Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 4.2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ПЛАТІЖНИМИ ДОРУЧЕННЯМИ

4.2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗРАХУНКАХ ПЛАТІЖНИМИ ДОРУЧЕННЯМИ


Платіжне доручення — це документ, котрий являє собою пи-сьмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування певної суми коштів зі свого рахунка.
Це найбільш поширена форма розрахунків, що використову-ється в місцевих і міжміських розрахунках між клієнтами, з бю-джетом, органами соціального захисту, позабюджетними струк-турами.
Реквізити платіжного доручення встановлюється Національ-ним банком України. На платіжних дорученнях у разі потреби платник може вказати дату валютування, але ця дата не може ви-ходити за межі строку дії платіжного доручення.
Кількість примірників розрахункових документів відповідає потребам сторін, що беруть участь у розрахунках. Документи ви-готовляються з використанням технічних засобів або заповню-ються від руки (кульковою ручкою); виправлення і підчистки за-боронені.
Доручення приймаються від платника до виконання банками протягом 10 календарних днів з дня виписки; день заповнення не враховується. До виконання банк приймає доручення тільки в межах наявних коштів на рахунку платника, якщо інше не зазна-чено умовами договору на розрахунково-касове обслуговування.
Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за плате-жами товарного і нетоварного характеру: за фактично відванта-жену продукцію (виконані роботи та послуги), у порядку попере-дньої оплати, для завершення розрахунків за актами звіряння взаємної заборгованості підприємств. Про це зазначається в ряд-ку «Призначення платежу» з посиланням на назву, номер, дату товарно-транспортного чи іншого документа, що підтверджує ві-двантаження продукції (виконання робіт, надання послуг).
Усі претензії за розрахунками між клієнтами регулюються ними без участі банку. Але банк приймає від клієнтів претензії, згідно з угодою на обслуговування, за несвоєчасне списання або зарахування сум, виплачуючи штраф на користь клієнта.
При проведенні розрахунків між клієнтами банк відображає операції на рахунках у своєму обліку:
1. Якщо клієнти обслуговуються в одному банку:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті» платника;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті» одержувача коштів.
2. Якщо клієнти обслуговуються в різних банках:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті» платника;
К-т 1200 «Коррахунок у Національному банку України».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)