Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 3.2.1. Облік міжбанківських розрахунків за прямими кореспондентськими угодами

3.2.1. Облік міжбанківських розрахунків за прямими кореспондентськими угодами


Відображення операцій за прямими кореспондентськими уго-дами проводиться на рахунках:
1500 «Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших бан-ках»;
1600 «Кореспондентські рахунки інших банків».
Рахунок 1500 є активний і призначається для обліку коштів на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, а та-кож депозитів до запитання в інших банках. За дебетом рахунка проводяться суми, що надходять на користь банку, його клієнтів і кореспондентів. За кредитом рахунка проводяться суми, що спи-суються згідно з дорученням банку за власними операціями, опе-раціями клієнтів і кореспондентів.
Рахунок 1600 є пасивним і призначається для обліку коштів на кореспондентських рахунках, які відкриті іншим банкам. За цим рахунком також обліковуються залучені від банків депозити до запитання. За кредитом рахунка проводяться суми, які надходять на користь банків та їх клієнтів. За дебетом рахунка проводяться суми, які списуються згідно з дорученням банку — власника ра-хунка за власними операціями і за операціями їх клієнтів.
Операції за кореспондентським рахунком здійснюються у ме-жах кредитового залишку, перевищення якого можливе лише у випадку надання овердрафту. Облік овердрафту здійснюється на балансових рахунках 1620 «Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках» та 1520 «Овердрафт за рахунками інших бан-ків». Ці рахунки відкривається в разі укладення між банками до-говору про режим функціонування цих рахунків. Проведення за рахунками можуть виконуватися автоматично.
Рахунок 1520 є активним. Він використовується для відобра-ження дебетових залишків за рахунками інших банків (рахунки 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків», 1605 «Кошти в розрахунках платіжними картками інших банків») на кінець опе-раційного дня. За дебетом рахунка проводяться суми дебетових залишків за рахунками банків. Дебетові залишки переносяться на цей рахунок автоматично під час закриття операційного дня. За кредитом рахунка проводяться суми, що повертаються на рахун-ки банків під час відкриття операційного дня.
Рахунок 1620 є пасивним і використовується для відображен-ня кредитових залишків за рахунками НОСТРО та коштами в ро-зрахунках платіжними картками (1500 «Кореспондентські рахун-ки, які відкриті в інших банках», 1505 «Кошти в розрахунках платіжними картками») на кінець операційного дня. За кредитом рахунка проводяться суми кредитових залишків за рахунками НОСТРО та коштами банків у розрахунках платіжними картка-ми. Кредитові залишки переносяться на цей рахунок автоматично під час закриття операційного дня. За дебетом рахунка прово-дяться суми, що повертаються на рахунки НОСТРО та рахунки, за якими обліковуються кошти в розрахунках платіжними карт-ками, під час відкриття операційного дня. У табл. 3.1 показані бухгалтерські проведення, якими оформляються операції, що здійснюються за прямими кореспондентськими рахунками.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)