Головна Головна -> Підручники -> Підручник Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.) скачати онлайн-> 5.7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ПОГАШЕННЯМ КРЕДИТУ

5.7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ І ПОГАШЕННЯМ КРЕДИТУ


Банк здійснює контроль за виконанням умов укладеного з по-зичальником кредитного договору, ефективним використанням наданого кредиту, своєчасним та повним його поверненням і сплатою процентів по ньому, керуючись певними принципами, а саме:
• мета кредиту має бути виваженою;
• банк зобов’язаний глибоко вивчати можливості та потреби клієнта, а також його сферу і ринки діяльності;
• фінансово-кредитна установа мусить упевнитися в тому, що не зазнає значних збитків, якщо позичальник не зможе виконати своїх зобов’язань;
• банк повинен бути впевнений у позичальникові.
У період дії кредитного договору здійснюється аналіз госпо-дарської діяльності позичальника, його фінансового стану, у разі потреби проводяться перевірки на місцях грошових і розрахун-кових документів, бухгалтерських записів, звітних бухгалтерсь-ких і статистичних матеріалів, а також стану наданої банку заста-ви. При цьому можуть бути використані всі види фінансової та іншої інформації, одержаної від позичальника, інших джерел, а також висновки аудиторських організацій про фінансовий стан позичальника.
Коли кредити перейшли в розділ безнадійних, банк може тіль-ки відшкодувати збитки за кредитами, а управляти ризиками вже не може.
Передусім для управління ризиками банк зобов’язаний вести постійну роботу щодо дослідження стану наданого кредиту, фі-нансового стану наданого кредиту, фінансового стану позичаль-ника, стану фінансового ринку країни.
Управління кредитними ризиками є однією з основних скла-дових банківської діяльності. Від його якості залежить успіх ро-боти банку в цілому.
Головним елементом ефективного управління кредитами є: ретельно розроблена кредитна політика; якісне управління порт-фелем; ефективний контроль за кредитами; добре підготовлений, компетентний в роботі персонал. Але все-таки уникнути завжди збитків неможливо, і кредити можуть потрапити у загрозливу зо-ну, тобто можуть бути віднесені до розряду сумнівних. Ознаки які свідчать, що кредит може бути віднесений до розряду сумнів-них:
• порушення строків повернення боргу та сплати процентів;
• позичальник просить подовжити термін погашення або збі-льшення кредиту, переглянувши кредитну угоду;
• позичальник несвоєчасно подає фінансові звіти, або не подає зовсім;
• позичальник проводить ворожу щодо кредитора політику або уникає контактів з ним;
• хвороба або смерть позичальника.
Якщо хоч одна ознака присутня, то кредит уже може бути від-несений до розряду сумнівних.
У разі погіршення фінансово-господарського стану позичаль-ника, використання кредиту не за цільовим призначенням, ухи-лення від контролю банку, недостовірності звітності і запущено-сті бухгалтерського обліку, несвоєчасного повернення раніше одержаного кредиту, а також у випадку, коли наданий кредит ви-являється незабезпеченим, банк має право припинити надання кредиту або достроково стягнуті надану позичку і проценти за нею, у тому числі шляхом спрямування стягнення на забезпечен-ня в установленому законодавством України порядку.
Якщо позичальник не забезпечує виконання зобов’язань щодо сплати боргу відповідно до кредитного договору, то згідно з За-коном України «Про банкрутство» кредитор має право у перед-баченому порядку звернутися з заявою про порушення справи про банкрутство юридичної особи.
До звернення до арбітражного суду банк надсилає позичаль-нику листа з повідомленням про вручення, що містить вимогу виконати свої зобов’язання перед банком у місячний строк з дня отримання цього листа і попередження про те, що в разі його не-виконання протягом зазначеного строку банк звернеться до арбі-тражного суду з заявою про порушення провадження у справі ба-нкрутства позичальника.
Заява банку в арбітражний суд у письмовій формі з додаван-ням документів, що підтверджують задоволені вимоги до пози-чальника, а також повідомлення про вручення йому сповіщення і підтвердження про надіслання позичальнику копії заяви з додат-ками.
Банку слід мати на увазі, що у разі визнання арбітражним су-дом фактів банкрутства позичальника та прийняття рішення про примусову ліквідацію і відкриття конкурсного провадження, бор-гові зобов’язання, забезпечені заставою, гасяться з майна позича-льника поза конкурсом.Популярні глави цього підручника:Всі глави цього підручника:

Облік і аудит у банках (Герасимович А. М., Кіндрацька Л. М.)