Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 2.1. СИСТЕМА РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 2.1. СИСТЕМА РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ


Статутний капітал банку формується через випуск і продаж акцій його учасникам — юридичним і фізичним особам. Відповідно до цього здійснюється методика відображення операцій з формування статутного капіталу банку.
У процесі діяльності банку статутний капітал може зменшуватися за умови зменшення кількості його учасників. Як збільшення, так і зменшення статутного капіталу відбувається лише за рішенням загальних зборів учасників з обов’язковою наступною реєстрацією змін у Національному банку України та в Комісії з цінних паперів і фондового ринку при Кабінеті Міністрів України. Ці установи контролюють також, щоб статутний капітал формувався тільки за рахунок власних (а не позичених чи залучених) коштів учасників, як правило, з прибутку та спецфондів, накопичених ними з цією метою.
Зареєстрований статутний капітал обліковується на пасивних балансових рахунках групи 500: рахунки 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» і 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку», а до рахунка 5000 відкриваються ще два субрахунки: 5000/1 — для обліку привілейованих акцій; 5000/2 — для обліку простих акцій. Аналітичний облік ведеться в розрізі акціонерів банку в поіменному реєстрі.
Відображення операцій за рахунками групи 500 «Статутний капітал банку» здійснюється лише на балансі головного банку (юридичної особи).
Внески в статутний капітал можуть здійснюватися і в іноземній валюті, яка перераховується в гривні за курсом Національного банку України на дату внеску і надалі коригування його зміни не проводиться.
Крім того, для обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів із формування статутного капіталу — випуском (емісією) акцій, їх продажем, скуповуванням, нарахуванням емісійних різниць та дивідендів, — використовуються ще й такі рахунки:
3630 (А) «Внески за незареєстрованим статутним капіталом»;
3631 (П) «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»
5001 (КП) «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку»;
5002 (КП) «Власні акції, які викуплені в акціонерів»;
5003 (П) «Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу»;
5010 (П) «Емісійні різниці»;
5020 (П) «Загальні резерви»;
5021 (П) «Резервні фонди»;
5022 (П) «Інші фонди банку»;
5030 (П) «Нерозподілені прибутки минулих років»;
5031 (А) «Непокриті збитки минулих років»;
5040 (П) «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;
5041 (А) «Збиток звітного року, що очікує затвердження»;
510 (П) «Результати переоцінки»;
59 (АП) «Результат поточного року»;
6203 (АП) «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)