Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

5.2. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ


У бухгалтерії банку облік кредитних операцій проводиться за такими класами рахунків.
На рахунках першого класу враховуються кредити, які:
а) одержані від Національного банку України;
б) надані іншим банкам;
в) одержані від інших банків.
На рахунках 131 групи «Короткострокові кредити, які отри-мані від Національного банку України» обліковуються коротко-строкові кредити, отримані від НБУ. У цю групу включаються рахунки, за якими обліковуються: овердрафт за кореспондентсь-ким рахунком у Національному банку України, кошти за опера-ціями РЕПО, короткострокові кредити, які отримані через аукці-он, ломбардні кредити, короткострокові стабілізаційні та інші кредити, отримані від Національного банку України, а також на-раховані витрати за такими кредитами.
На рахунках 132 групи «Довгострокові кредити, отримані від Національного банку України», обліковуються довгострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу входять рахунки, за яки-ми проводиться облік: довгострокових кредитів, отриманих через аукціон; отриманих за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій; довгострокових стабілізаційних та інших кредитів, отриманих від Національного банку України, а також нарахова-них витрат за такими кредитами.
На рахунках 152 групи «Кредити, які надані іншим банкам» обліковуються кредити, надані іншим банкам. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових, довгострокових кредитів та фінансовий лізинг, що надані іншим банкам, а також прострочена і пролонгована заборгованість та нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам.
Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим бан-кам, обліковується в 158 групі «Сумнівна заборгованість інших банків».
На рахунках групи 159 «Резерв під заборгованість інших бан-ків» обліковується сума сформованих резервів під заборгованість інших банків. До цієї групи належить тільки один рахунок, на якому проводиться облік формування використання резерву під заборгованість інших банків.
На рахунках 162 групи «Кредити, які отримані від інших бан-ків» обліковуються кредити, отримані від інших банків. На раху-нках цієї групи обліковуються всі види короткострокових і дов-гострокових кредитів, отримані комерційним банком від інших банків, а також нараховані витрати за такими кредитами.
Частина рахунків другого класу плану рахунків стосується кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності юридич-ним і фізичним особам. У даному класі обліковуються:
• кредити, що надані суб’єктам господарської діяльності;
• кредити, що надані органам загального державного управ-ління;
• кредити, які надані фізичним особам.
До кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності ві-дносять такі групи рахунків:
201 група — «Кошти, які надані суб’єктам господарської дія-льності за операціями РЕПО»;
202 група — «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;
203 група — «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями»;
204 група — «Кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
205 група — «Кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
206 група — «Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності».
За 206 групою окремо визначається вид кредитів: 2061 раху-нок — кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам госпо-дарської діяльності. У цілому ж класифікація за наведеними ознаками за 206 групою збігається з групами 204, 205, крім одно-го: інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності, — це рахунок 2062. За озна-ками 2, 3, 4, 5 — це рахунки 2065, 2067, 2068 і 2069.
Отже групи рахунків 204, 205 і 206 мають єдину класифіка-ційну ознаку — це кредити в поточну діяльність.
Окремо виділяється 207 група «Кредити в інвестиційну діяль-ність, які надані суб’єктам господарської діяльності». Сюди вхо-дять рахунки, на яких обліковуються: короткострокові довго-строкові кредити на будівництво та освоєння землі, на купівлю будівель, споруд, обладнання, землі та фінансовий лізинг, що на-дані суб’єктам господарської діяльності, а також пролонгована і прострочена заборгованість, нараховані і прострочені проценти за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам гос-подарської діяльності.
За групою 209 «Сумнівна заборгованість за кредитами, які на-дані суб’єктам господарської діяльності», показуються всі види кредитів, що визнані сумнівними. Факт визнання кредитної забо-ргованості сумнівною фіксується за умови, коли банк не має пев-ності щодо її погашення позичальником. До уваги передусім бе-руть результати аналізу фінансового стану позичальника та перспектив його подальшої діяльності.
Окрім кредитів, що надані суб’єктам господарської діяльності, виділяють:
Кредити, які надані органам загального державного управлін-ня. Ці кредити обліковуються в таких групах рахунків:
210 — «Кредити, які надані центральним органам державного управління»;
211 — «Кредити, які надані місцевим органам державного управління»;
219 — «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані ор-ганам загального державного управління».
Кредити, які надані фізичним особам. Ці кредити облікову-ються на таких групах рахунків:
220 — «Кредити на поточні потреби, які надані фізичним осо-бам»;
221 — «Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізич-ним особам»;
229 — «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фі-зичним особам».
Окремо виділяється 240 група «Резерви під заборгованість за кредитами, які ні клієнтам», в якій знаходяться рахунки 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які на-дані клієнтам» та 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам».
Доходи від наданих кредитів облікуються (може облікову-ються чи облічуються, враховуються) на рахунках шостого кла-су плану рахунків за такими групами:
600 — «Процентні доходи за коштами, розміщеними в Націо-нальному банку України»;
601 — «Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках»;
602 — «Процентні доходи за кредитами суб’єктам господар-ської діяльності»;
603 — «Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління»;
604 — «Процентні доходи за кредитами фізичним особам».
Слід зазначити, що Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунки, на яких облікуються активи або пасиви, які не відповідають таким вимогам: ймовірно, що банк отримає або втратить будь-яку економічну вигоду, пов’язану з цим елементом активу або пасиву; елемент активу або пасиву має вартість, яка може бути точно виміряна.
Усі види забезпечення кредитних ризиків банку обліковують-ся на позабалансових рахунках:
901 — «Гарантії, отримані від банків»;
902 — «Гарантії, надані клієнтам»;
903 — «Гарантії, що отримані від клієнтів»;
909 — «Сумнівні гарантії та поручительства»;
910 — «Зобов’язання з кредитування, які надані банкам»;
911 — «Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків»;
912 — «Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам»;
950 — «Отримана застава»;
951 — «Надана застава».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)