Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 1.5. БАНКІВСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ

1.5. БАНКІВСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Усі банківські операції відображаються в обліку тільки за ная-вності документального підтвердження. Банківські документи — це письмове розпорядження клієнта чи відповідального пра-цівника банку на проведення грошово-розрахункової операції або іншої операції в банку. За призначенням вони поділяються на ро-зпорядчі, тобто такі, що містять дозвіл на виконання операції, і виконавчі. Документи надходять до банків від підприємств і установ, інших банків, а також складаються безпосередньо в бан-ку і містять необхідну інформацію про характер операції, що дає змогу перевірити її законність і здійснити банківський контроль.
Таким чином, документ є письмовим підтвердженням вико-нання операції та підставою для відображення її в бухгалтерсь-кому обліку. Документ, який засвідчує операцію, називається пе-рвинним. На підставі первинних документів можуть складатися зведені документи.
Сукупність документів, що використовуються банком для ве-дення бухгалтерського обліку і контролю, складає банківську до-кументацію.
Документи за змістом операцій поділяються на:
• касові;
• меморіальні;
• позабалансові та ін.
Касовими документами оформляються операції з приймання і видачі готівки. Вони поділяються на прибуткові та видаткові. До прибуткових належать оголошення на внесення готівки в касу банку, прибутковий касовий ордер тощо; до видаткових — гро-шовий чек на отримання готівки і видатковий касовий ордер.
Меморіальні документи використовуються для безготівкових переказів за рахунками. Це розрахункові документи, що нада-ються банку клієнтами (платіжні доручення, вимоги-доручення, розрахункові чеки), меморіальні ордери та ін.
До позабалансових документів належать прибуткові та видат-кові позабалансові ордери. Цими документами оформляються приймання та видача коштовностей і документів, що зберігають-ся в касі та сховищі.
Форми документів, що підприємства подають банкам, а також документів, що вони отримують від банків на підтвердження ви-конання відповідних операції, включені в уніфіковану систему грошово-розрахункової документації. Вони затверджені Прав-лінням НБУ і стандартизовані. Для складання документів вико-ристовуються стандартні бланки встановленого зразка, виготов-лені друкарським способом. Широко застосовується складання грошово-розрахункових документів на електронно-обчислювальних машинах (з аналогічним розташуванням усіх даних, передбачених стандартною формою друкарського бланку за певною операцією).
Банківські документи включають дані, які називаються рекві-зитами.
До обов’язкових реквізитів відносять:
• назву установи банку;
• дату здійснення операції;
• зміст операції;
• суму операції;
• підписи відповідальних осіб.
Інші реквізити залежать від виду операції.
Усі грошово-розрахункові документи у своєму складі мають меморіальний ордер, у якому вказано бухгалтерське проведення, тобто визначені бухгалтерські рахунки, що підлягають дебету-ванню і кредитуванню.
Реквізити в документах розміщені у відповідній послідовнос-ті: довідкові дані — ліворуч, бухгалтерські і статистичні — пра-воруч.
Кількість примірників документів має бути достатньою для відображення операції в обліку за всіма особовими рахунками всіх сторін-учасників, що беруть участь у виконанні банківської операції. Усі примірники заповнюють на друкарській машинці в один прийом або шляхом множення оригіналів. Чеки, об’яви на внесення готівкою, квитанції, прибуткові і видаткові касові орде-ри заповнюють власноручно.
Грошово-розрахункові документи підписують посадові особи, яким надано це право.
У банках установлені правила зберігання документів. Щоден-но документи, на підставі яких у банку здійснювали господарські операції, групують та брошурують у папки, що мають назву «До-кументи дня». У таких папках меморіальні документи розміща-ють у порядку зростання номерів балансових рахунків, які дебе-товані. Касові документи, що брошурують, розподіляють окремо на прибуткові і видаткові. Визначений порядок зберігання доку-ментів дає змогу у разі потреби швидко знаходити інформацію щодо операцій, здійснених банком.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)