Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 3. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 3.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОЗРАХУНКІВ МІЖ БАНКАМИ

РОЗДІЛ 3. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 3.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОЗРАХУНКІВ МІЖ БАНКАМИ


Важливою передумовою здійснення міжгосподарських розра-хунків є організація міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки являють собою систему, за допомогою якої прово-диться виконання та регулювання платежів за грошовими вимо-гами і зобов’язаннями, котрі виникають між банками та їх клієн-тами. Міжбанківські розрахунки регламентуються Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженою Постано-вою Правління Національного банку України 27 грудня 1999 р. № 621. Для здійснення міжбанківських розрахунків банки вста-новлюють кореспондентські відносини та відкривають один в одному кореспондентські рахунки.
Кореспондентські відносини є формою співробітництва між банками, що ґрунтуються на засадах взаємної довіри та узгодже-ності щодо проведення розрахунків, надання послуг тощо. Коре-спондентські відносини оформляються укладанням кореспонде-нтської угоди, в якій фіксуються режим функціонування кореспондентського рахунка. Кореспондентський рахунок — ра-хунок призначений для обліку розрахунків, які банк виконує за дорученням і на кошти іншого банку.
Залежно від місця знаходження банківських установ міжбан-ківські розрахунки поділяють на: міжнародні розрахунки та вну-трішні розрахунки. Міжбанківські розрахунки здійснюються че-рез спеціально створені платіжні системи
Кореспондентські відносини охоплюють увесь спектр можли-вих форм співробітництва між банками. Установлення прямих кореспондентських відносин здійснюється не лише між банками у середині країни, а й між банками, що розташовані у різних кра-їнах. Установлення кореспондентських відносин може відбувати-ся шляхом взаємного відкриття кореспондентських рахунків, од-ностороннього відкриття рахунків чи без відкриття рахунків. Кореспондентські рахунки поділяються на рахунки ЛОРО та НОСТРО. Рахунок ЛОРО відкривається у банку для банку-кореспондента. Рахунок банку, відкритий у банку-кореспонденті, буде рахунком НОСТРО.
На кореспондентських рахунках повинно бути достатньо кош-тів для того, щоб мати можливість безперервно здійснювати як власні розрахунки, так і розрахунки за дорученням клієнтів. Для банків, які мають бездоганну ділову репутацію банки-кореспонденти можуть надавати за їх кореспондентськими раху-нками короткостроковий кредит — овердрафт.
Загальнодержавною платіжною системою України є система електронних платежів (СЕП). Вона забезпечує розрахунки в еле-ктронній формі між банками за власними зобов’язаннями банків один перед одним та за дорученнями клієнтів у межах України. СЕП має трирівневу структуру. На нижньому рівні розташовані комерційні банки, на середньому — регіональні розрахункові па-лати (РРП), найвищий рівень — це Центральна розрахункова па-лата.
Банки мають консолідований кореспондентський рахунок у регіональному управлінні НБУ та технічний кореспондентський рахунок у регіональній розрахунковій палаті. У СЕП існує сім моделей обслуговування банків за консолідованим кореспонде-нтським рахунком та інформаційна модель.
Банки із розгалуженою системою філій створюють свою влас-ну внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС). Вона дає змо-гу спрощено та прискорено здійснювати платежі у системі одно-го банку.
Для підвищення ефективності та уніфікації проведення розра-хунків між банками почали створюватися міжнародні системи розрахунків. Однією із найефективніших є система СВІФТ.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)