Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 4.5. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗРАХУНКАХ РОЗРАХУНКОВИМИ ЧЕКАМИ

4.5. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗРАХУНКАХ РОЗРАХУНКОВИМИ ЧЕКАМИ


Розрахунковий чек — це розрахунковий документ, що містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його рахунок, сплатити чекодер-жателю зазначену в чеку суму коштів. Заповнена форма чека на-ведена у додатку 8.
Чекові книжки (розрахункові чеки) є бланками суворої звітно-сті. Вони виготовляються на спеціальному папері на Банкнотній фабриці Національного банку України.
Чеки застосовуються для здійснення розрахунків у безготівко-вій формі між юридичними особами, а також між фізичними та юридичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги.
Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім’я чекодавця (фізичної особи) один або кілька розрахункових чеків на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена готівкою.
Строк дії чекової книжки — один рік; розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі — три мі-сяці. За погодженням з установою банку строк дії невикористаної чекової книжки може бути продовжений.
Чек заповнюється від руки (кульковою ручкою, чорнилом) або з використанням технічних засобів. У ньому не допускається ви-правлень та використання факсиміле замість підпису.
Чек із чекової книжки подається до оплати в банк чекодержа-теля протягом 10 календарних днів (день виписування чека не враховується).
Власнику заборонено передавання чекової книжки будь-якій іншій юридичній або фізичній особі.
Відображення в обліку операцій з розрахунковими чеками здійснюється у такий спосіб:
1. Згідно з заявою клієнта банк депонує зазначену суму на спеціальному рахунка, одержуючи комісійні за послуги:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті»;
К-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської дія-льності», аналітичний рахунок «Розрахунки чеками» на суму лі-міту чекової книжки;
К-т 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслу-говування клієнтів» (на суму визначену за послугу).
Одночасно списується з позабалансу бланк виданої чекової книжки:
Д-т 991 «Коррахунки до рахунків розділів 95—98»;
К-т 9821 «Бланки суворої звітності».
У міру розрахунків з постачальниками продукції, товарів, ро-біт, послуг чекодавець виписує чек на суму платежу, що не пере-вищує ліміту (граничної суми, зазначеної на зворотному боці першої сторінки чекової книжки) і передає його постачальнику-чекодержателю. Останній перевіряє обов’язкові реквізити та за-віряє його підписами посадових осіб згідно з карткою зразків пі-дписів, та відбитком печатки.
2. За інкасового варіанта розрахунків чеками банк чекодержа-теля для контролю за оплатою чеків оприбутковує їх на позаба-лансовому рахунку 9831 «Розрахункові документи і цінності, ві-діслані на інкасо», що чекають акцепту до сплати.
3. У разі надходження розрахункових чеків від іногородніх чекодержателів у банк-емітент до моменту здійснення їх перевір-ки вони обліковуються на позабалансових рахунках:
Д-т 9830 «Розрахункові документи і цінності, прийняті на інкасо»;
К-т 991 «Коррахунки до рахунків розділів 95—98».
4. Після прийняття банком-емітентом рішення про здійснення оплати розрахункових чеків будуть зроблені такі бухгалтерські записи:
Д-т 991 «Коррахунки до рахунків розділів 95—98»;
К-т 9830 «Розрахункові документи і цінності, прийняті на інкасо»,
та одночасно:
Д-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської дія-льності» аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному бан-ку України».
5. У випадку, якщо чекодавець і чекодержатель обслугову-ються в одній установі банку, буде зроблено такий бухгалтерсь-кий запис:
Д-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської дія-льності» аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті».
6. При повідомленні банком-емітентом про відсутність коштів на спеціальному рахунку 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності» або за наявності порушень в оформ-ленні чека (виправлення, факсиміле підпису, сума чека переви-щує задепоновану) банк чекодержателя списує суму з зазначено-го позабалансового рахунка 9831 «Розрахункові документи і цінності, відіслані на інкасо» і повертає чек чекодержателю із за-значенням причин його несплати.
7. Якщо клієнт припиняє подальші розрахунки чеками, за ная-вності невикористаного ліміту до закінчення строку дії чекової книжки, за його дорученням (фізична особа — за заявою) зали-шок ліміту зараховується на той рахунок, з якого депонувалися кошти:
Д-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської дія-льності», аналітичний рахунок «Розрахунки чеками «;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)