Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 4.4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПЛАТІЖНИМИ ВИМОГАМИ

4.4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПЛАТІЖНИМИ ВИМОГАМИ


Платіжна вимога — розрахунковий документ, що містить пи-сьмову вимогу стягувача до банку, що обслуговує платника, пе-рерахувати без погодження з останнім певну суму коштів з раху-нка платника на рахунок отримувача.
Стягувачами можуть бути податкові органи, державні вико-навці та підприємства, що здійснюють примусове списання кош-тів на підставі визнаних претензій. Вказані особи оформлюють та подають у банк платіжні вимоги та в необхідних випадках супро-відні документи на примусове списання коштів із рахунків плат-ників. Примусове стягнення коштів із рахунків платників дозво-ляється тільки у випадках, установлених законами України, а саме: на підставі виконавчих документів, установлених законами України, рішень податкових органів та визнаних претензій.
Банк стягувача приймає платіжні вимоги протягом 10 кален-дарних днів з дати їх складання, а банк платника — протягом 30 календарних днів з дати їх складання.
У платіжних вимогах банк стягувача повинен перевірити від-повідність заповнення таких реквізитів:
• назву стягувача;
• код стягувача;
• рахунок стягувача;
• найменування банку стягувача;
• код банку стягувача;
• підписи стягувача та його відбиток печатки.
Банк платника, отримуючи документи, перевіряє правильність заповнення реквізитів:
• платник;
• код платника;
• рахунок платника;
• банк платника;
• код банку платника;
• підписи та відбиток печатки платника.
Платіжні вимоги стягувачів приймаються банком до виконан-ня незалежно від наявності коштів на поточному рахунку плат-ника, оскільки стягнення здійснюється з усіх рахунків підприєм-ства: поточних, депозитних, коштів у розрахунках.
Якщо на час надходження на рахунках платника недостатньо коштів для виконання платіжних вимог, то документи викону-ються частково та в несплаченій сумі повертаються стягувачу. Часткова оплата оформляється меморіальним ордером. На платі-жних вимогах відповідальний виконавець окреслює реквізит «сума» та на звороті всіх поданих примірників документа зазна-чає дату здійснення платежу, суму часткового платежу та не-сплачену суму. Ця інформація засвідчується підписом відповіда-льного виконавця та відбитком штампа банку. У разі відсутності коштів на рахунках платника документи в день надходження по-вертаються без виконання.
У разі сплати документа виконуються такі бухгалтерські запи-си:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті» боржника
Д-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської дія-льності» боржника
Д-т 2610 «Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності» боржника
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному бан-ку України», якщо стягувач обслуговується іншим банком.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)