Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 5.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ

5.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ


Фінансовий облік має забезпечувати виконання принаймні двох функцій. Перша з них — запис інформації про операції, які виконуються банком, та можливість відобразити ці операції в аг-регованому вигляді у балансовій і фінансовій звітності для аналі-зу та управління. Друга функція — запис детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметри самих операцій для можливості отримання звітів у різних розрізах для внутріш-нього користування, для можливості надання звітів про діяль-ність контрольним органам та для обчислення макроекономічних параметрів грошово-кредитної статистики.
Фінансовий облік видачі та погашення кредиту, нарахування процентів за кредитами, наданими комерційними банками регла-ментується Правилами бухгалтерського обліку, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 вере-сня 1997 р. № 316.
Цей нормативний документ розроблений з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Система обліку операцій з кредитування є більш досконалою і дає змогу на всіх етапах її здійснення швидко і достовірно формувати масив інфо-рмації з питань кредитування для складання звітності.
Слід зауважити, що в обліку кредитування, як у будь-якому бухгалтерському обліку, ведеться подвійний запис, тобто рух коштів відображається за дебетом і за кредитом на різних балан-сових рахунках згідно з Планом рахунків.
Відображення кредитних операцій в обліку відбувається за та-кою схемою:
1) видача кредиту;
2) винесення кредиту на прострочену заборгованість;
3) визнання заборгованості за кредитами сумнівною;
4) погашення кредиту;
5) нарахування доходів та формування прострочених нарахо-ваних доходів за кредитами.
Розглянемо відображення перелічених кредитних операцій де-тальніше.
1. Видача кредиту.
а) видача кредиту юридичним особам перерахуванням коштів на поточний рахунок суб’єкта господарської діяльності (балансо-вий рахунок 2600), чи в інший банк (балансовий рахунок 1200), чи на відкриття акредитива (балансовий рахунок 2602) здійсню-ється бухгалтерськими записами:
Д-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
Д-т 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
Д-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєн-ня землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
Д-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, спо-руд, обладнання землі, які надані суб’єктам господарської діяль-ності».
У кореспонденції з рахунками —
К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;
К-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської дія-льності»;
б) Видача кредиту фізичним особам, клієнтам банку на їх по-точні рахунки:
Д-т 2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»;
Д-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним осо-бам на будівництво та освоєння землі»;
Д-т 2211 «Короткострокові кредити, які надані фізичним осо-бам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі»;
К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб».
в) Видача короткострокового кредиту іншому банку:
Д-т 1521 «Кредити овернайт, які надані іншим банкам»;
Д-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим ба-нкам»;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України».
Одночасно з цими проведеннями робляться такі бухгалтерські проведення на позабалансових рахунках:
Оприбуткування договору поручительства або страхування:
Д-т 9819 «Інші цінності і документи»;
К-т 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».
При оприбуткуванні договору застави можливі два випадки:
Якщо застава залишається у заставника, тоді банком буде зроблено позабалансовий бухгалтерський запис:
Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;
К-т 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у за-ставника».
У випадку, коли предмет застави передається банку на збері-гання, застава оприбутковується на рахунку 9501, і бухгалтерсь-кий запис має такий вигляд:
Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;
К-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається банку».
2 Винесення кредиту на прострочену заборгованість.
