Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 5.6. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ, СПИСАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ РАНІШЕ СПИСАНИХ БЕЗНАДІЙНИХ АКТИВІВ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ

5.6. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВІВ, СПИСАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ РАНІШЕ СПИСАНИХ БЕЗНАДІЙНИХ АКТИВІВ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ


Банки зобов’язані здійснювати розрахунок резервів під стан-дартну та нестандартну заборгованість (з урахуванням строків погашення боргу за кредитними операціями) протягом місяця, у якому здійснено кредитну операцію (або укладено угоду на її здійснення). Формування резервів банки зобов’язані здійснювати щомісяця в повному обсязі незалежно від розміру їх доходів за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборго-ваності за станом на 1 число місяця, наступного за звітним.
Порядок бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України регулюється правилами фінансового обліку. Податковий облік регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та змінами до нього.
Списання безнадійних активів у комерційних банках може здійснюватися:
• методом створення резервів, який передбачає поступове пе-ренесення на рахунок витрат сумнівних та безнадійних активів;
• методом прямого списання, коли актив відноситься на витра-ти у період фактичного виникнення збитків.
Комерційні банки формують резерви на покриття можливих втрат за активами у національній та іноземній валютах, у тому числі розміщені депозити, надані кредити, придбані цінні папери, дебіторську заборгованість та інші активи.
У фінансовому обліку спеціальні резерви створюються за всі-ма видами активів у необхідних сумах.
Кошти спеціального резерву акумулюються на балансовому рахунку 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за креди-тами, які надано клієнтам», 2401 «Резерви під стандартну забор-гованість за кредитами, які надано клієнтам» та 1590 «Резерв під нестандартну заборгованість інших банків», 1591 «Резерв під стандартну заборгованість інших банків».
Розраховуючи розмір резерву, до сукупної заборгованості за кредитами, гарантіями та поруками слід відносити заборгованість за балансовими рахунками плану рахунків, на яких облікуються суми заборгованості за кредитами та відсотками за ними, а також вартість майна, прийнятого в заставу.
Розрахунок резервів за можливими втратами за кредитними операціями комерційних банків здійснюється відповідно до По-ложення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями бан-ків.
Заборгованість банків і клієнтів за активними операціями оці-нюється за категоріями ризику, визначеними іншими норматив-ними документами. У разі відсутності нормативних документів активи оцінюються за внутрішнім положенням комерційного ба-нку.
Резерви поділяються на:
• спеціальні резерви, які створюються для відшкодування мо-жливих збитків за кредитами, дебіторською заборгованістю бан-ків та іншими активами;
• загальні резерви, які створюються для відшкодування мож-ливих непередбачених ризиків.
Списання прострочених нарахованих доходів здійснюється ві-дповідно до Правил бухгалтерського обліку процентних та комі-сійних доходів і витрат банків, затверджених постановою Прав-ління від 25 вересня 1997 р. та змін до них.
Формування спеціальних резервів відображається такими за-писами:
а) відрахування в резерв на покриття можливих втрат:
Д-т 770 «Відрахування в резерви» в кореспонденції з одним із названих рахунків за кредитом;
К-т 149 «Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України»;
К-т 159 «Резерв під заборгованість інших банків»;
К-т 189 «Резерв під дебіторську заборгованість за операціями банку»;
К-т 240 «Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам»;
К-т 289 «Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку»;
К-т 319 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі бан-ку на продаж»;
К-т 329 «Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі бан-ку на інвестиції»;
К-т 359 «Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторсь-кою заборгованістю».
Якщо резерв формується в іноземній валюті, то бухгалтерські проведення здійснюються з урахуванням офіційного курсу на день операції. Комерційний банк формує резерви в іноземній ва-люті за кожною валютою окремо. Переоцінка резервів в інозем-ній валюті від зміни курсів відноситься на балансовий рахунок 6204 «Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами».
б) У разі зменшення розрахункового розміру спеціальних ре-зервів порівняно з попередньою звітною датою здійснюються проведення:
Д-т Відповідний контрактивний рахунок сформованого резер-ву;
К-т 770 «Відрахування в резерви»;
в) При списанні безнадійної заборгованості за рахунок резер-вів здійснюються проведення:
Д-т Відповідний контрактивний рахунок сформованого резер-ву;
К-т Відповідний рахунок сумнівної заборгованості.
Списана безнадійна заборгованість за рахунок спеціальних ре-зервів обліковується за групою позабалансових рахунків 961 «Списана у збиток заборгованість за активами». При цьому здій-снюються проведення:
Д-т 961 «Списана у збиток заборгованість за активами»;
К-т 9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98.
г) Повернення раніше списаної суми безнадійної заборгованос¬ті здійснюється записами:
Д-т коррахунок, рахунок клієнта;
К-т 770 «Відрахування в резерви».
Одночасно здійснюється проведення за кредитом групи поза-балансових рахунків 961 «Списана у збиток заборгованість за ак-тивами».
Після закінчення строку позовної давності, якщо списаний ак-тив не було повернено, здійснюється аналогічне проведення.

Облік резервів за наданими кредитами має такі особливості:
• Формування резерву під нестандартну заборгованість здійс-нюється проведеннями:
а) за міжбанківськими операціями:
Д-т 7701 «Відрахування в резерв під заборгованість інших бан¬ків»;
К-т 1590 «Резерви під нестандартну заборгованість інших бан¬ків»;
б) за операціями з клієнтами:
Д-т 7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за нада-ними кредитами клієнтам»;
К-т 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за креди-тами, які надані клієнтам».
• Формування резерву під кредити, що належать до категорії «стандартні»:
а) за міжбанківськими операціями:
Д-т 7701 «Відрахування в резерви під заборгованість інших банків»;
К-т 1591 «Резерви під стандартну заборгованість інших бан-ків»;
б) за операціями з клієнтами:
Д-т 7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за нада-ними кредитами клієнтам»;
К-т 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредита-ми, які надані клієнтам».
• Списання безнадійного кредиту з балансу за рахунок резер-вів здійснюється записами:
а) за міжбанківськими операціями:
Д-т 1590 «Резерви під нестандартну заборгованість інших бан¬ків»;
К-т відповідний рахунок сумнівної заборгованості;
б) за операціями з клієнтами:
Д-т 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за креди-тами, які надані клієнтам»;
К-т відповідний рахунок сумнівної заборгованості.
Одночасно здійснюється проведення за дебетом групи позаба-лансових рахунків 961 «Списана у збиток заборгованість за акти-вами».Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)