Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 2.2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

2.2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ


Для формування статутного капіталу банку за місцем його створення в регіональному управлінні Національного банку України відкривається тимчасовий рахунок для внесків заснов-ників. Внески акціонерів за незареєстрованим статутним капіта-лом ураховуються на рахунка 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом». Після перерахування акумульованих кош-тів із тимчасового рахунка на кореспондентський рахунок, отри-мані внески за статутним капіталом обліковуються наступним чином:
Д-т 1200 «Коррахунки в НБУ» або
Д-т 2600 «Поточні рахунки клієнтів»;
К-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом».

Наприклад. Облік внесення коштів за оголошеним і незареєс-трованим статутним капіталом у розмірі 12 000 грн, який реєст-рується в процесі надходження внесків.
1. На часткове внесення грошей
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 40 000 грн;
К-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» 40 000 грн.
2. На суму несплаченого статутного капіталу
Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» 80 000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» 80 000 грн.
3. На суму сплаченого статутного капіталу
Д-т 3630 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» 40 000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» 40 000 грн.
4. Отримано кошти після реєстрації банку
Д-т 1200 «Коррахунок в НБУ» 80 000 грн;
К-т 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» 80 000 грн.
Після цієї операції статутний капітал банку сформовано в за-реєстрованій сумі 120 000 грн, що і відображено за кредитом ра-хунка 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку».
Забороняється розміщення акцій серед засновників або інвес-торів, відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за номінальну. У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх но-мінальна вартість, виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунка 5010 «Емісійні різниці». Його використан-ня регламентується установчими документами банку.
Операції з реалізації акцій за вартістю вищого номіналу в об-ліку відображають у такий спосіб:
1. На оголошення та реєстрацію статутного капіталу на суму 120 000 грн за номінальною вартістю:
Д-т 5001 «Несплачений зареєстрований капітал банку» 120 000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» 120 000 грн.
2. На реалізацію (розміщення) акцій на суму 125 000 грн:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 125 000 грн;
К-т 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал бан¬ку» 120 000 грн;
К-т 5010 «Емісійні різниці» 5000 грн.
Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціо-нерів, а потім за необхідності їх перепродавати, розповсюджува-ти серед своїх працівників або анулювати, що відповідно відо-бражається в бухгалтерському обліку.
Розглянемо це на прикладах.
1. Викуп акцій.
Для обліку руху викуплених акцій у акціонерів у плані рахун-ків передбачено активний рахунок 5002 „Власні акції банку, які придбані в акціонерів». Здійснюючи ці операції, складають бух-галтерські проведення.
У випадках:
а) на викуп:
Д-т 5002 «Власні акції банку, які придбані в акціонерів» 9000 грн;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 9000 грн.
б) на відображення в межах пасивного рахунка 5000 «Зареєст-рований статутний капітал банку» на окремому субрахунка «Ак-ції, що перебувають у власності банку»:
Д-т 5000 «Сплачений зареєстрований капітал банку» 9000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субраху-нок «Акції, що перебувають у власності банку» 9000 грн.
2. Перепродаж викуплених акцій.
З дати викупу акції протягом року мають бути розповсюджені серед працівників, перепродані або анульовані.
Продаж може здійснюватися як за ціною вищою, так і нижчою від номіналу. У випадку вищої ціни різниця відноситься на раху-нок 5010 «Емісійні різниці», а у разі нижчої — на зменшення за-лишку попередньої суми, яка раніше накопичилася на вказаному рахунку. Якщо ж різниці немає або вона недостатня, то втрата від продажу за ціною нижчою номіналу відноситься насамперед на дебет рахунка 5030 «Прибутки та збитки минулих років», а у разі їх недостачі або відсутності — на рахунок 5040 «Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження».
Наприклад, перепродаж акцій за номіналом вартістю 9000 грн відображається такими бухгалтерськими проведеннями:
1. На надходження грошових коштів:
Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» 9000 грн;
або
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку» 9000 грн;
К-т 5002 «Власні акції банку, які викуплені в акціонерів» 9000 грн.
2. Одночасно на відображення за статутним капіталом про те, що акції вже не перебувають у власності банку:
Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субраху-нок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» 9000 грн.
Перепродаж акцій може здійснюватися як за номінальною ва-ртістю, так і за ціною, вищою або нижчою від номіналу. Відо-браження різниці між ціною викупу та продажу, тобто прибутку або збитку, здійснюється на окремому активно-пасивному рахун-ка 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на продаж».
Розглянемо ці випадки на прикладах.
1. Перепродаж акцій за ціною, вищою від номіналу — за 9500 грн при номіналі 9000 грн.
а) На надходження грошових коштів:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 9500 грн;
К-т 5002 «Власні акції банку, які викуплені в акціонерів» (за номіналом) 9000 грн;
К-т 5010 «Емісійні різниці» 500 грн.
б) Одночасно на відображення за статутним капіталом, що ак-ції вже перебувають у власності банку:
Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субраху-нок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» 9000 грн.
2. Перепродаж акцій за ціною, нижчою від номіналу за 8500 грн при номіналі 9000 грн.
а) на надходження грошових коштів:
Д-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 8500 грн;
Д-т 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами на про-даж» (у даному випадку збиток) 500 грн;
К-т 5002 «Власні акції банку, які викуплені в акціонерів» (за номіналом) 9000 грн.
б) одночасно на відображення за статутним капіталом, що ак-ції вже не перебувають у власності банку:
Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субраху-нок «Акції, що знаходяться у власності банку» 9000 грн;
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку» 9000 грн.

3. Анулювання викуплених акцій.
Д-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку», субраху-нок «Акції, що знаходяться у власності банку»;
К-т 5002 «Власні акції банку у портфелі на продаж, викуплені в акціонерів».
До операцій, пов’язаних із обліком статутного капіталу, нале-жать також операції з нарахуванням дивідендів акціонерам, інде-ксація акцій та облік витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.
4. Нарахування дивідендів акціонерам за акціями банку.
На суму нарахованих дивідендів:
Д-т 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження», субрахунок «Оголошені дивіденди»;
К-т 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди».
Виплати нарахованих дивідендів:
Д-т 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».
5. Індексація акцій.
Д-т 5020 «Загальні резерви» (за рахунок прибутку);
К-т 5000 «Зареєстрований статутний капітал банку».
6. Відображення витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії.
Д-т 7103 «Комісійні витрати за операціями з цінними папера-ми»;
К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)