У разі несплати суб’єктом господарської діяльності у визна-чений в угоді термін суми кредиту, заборгованість виноситься на рахунки простроченої заборгованості за кредитами. При цьому робляться такі бухгалтерські проведення:
а) за кредитом, що наданий іншому комерційному банку:
Д-т 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, які нада-ні іншим банкам»;
К-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим ба-нкам»;
б) за кредитом, що наданий суб’єктам господарської діяльно-сті за:
• внутрішніми торговельними операціями —
Д-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктом господарської діяльності за внутрішніми торговельними операці-ями»;
К-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
• експортно-імпортними операціями —
Д-т 2057 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
К-т 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
• у поточну діяльність —
Д-т 2067 «Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльнос-ті»;
К-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
• в інвестиційну діяльність —
Д-т 2077 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвес-тиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєн-ня землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, спо-руд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської дія-льності»;
в) за кредитом, що наданий органам загального державного управління:
Д-т 2107 «Прострочена заборгованість за кредитами, які нада-ні центральним органам державного управління»;
К-т 2100 «Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління»;
г) за кредитом, що наданий місцевим органам державного управління —
Д-т 2117 «Прострочена заборгованість за кредитами, які нада-ні місцевим органам державного управління»;
К-т 2110 «Короткострокові кредити, які надані місцевим орга-нам державного управління»;
д) за кредитом, що наданий фізичним особам:
• на поточні потреби —
Д-т 2207 «Прострочена заборгованість за кредитами, які нада-ні фізичним особам на поточні потреби»;
К-т 2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»;
• в інвестиційну діяльність —
Д-т 2217 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвес-тиційну діяльність, які видані фізичним особам»;
К-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним осо-бам на будівництво та освоєння землі»;
К-т 2211 «Короткострокові кредити, які надані фізичним осо-бам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі».
3. Визнання заборгованості за кредитами сумнівною.
Віднесення до сумнівної заборгованості кредиту, наданого суб’єктам господарської діяльності, можливе за умови, що фінан-совий стан клієнта погіршився настільки, що керівництво банку може прийняти рішення про визнання його сумнівним дебітором. Таке рішення має бути оформлене протоколом кредитного комі-тету банку та документами, що підтверджують такий стан. У цьому разі здійснюються такі бухгалтерські записи:
а) за внутрішніми торговельними операціями:
Д-т 2094 «Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
К-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операці-ями»;
б) за експортно-імпортними операціями:
Д-т 2095 «Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
К-т 2057 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
в) у поточну діяльність:
Д-т 2096 «Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в по-точну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 2067 «Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльнос-ті»;
г) в інвестиційну діяльність:
Д-т 2097 «Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестицій-ну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 2076 «Пролонгована заборгованість за кредитами в інвес-тиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльнос-ті» або
К-т 2077 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвес-тиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльнос-ті».
4. Погашення кредиту.
Погашення наданого кредиту проводиться за такими бухгал-терськими рахунками:
а) іншому комерційному банку;
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному бан-ку України»;
К-т 1521 «Кредити овернайт, які надані іншим банкам»;
К-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим ба-нкам»;
К-т 1527 «Прострочена заборгованість за кредитами, які нада-ні іншим банкам»;
б) суб’єктам господарської діяльності за:
• внутрішніми торговельними операціями —
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльнос-ті»;
К-т 2047 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операці-ями»;
К-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;
• експортно-імпортними операціями —
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2057 «Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
К-т 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;
• у поточну діяльність —
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2067 «Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльнос-ті»;
К-т 2061 «Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
• в інвестиційну діяльність —
Д-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;
К-т 2077 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвес-тиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльнос-ті»;
К-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєн-ня землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;
К-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, спо-руд, обладнання та землі, які надані суб’єктам господарської дія-льності»;
г) фізичним особам:
Д-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб»;
К-т 2207 «Прострочена заборгованість за кредитами, які нада-ні фізичним особам на поточні потреби»;
К-т 2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»;
К-т 2217 «Прострочена заборгованість за кредитами в інвес-тиційну діяльність, які надані фізичним особам»;
К-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним осо-бам на будівництво та освоєння землі»;
К-т 2211 «Короткострокові кредити, які надані фізичним осо-бам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі».
5. Нарахування доходів та формування прострочених на-рахованих доходів за кредитами.
Для банку мета надання кредиту — отримання за його корис-тування процентів, тобто доходу. Згідно з Правилами бухгалтер-ського обліку процентних доходів та витрат під час обліку таких передбачається дотримання двох основних принципів:
• принцип нарахування, відповідно до якого статті доходів та витрат ураховуються та оцінюються в момент продажу активу або в момент надання послуг. Усі доходи і витрати установи, що відносяться до звітного періоду, мають відображатися в обліку в цьому самому періоді незалежно від того, коли були отримані чи сплачені кошти;
• принцип відповідності, згідно з яким витрати та доходи, пов’язані з цими витратами, повинні визнаватися в бухгалтерсь-кому обліку в один і той самий період.
