Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> РОЗДІЛ 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5.1. СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАЧІ КРЕДИТУ

РОЗДІЛ 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5.1. СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИДАЧІ КРЕДИТУ


Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність», ліцензію НБУ на право здійснення банківських операцій, поло-женням НБУ «Про кредитування», визначено, що банком можуть подаватись такі види кредитів:
1) кредити юридичним особам у національній та іноземній ва-лютах, фізичним особам у національній валюті;
2) споживчі кредити;
3) міжбанківські кредити.
Кредитом називається будь-яка угода між банком та контраге-нтом (клієнтом або іншим банком), згідно з якою банк за винаго-роду надає кошти у розпорядження контрагента на умовах стро-ковості та повернення.
Кредити в плані рахунків поділяються на короткострокові із початковим строком погашення менше одного року та довго-строкові — з початковим строком погашення більше одного року.
На рахунках першого класу плану рахунків обліковуються міжбанківські кредитно-депозитні операції. У кредитних відно-синах банк може бути як кредитором, так і позичальником. Тому кредити, надані іншим банком, обліковуються на активних рахун¬ках 15 розділу, а кредити, одержані від інших банків, на пасивних рахунках 13 і 16 розділів.
На рахунках другого класу плану рахунків обліковуються кредити та аванси (кредити, що не підкріплені кредитними уго-дами) в розрізі контрагентів:
• суб’єктів господарської діяльності;
• органів загального державного управління;
• фізичних осіб.
Окремо обліковуються кредити в поточну та інвестиційну дія-льність.
Кредити в поточну діяльність — це кредити, надані позича-льникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для прид-бання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат.
Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні за-трати та інші цілі. До кредитів у поточну діяльність відносять:
• операції РЕПО;
• ураховані векселі;
• факторингові операції;
• кредити за внутрішніми торговельними операціями;
• кредити за експортно-імпортними операціями;
• кредити в поточну діяльність.
Кредити в інвестиційну діяльність — кредити, надані позича-льникам на задоволення їх тимчасової потреби в коштах при здійсненні інвестицій. До них відносять: кредити на будівництво та освоєння землі; кредити на купівлю будівель, споруд, облад-нання та землі; фінансовий лізинг.
Банківський кредит надається суб’єктам кредитування усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбаче-них кредитним договором.
Кредити позичальникові надаються з позичкового рахунка, як правило, у безготівковому порядку перерахуванням на поточний рахунок позичальника або шляхом прямої оплати розрахунково-грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, придбані (надані) на умовах договорів і контрактів з по-стачальниками.
Позичкові кошти можуть бути перераховані на розрахунковий рахунок позичальника для використання на цілі, передбачені кредитним договором, зі збереженням права контролю банку за цільовим використанням кредиту. У разі потреби за рішенням банку позички для розрахунків з громадянами за укладеними з ними договорами за здану сільськогосподарську продукцію мо-жуть видаватися і готівкою.
Видача кредиту проводиться одноразово, щоденно або в інші строки, визначені в кредитному договорі, виходячи з потреби в кредиті. Довгострокові кредити можуть надаватися в міру вико-нання будівельно-монтажних робіт і здійснення затрат (поетапно).
Підприємствам з постійним циклом виробництва, а також по-зичальникам з добрим фінансовим станом, що мають репутацію надійних платників, може бути відкрито «кредитну лінію» — одержання позички в грошовій безготівковій формі в майбутньо-му частинами в межах заздалегідь визначеної суми і встановле-ного ліміту, у рахунок якого приймається до фінансування група договорів і комерційних контрактів. Розмір кредитної лінії, стро-ки її використання, періодичність погашення і відновлення ви-значаються укладеними договорами, контрактами.
Перш ніж скласти кредитний договір фахівці банку проводять відповідну роботу щодо суб’єктів кредитування. Вони оцінюють кредитний проект, після чого ставлять питання перед керівницт-вом банку про доцільність (чи недоцільність) кредитування кліє-нта. Повний пакет необхідних документів для надання кредиту передають до юридичного управління.
