Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 3. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 3.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОЗРАХУНКІВ МІЖ БАНКАМИ

РОЗДІЛ 3. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 3.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОЗРАХУНКІВ МІЖ БАНКАМИВажливою передумовою здійснення міжгосподарських розра-хунків є організація міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки являють собою систему, за допомогою якої прово-диться виконання та регулювання платежів за грошовими вимо-гами і зобов’язаннями, котрі виникають між банками та їх клієн-тами. Міжбанківські розрахунки регламентуються Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженою Постано-вою Правління Національного банку України 27 грудня 1999 р. № 621. Для здійснення міжбанківських розрахунків банки вста-новлюють кореспондентські відносини та відкривають один в одному кореспондентські рахунки.
Кореспондентські відносини є формою співробітництва між банками, що ґрунтуються на засадах взаємної довіри та узгодже-ності щодо проведення розрахунків, надання послуг тощо. Коре-спондентські відносини оформляються укладанням кореспонде-нтської угоди, в якій фіксуються режим функціонування кореспондентського рахунка. Кореспондентський рахунок — ра-хунок призначений для обліку розрахунків, які банк виконує за дорученням і на кошти іншого банку.
Залежно від місця знаходження банківських установ міжбан-ківські розрахунки поділяють на: міжнародні розрахунки та вну-трішні розрахунки. Міжбанківські розрахунки здійснюються че-рез спеціально створені платіжні системи
Кореспондентські відносини охоплюють увесь спектр можли-вих форм співробітництва між банками. Установлення прямих кореспондентських відносин здійснюється не лише між банками у середині країни, а й між банками, що розташовані у різних кра-їнах. Установлення кореспондентських відносин може відбувати-ся шляхом взаємного відкриття кореспондентських рахунків, од-ностороннього відкриття рахунків чи без відкриття рахунків. Кореспондентські рахунки поділяються на рахунки ЛОРО та НОСТРО. Рахунок ЛОРО відкривається у банку для банку-кореспондента. Рахунок банку, відкритий у банку-кореспонденті, буде рахунком НОСТРО.
На кореспондентських рахунках повинно бути достатньо кош-тів для того, щоб мати можливість безперервно здійснювати як власні розрахунки, так і розрахунки за дорученням клієнтів. Для банків, які мають бездоганну ділову репутацію банки-кореспонденти можуть надавати за їх кореспондентськими раху-нками короткостроковий кредит — овердрафт.
Загальнодержавною платіжною системою України є система електронних платежів (СЕП). Вона забезпечує розрахунки в еле-ктронній формі між банками за власними зобов’язаннями банків один перед одним та за дорученнями клієнтів у межах України. СЕП має трирівневу структуру. На нижньому рівні розташовані комерційні банки, на середньому — регіональні розрахункові па-лати (РРП), найвищий рівень — це Центральна розрахункова па-лата.
Банки мають консолідований кореспондентський рахунок у регіональному управлінні НБУ та технічний кореспондентський рахунок у регіональній розрахунковій палаті. У СЕП існує сім моделей обслуговування банків за консолідованим кореспонде-нтським рахунком та інформаційна модель.
Банки із розгалуженою системою філій створюють свою влас-ну внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС). Вона дає змо-гу спрощено та прискорено здійснювати платежі у системі одно-го банку.
Для підвищення ефективності та уніфікації проведення розра-хунків між банками почали створюватися міжнародні системи розрахунків. Однією із найефективніших є система СВІФТ.
Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)