Може виникнути така ситуація, коли проценти не були спла-чені в установлений строк. У перший же день несплати нарахо-ваних процентів вони відносяться до розряду прострочених і за-раховуються на рахунок прострочених процентів, на якому враховуються 30 днів. Після вказаного терміну сума простроче-них процентів списується і обліковується на позабалансовому ра-хунку до повного погашення.
Для обліку нарахованих процентів використовуються балан-сові рахунки другого класу:
На рахунках 2048, 2058 обліковуються нараховані доходи за кредитами об’єкта господарської діяльності за внутрішніми та експортно-імпортними торговельними операціями.
На рахунках 2068, 2078, 2108, 2118 обліковуються доходи за кредитами, наданими юридичним особам, та органам державного управління.
На рахунках 2208, 2218 обліковуються доходи за кредитами, наданими фізичним особам.
У разі прострочення оплати нарахованих процентних доходів, вони відносяться відповідно на рахунки прострочених доходів 2049, 2059, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219.
Списані з балансу несплачені в строк проценти за кредитами банків та клієнтів обліковуються на позабалансових рахунках ві-дповідно 9600 «Не сплачені банками доходи», 9601 «Не сплачені клієнтами доходи».
Бухгалтерські проведення з нарахування та погашення процентів за користування кредитами.
• Нарахування процентів за користування кредитами:
Д-т 2048, 2058, 2068, 2078, 2118, 2208, 2218 (рахунки за нара-хованими доходами за видами кредитів);
К-т 6024, 6025, 6027, 6030, 6031, 6042, 6043 (рахунки за про-центними доходами за видами кредитів).
• Віднесення нарахованих процентів до розряду прострочених:
Д-т 2049, 2059, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219 (рахунки по простроченим нарахованим відсоткам);
К-т 2048, 2058, 2068, 2078, 2108, 2118, 2208, 2218 (рахунки по нарахованим доходам за видами кредитів).
• У разі визнання заборгованості за нарахованими відсотками сумнівною 30 днів:
Д-т 6024, 6025, 6027, 6030, 6031, 6042, 6043 (рахунки за про-центними доходами за видами кредитів);
К-т 2049, 2059, 2069, 2079, 2109, 2119, 2209, 2219.
• Одночасно робиться бухгалтерське проведення:
Д-т 9600 (списана за рахунок спеціальних резервів заборгова-ність за нарахованими доходами, за операціями з банками), 9601 (списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нара-хованими доходами, за операціями з клієнтами);
К-т 9610 (списана у збиток заборгованість за коштами на ко-респондентських рахунках).
Розглянемо фінансовий облік видачі та сплати процентів за користування наданим кредитом юридичній особі на прикладі.
Приклад:
Банк надає кредит ТОВ «Дружба» 1 вересня 2003 р. на суму 5000,00 грн з процентною ставкою 30 % річних на строк один мі-сяць. Сума кредиту перераховується на поточний рахунок клієнта в іншому банку.
Етап 1. 1 вересня 2003 р. банк здійснює проведення:
а) Д-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарсь-кої діяльності за внутрішніми торговельними операціями» 5000,00 грн;
К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України» 5000,00 грн.
б) позичальнику нараховуються проценти за користування кредитом:
Д-т 2048 «Нараховані доходи за кредитами суб’єктам госпо-дарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями» 123,00 грн;
К-т 6024 «Процентні доходи за кредитами за внутрішніми то-рговельними операціями» 123,00 грн.