Юридичне управління готує свій висновок, де відображаються такі основні моменти:
• відповідність статутних документів чинному законодавству України;
• наявність ліцензії, дозволів та інших документів для здійс-нення основної діяльності, для якої береться кредит;
• повнота та правильність оформлення документів щодо за-безпечення кредиту.
Після отримання висновку від юридичного управління, фахі-вець передає документи службі безпеки Банку.
Служба безпеки банку перевіряє документи і готує свій ви-сновок. У ньому відображаються такі основні моменти:
• оригінальність реєстраційних документів;
• інформація щодо засновників та керуючих осіб позичальни-ка, а також структурних підрозділів — дочірніх підприємств, фі-лій та ін.;
• інформація про раніше отримані позичальником кредити, своєчасність їх погашення та сплату процентів тощо.
Фахівець залучає спеціалістів банку з оцінки майна, що про-понується як забезпечення за кредитом, де під час оцінювання за-стосовуються методи: витратний, аналоговий, дохідності.
Після детального вивчення документів та висновків до них юридичного управління, cлужби безпеки банку і фахівець готу-ють експертний висновок для винесення питання про надання кредиту на Кредитний комітет банку.
Висновок містить:
• короткий опис позичальника;
• аналіз фінансового стану:
 аналіз обороту коштів за рахунками;
 аналіз основних показників діяльності фірми в динамі-ці — виручка, витрати, прибуток;
 розрахунок та аналіз показників платоспроможності та фінансової стійкості;
 дебіторська заборгованість — реальність погашення;
 кредиторська заборгованість — строк давнини.
• аналіз джерел погашення кредитної заборгованості;
• економічний аналіз ефективності проекту, що кредитується;
• забезпеченість кредиту.
Після рішення Кредитного комітету про надання кредиту, який оформлюється протоколом, фахівець формує основні розді-ли кредитної справи позичальника:
• заява на надання кредиту;
• засновницькі документи;
• фінансово-економічна інформація;
• заява на кредит, бізнес-план, контракти;
• кредитний договір та додаткова угода до нього;
• договори та документи із забезпечення кредиту;
• документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій (ро-зрахунки нарахованих процентів, розпорядження, виписки з по-зичкового рахунка і рахунка процентів та ін.);
• документи, що підтверджують цільове використання кредит-них коштів;
• копії протоколу Кредитного комітету;
• інші документи, які стосуються надання кредиту.
Фахівець разом з працівником юридичного управління готує кредитний договір у двох примірниках.
Момент підписання договору із забезпечення повернення кре-дитних коштів регулюється умовами кредитного договору.
У разі необхідності нотаріального підтвердження договорів із забезпечення кредиту, договори готує нотаріус.
Оформлення договорів застави здійснюється відповідно до положень Закону України «Про заставу». Страхування заставле-ного майна позичальник здійснює в страховій компанії за згодою банку.
Протягом терміну дії кредитного договору за ініціативою будь-якої із сторін кредитного договору може ставитись питання про зміни умов кредитування.
Зміни умов кредитного договору з боку позичальника здійс-нюються на підставі обґрунтованого листа — клопотання (з до-датком розрахунків, документів). Фахівець оцінює обґрунтова-ність та доцільність внесення зміни в умови кредитного договору та свої висновки надає для розгляду в Кредитний комітет.
Зміни умов кредитування фахівець оформлює додатковою угодою до кредитного договору.
У розпорядженні, яке економіст кредитного управління готує для бухгалтерії, вказуються такі дані:
• балансовий рахунок (перші чотири цифри);
• валюта, в якій необхідно відкрити рахунок;
• назва позичальника;
• реєстраційний номер позичальника за клієнтською базою да-них банку;
• код відповідального виконавця;
• обов’язкові параметри для рахунка.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)