсягу ВВП України
Соціальна значущість галузі Питома вага працівників галузі в загальній кількості зайнятих в економіці
Ступінь державної підтримки розвитку галузі Співвідношення питомої ваги капітальних вкладень у галузь до загального обсягу державних капітальних вкладень в економіку, промисловість

При розрахунку показників кожного блоку конкретній галузі привласнюється порядковий номер у міру погіршення даного показника. Тобто, чим кращий даний показник, тим менший порядковий номер галузі. Цей номер і буде оцінкою для галузі. При узагальненій оцінці інвестиційної привабливості галузі бали по всіх показниках трьох блоків підсумовуються і ранжуються в порядку збільшення їх кінцевих сум. Цьому ряду привласнюються нові порядкові номери, які й будуть відображувати рейтинг загальної інвестиційної привабливості.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Муніципальні інвестиції та кредити (Петкова Л., Проскурін В.)