Етап 2. Позичальник 1 жовтня 2003 р. перерахував проценти за користуванням кредитом на суму 100,00 грн, при цьому ним було надано клопотання стосовно пролонгації на один місяць кредиту з процентною ставкою 30 % річних. Здійснюються такі записи:
а) Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» 100,00 грн;
К-т 2048 «Нараховані доходи за кредитами суб’єктам госпо-дарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями» 100,00 грн;
б) Д-т 2049 «Прострочені нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельни-ми операціями» 23,00 грн;
К-т 2048 «Нараховані доходи за кредитами суб’єктам госпо-дарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями» 23,00 грн;
в) позичальнику нараховуються проценти за користування кредитом:
Д-т 2048 «Нараховані доходи за кредитами суб’єктам госпо-дарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями» 123,00 грн;
К-т 6024 «Процентні доходи за кредитами суб’єктам госпо-дарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями» 123,00 грн.
Етап 3. Позичальник 1 листопада 2003 р. перерахував проце-нти за користування кредитом на загальну суму 146,00 грн (23 грн + 123 грн), і частково погасив заборгованість за кредитом на суму 2000,00 грн.
а) погашення заборгованості за процентами за попередній пе-ріод здійснюється бухгалтерськими записами:
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» 23,00 грн (борг за 1 жовтня 2003 р.);
К-т 2049 «Прострочені нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельни-ми операціями» 23,00 грн;
б) погашення суми процентів за поточний період:
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» 123,00 грн;
К-т 2048 «Нараховані доходи за кредитами суб’єктам госпо-дарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями» 123,00 грн;
в) часткове погашення заборгованості за кредит:
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» 2000,00 грн;
К-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями» 2000,00 грн.
Етап 4. Позичальник погашає залишок заборгованості 2 лис-топада 2003 р.
Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ» 3000,00 грн;
К-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської ді-яльності за внутрішніми торговельними операціями» 3000,00 грн.
Порядок, форма і конкретні строки погашення кредиту перед-бачаються в кредитному договорі. Погашення кредиту може здійснюватись одноразово і в розстрочку (частково). Одноразове погашення позички передбачає його повернення в повній сумі у встановлений у кредитному договорі строк.
При погашенні позички в розстрочку передбачається періоди-чне погашення суми боргу, пов’язане з надходженням виручки від реалізації продукції (проведення робіт, надання послуг) та інших прибутків.
Кредити оформлюються на конкретні строки погашення.
Погашення кредиту і нарахованих за ним процентів (комісій) здійснюється позичальником з його поточного рахунка в націо-нальній або іноземній валюті, якщо кредит було видано в інвалю-ті — на основі платіжних доручень позичальника. Якщо поточ-ний рахунок позичальника відкритий в іншому банку, погашення боргу за кредитом чи сплата процентів здійснюється платіжними дорученнями позичальника, а за умови визнання боргу позичаль-ником — платіжною вимогою банку у встановленому чинним за-конодавством України порядку. Якщо позичальник не може сплатити борг, він стягується з гарантів (поручителів) у встанов-леному чинним законодавством України порядку.
Кошти в погашення простроченої заборгованості першочерго-во спрямовуються на сплату заборгованості за процентами за ко-ристування кредитом, решта — на погашення основної суми бор-гу в порядку, передбаченому Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР.
Погашення кредиту проводиться позичальником виключно в тій валюті, в якій був наданий кредит. Оплачувати проценти за користування кредитом позичальник має право в іншій валюті (у тому числі в національній валюті України), відмінній від валюти кредиту, якщо це передбачено умовами кредитної угоди.
Позичальник не звільняється від відшкодування боргу за по-зичкою, сплати процентів і комісії за будь-яких обставин, у тому числі й незалежних від позичальника.
У разі неможливості погашення позичальником заборгованос-ті за позичкою і процентів за нею у строки, встановлені кредит-ним договором, банк може надати позичальнику в окремих випа-дках відстрочку погашення боргу з укладенням додаткової угоди з підвищенням або без підвищення процентної ставки.
Якщо банк відмовляється надати відстрочку погашення кре-диту, він реалізує своє право на стягнення позички і процентів за нею із спрямуванням стягнення на забезпечення, прийняте при видачі кредиту в установленому законодавством України поряд-ку.
