Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 4.6. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗРАХУНКАХ АКРЕДИТИВАМИ

4.6. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗРАХУНКАХ АКРЕДИТИВАМИ


Акредитив — це форма безготівкових розрахунків, за якої клієнт-заявник акредитива доручає банку, що його обслуговує:
• виконати платіж бенефіціару (постачальнику) за товари, виконані роботи чи надані послуги;
• надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійсни-ти цей платіж.
При розрахунках акредитивами в економічні відносини всту-пають такі суб’єкти:
• платник — заявник акредитива (аплікант), юридична особа яка звертається до банку, що її обслуговує, для відкриття акреди-тива;
• банк-емітент — банк платника, що відкриває акредитив своєму клієнту;
• бенефіціар — юридична особа, на користь якої виставлений акредитив. Це продавець, виконавець робіт або послуг;
• авізуючий банк — банк який за дорученням банку-емітента сповіщає бенефіціара про відкриття акредитива без будь-якої ві-дповідальності за його оплату;
• виконуючий банк — банк бенефіціара або інший банк, що за дорученням банку-емітента проводить оплату документів, зазна-чених в акредитиві. Виконуючий банк може бути одночасно й авізуючим банком.
Умови та порядок проведення акредитивної операції передба-чаються у договорі між бенефіціаром і заявником акредитива.
Акредитиви можуть бути депоновані у банку платника і в ба-нку постачальника.
Вид акредитива залежить від наявності грошового покриття:
а) покритий — акредитив, для здійснення платежів, за якого завчасно бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або виконуючому банку;
б) непокритий (гарантований) — акредитив, оплата за яким у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника гаранту-ється банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.
Акредитиви бувають відкличні та безвідкличні.
Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром, наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом. Розпорядження про зміну умов відкличного акре-дитива заявник надає бенефіціару тільки через банк-емітент. Він, у свою чергу, повідомляє виконуючий банк, а останній — бене-фіціара. Розпорядження безпосередньо від заявника акредитива виконуючий банк не приймає.
Документи, які виставив бенефіціар до отримання повідом-лення про зміну або анулювання акредитива виконуючий банк зобов’язаний оплатити, якщо вони відповідають умовам акреди-тива.
Безвідкличний акредитив — це акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на ко-ристь якого він був відкритий.
На кожному акредитиві має бути зазначено його характер: ві-дкличний чи безвідкличний. Коли ця вказівка не зазначена, акре-дитив вважається безвідкличним.
Для відкриття акредитива підприємство-покупець подає бан-ку-емітенту заяву. У заяві на відкриття акредитива обов’язково вказується: назва заявника та бенефіціара, номер їх банківських рахунків та ідентифікаційні коди; назва, місцезнаходження, МФО банку-емітента та банку, виконуючого акредитив; строк дії, вид та сума акредитива; дата і номер договору, згідно з яким відкрито акредитив; перелік документів, проти яких має бути здійснений платіж; умови виконання акредитива. Якщо один з цих реквізитів відсутній, тоді акредитив не відкривається.
Акредитив закривається у таких випадках:
• по закінченні дії строку акредитива;
• згідно з заявою постачальника про відмову від подальшого використання акредитива, невикористана сума перераховується на рахунок, з якого депоновані кошти;
• за заявою покупця про відкликання акредитива повністю або частково.
Якщо претензії до постачальника виникли не з вини банку, вони залагоджуються сторонами без його участі.
Розглянемо особливості обліку покритого акредитива. При ві-дкритті покритого акредитива заявник, крім заяви, подає до бан-ку-емітента платіжне доручення на бронювання коштів на аналі-тичному рахунку «Розрахунки за акредитивами» таких балансових рахунків:
2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльнос-ті»;
2526 «Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з Дер-жавного бюджету України»;
2550 «Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з бю-джету Автономної Республіки Крим»;
2552 «Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обла-сних бюджетів»;
2554 «Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з ра-йонних, міських, селищних та сільських бюджетів».
Схема документообігу при розрахунках покритими акредити-вами з депонуванням коштів покупця в банку-емітенті наведена нижче
акредитива);
К-т 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієн-тів» (на суму, визначену за послугу);

Нижче наводимо схему документообігу при розрахунках пок-ритими акредитивами з депонуванням коштів покупця в банку постачальника
У даному випадку сума депонованого акредитива підлягає пе-рерахуванню із банку-емітента у виконуючий банк. Послідов-ність операцій така.
1. Покупець-платник подає заяву своєму банку на відкриття акредитива.
2. Банк заявника акредитива (емітент) прийняту до виконання заяву враховує на прибутку позабалансового рахунка 9802 «Ак-редитиви до оплати» і перераховує гроші з поточного рахунка в банк постачальника бухгалтерською проводкою:
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті» (покупця);
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному бан-ку України».
3. Заява на акредитив отримана банком постачальника, одер-жані гроші зараховуються на рахунок 2602 «Кошти в розрахун-ках суб’єктів господарської діяльності» (рахунок «Розрахунки акредитивами») бухгалтерським проведенням:
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному бан-ку України»;
К-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської дія-льності», рахунок «Розрахунки акредитивами».
4. Постачальник, після одержання повідомлення від банку про надходження акредитива, відвантажує товар і передає реєстри рахунків та транспортні документи у свій банк.
5. Банк постачальника перевіряє документи останнього на ві-дповідність умовам, передбаченим акредитивом, сплачує їх і на-дає виписку з рахунка:
Д-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської дія-льності», рахунок «Розрахунки акредитивами»;
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльно-сті» (постачальника).
6. Банк постачальника повідомляє банк покупця про проведе-ний платіж.
7. Банк покупця, одержавши повідомлення, списує суму акре-дитива на зменшення позабалансового рахунка 9802 «Акредити-ви до оплати».
У випадку відкриття непокритого акредитива (про це у заяві в рядку «вид акредитива» має бути додатковий запис «гарантова-ний») банк-емітент (банк покупця) ураховує це за дебетом поза-балансового рахунка 9122 «Непокриті акредитиви». Банк поста-чальника, одержавши про це повідомлення, враховує такий акредитив за дебетом позабалансового рахунка 9802 «Акредити-ви до оплати», окремо від депонованих.
Надалі, після відвантаження постачальником продукції, това-ру, робіт, послуг і подання відвантажувальних документів своєму банку, здійснюються облікові операції оплати і перерахування коштів за методикою і послідовністю, як і при розрахунках пок-ритими акредитивами, якщо на день надходження документів на поточному рахунку заявника акредитива є наявні кошти або за методикою кредитної операції в разі реалізації банківської гаран-тії.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)