У разі відмови від сплати боргів за позичками банк стягує бо-рги в претензійно-позовному порядку.
Нарахування та облік процентів за користування кредитом здійснюється відповідно до «Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків», затверджених постановою Правління НБУ № 316 від 25 вересня 1997 р. з вико-ристанням методу «факт-факт», факт/360, 30/360.
Метод нарахування процентів факт/факт передбачає стягнення процентів за час фактичного користування позикою виходячи з фактичної кількості днів у календарному році, які обчислюються за такою формулою:

де  — сума кредиту;
k — процента ставка (річних);
n — фактична кількість днів користування позикою;
m — кількість днів користування позикою за умовної кількос-ті 30 днів на місяць.
Метод факт/360 передбачає стягнення процентів за час факти-чного користування позикою виходячи з 360 днів у році (30 днів на місяць), які обчислюються за такою формулою:

Метод 30/360 передбачає стягнення процентів за користуван-ня позикою виходячи з 360 днів у році та 30 днів у кожному мі-сяці, в якому позичальник користується позикою. Проценти об-числюються за такою формулою:

Розмір процентної ставки за користування кредитом установ-люється залежно від розміру плати за кредитні ресурси (депози-ти), характеру їх надання, терміну повернення кредиту тощо. При цьому процентна ставка повинна покривати витрати банку на за-лучення коштів, необхідних для надання кредитів, затрати на ве-дення банківських операцій і забезпечувати одержання відповід-ного доходу банку.
Розмір процентної ставки затверджується при наданні позики кредитним комітетом банку. Процентні ставки за користування кредитом, порядок, форма і терміни сплати передбачаються в кредитному договорі. Проценти за користування кредитом нара-ховуються банком щомісячно і сплачуються позичальником у те-рміни, передбачені у кредитному договорі. Сплата процентів проводиться згідно з розпорядженням банку, платіжним дору-ченням позичальника, платіжною вимогою-дорученням. Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкритий в іншому банку, сплата здійснюється згідно з порядком, передбаченим кредитним договором відповідно до діючого порядку, затвердженого Націо-нальним банком України.
Протягом усього періоду, коли позичальник користується кредитом, банк має право змінювати рівень процентної ставки за кредит залежно від зміни плати за централізовані кредитні ресур-си органами, компетенцією яких передбачаються такі зміни, а та¬кож залежно від попиту та пропозиції на кредитні ресурси, з обов’язковим письмовим повідомленням позичальника та з офор¬мленням цих змін додатковою угодою, що має бути обумовлено в кредитному договорі.
Кредити зі стягненням пільгових (знижених) процентів нада-ються за рішенням Правління та кредитного комітету.
Нарахування процентів проводиться працівниками Управлін-ня активно-пасивних операцій з кредитування і передається роз-порядженням до операційного відділу для формування бухгал-терських записів.
Економіст контролює правильність сум нарахованих процен-тів, а за потреби коригує їх шляхом звіряння сум нарахованих процентів з відомістю нарахування.
Стягнення процентів здійснюється не пізніше останнього ро-бочого дня місяця, наступного за звітним, якщо інше не передба-чено умовами кредитного договору.
Якщо позичальник з об’єктивних причин не може сплатити проценти вчасно, він мусить за три дні до настання дати платежу подати до банку документи, що підтверджують цей факт, і лист з проханням перенести термін сплати процентів. На підставі зазна-чених документів економіст готує додаткову угоду до кредитного договору.
За відсутності у позичальника об’єктивних причин для своє-часної сплати процентів економіст з моменту настання терміну сплати процентів, переносить суму нарахованих процентів до складу прострочених та готує службову записку в юридичну службу про виставлення позичальникові претензії з розрахунком суми заборгованості.
Прострочена понад 30 днів заборгованість за процентами вва-жається сумнівною та виключається зі складу доходів банку зво-ротним проведенням:
Д-т — рахунки 60 групи;
К-т — рахунки нарахованих доходів, не сплачених в установ-лений строкПопулярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)